Logo

Aktualności

2017-09-04

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2017/ZMP

zgodnie z procedurą konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe w ramach projektu: Zielone miejsca pracy ,szansą na zatrudnienie dla NEET's nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1,2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe - pracownik biurowy + handlowiec

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/09/2017/ZMP

zgodnie z procedurą konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe w ramach projektu: Zielone miejsca pracy ,szansą na zatrudnienie dla NEET's nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1,2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-09-04 

Projekt „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s”

Projekt Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEETs to projekt szkoleniowy realizowany przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-05-18 

Informacja Ważne

Informujemy, iż z dniem 11 stycznia 2017 roku Funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora będzie pełnić

Pani Marzena Strug. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-01-10 

Rozpoczęcie projektu "FENIKS 2"

Rozpoczynamy realizację projektu pt. Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskieg...

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególnośc...

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-08-16 

szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-07-26 

Kalendarz szkoleń

2017-12-15