Logo

Akademia Pracy 2

Logo Program Regionalny, Rzeczpospolita, Lubelskie smakuj życie, EFS

Projekt : AKADEMIA PRACY 2

Projekt AKADEMIA PRACY 2 nr RPLU.11.01.00-06-0224/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11Włączenie społeczne,Poddziałania 11.1Aktywne włączenie.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej .

Grupa docelowa:

  1. Osoby zamieszkujące województwo lubelskie.
  2. Osoby dorosłe mające 18-64 lata.
  3. Osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, przedstawią zaświadczenie z UP.
  4. Osoby z niepełnosprawnościami (korzystające z pomocy psychologicznej/terapeutycznej)
  5. Osoby pozostające bez zatrudnienia, przedstawią zaświadczenie/oświadczenie.

Zadania zaplanowane w projekcie :

Zadanie 1. Program intensywnej integracji o charakterze społecznym obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania, mentoring, coaching.

Zadanie 2. Program intensywnej integracji o charakterze edukacyjnym obejmujący elementy: specjalistyczne, certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

Zadanie 3. Program intensywnej integracji o charakterze zawodowym obejmujący elementy: pośrednictwo zawodowe, staże .

Zadanie 4. Program intensywnej integracji o charakterze zdrowotnym obejmujący elementy: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne.

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Całkowita wartość projektu 4369793,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE 4149793,00 zł

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA Sp. z o.o. jako uprawniony Wnioskodawca będzie realizować projekt na terenie obszarów wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich województwa lubelskiego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Biuro projektu:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 10/6

20-029 Lublin

tel. 81 5328414 fax. 81 534 35 50

e-mail:info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

Data udostępnienia: 2018-09-01 | Wyświetleń strony: 782