Logo

Aktualności

2018-08-02

Lublin, dnia 02.08.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2018/WAiK

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia :

Część 1. Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych,

Część 2. Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztat gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia,

na podstawie projektu Wspólnota Aktywności i Kompetencji realizowanego przez Lidera projektu: Fundację Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA z siedzibą w Lublinie oraz Partnera projektu - Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie umowa o dofinansowanie nr.: RPLU.11.01.00-06-0073/17-00 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu Wspólnota Aktywności i Kompetencji :

Część I. Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych,

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9 Usługi szkoleniowe

Część II. Warsztatów w zakresie technik poszukiwania pracy pt. Warsztat gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia ,

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9 Usługi szkoleniowe

2. Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Przez godziny szkolenia/warsztatu rozumie się godziny edukacyjne.

4. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

6. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Wykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej.

7.Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do II. 2019r. dla cz. I i II, zgodnie z harmonogramem ustalanym każdorazowo z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin oraz liczebności poszczególnych grup, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

9. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/08/2018/AP

NR 5/08/2018/AP

Wygrali:

Część I - Fundacja Na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR

Część II - Fundacja Na Rzecz Rozwoju INSPIRATOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-09-03 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/08/2018/AP

NR 4/08/2018/AP

Wygrali:

Część I - Centrum Mentoris Mateusz Prucnal

Część II Centrum Mentoris Mateusz Prucnal

Część III Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Miko Centrum Ochrony i Zabezpieczeń w Lublinie

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-08-28 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/08/2018/SiA

Wygrał:

Część I - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-08-28 

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie "Akademia Pracy" zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/AP

Informujemy iż postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostało zakończone.

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach.

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/AP:

części I Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych. Postępowanie wygrało Centrum Mentoris Mateusz Prucnal, Al. Racławickie 44B/U1, 20-023 Lublin.

części II Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztaty gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia .Postępowanie wygrało Centrum Mentoris Mateusz Prucnal, Al. Racławickie 44B/U1, 20-023 Lublin.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-07-25 

Informacja o wynikach wyboru ofert w projekcie "Samodzielni i Aktywni" zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/SiA

Informujemy iż postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty zostało zakończone.

Poniżej przedstawiamy informację o wynikach.

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2018/SiA:

części I Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych. Postępowanie wygrało Centrum Doradczo Finansowe Grażyna Banachewicz, ul. Legionów 11, 21-100 Lubartów.

części II Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztaty gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia.Postępowanie wygrało Centrum Doradczo Finansowe Grażyna Banachewicz, ul. Legionów 11, 21-100 Lubartów.

części III Szkolenie zawodowe Pracownik obsługi biurowej z egzaminem ECDL. Postępowanie wygrało Centrum Doradczo Finansowe Grażyna Banachewicz, ul. Legionów 11, 21-100 Lubartów

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-07-25 

Kalendarz szkoleń