Logo

Projekt " Samodzielni i Aktywni"

logokolor

Projekt : SAMODZIELNI I AKTYWNI

Projekt Samodzielni i aktywni nr RPLU.11.01.00-06-0085/17 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Poddziałania 11.1 Aktywne włączenie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Integracja społeczna oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej .

Zadania zaplanowane w projekcie :

Zadanie 1. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący elementy: diagnoza, indywidualna ścieżka reintegracyjna, doradztwo zawodowe, Indywidualny Plan Działania, mentoring, coaching.

Zadanie 2. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący elementy: specjalistyczne, certyfikowane szkolenia kompetencyjne i zawodowe.

Zadanie 3. Program reintegracji społeczno-zawodowej obejmujący elementy: pośrednictwo zawodowe, staże .

Zadanie 4. Program reintegracji społeczno -zawodowej obejmujący elementy: program psychoterapeutyczny lub wsparcie psychologiczne.

PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. W RAZIE POTRZEBY POMIESZCZENIA, SPRZĘT, OPROGRAMOWANIE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Całkowita wartość projektu 3 821 132,60 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE 3 247 962,71

EUROPEJSKA PLATFORMA EDUKACYJNA Sp. z o.o. jako uprawniony Wnioskodawca będzie realizować projekt na terenie obszarów wiejskich oraz gmin miejsko-wiejskich województwa lubelskiego (powiat: Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Zamość, chełmski, bialski, lubelski, zamojski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, świdnicki, puławski) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Biuro projektu:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

ul. Artura Grottgera 10/6

20-029 Lublin

tel. 81 5328414 fax. 81 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

Data udostępnienia: 2018-01-15 | Wyświetleń strony: 2794