Logo

Projekt „Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET’s”

Załączniki:

Zmiana tematów szkoleniowych:

1. Monter urządzeń energii odnawialnej - Ostatnie wolne miejsca dla osób z niepełnosprawnością!!;

2. Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych z egzaminem ECDL - rekrutacja zakończona;

3. Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze - rekrutacja zakończona;

4. Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych + audyt energetyczny - rekrutacja zakończona;

5. Monter instalacji światłowodowych -rekrutacja zakończona.

Projekt Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie dla NEET's to projekt szkoleniowy realizowany przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

NEET (czyt. nit) to skrótowiec utworzony od angielskiego określenia Not in Employment, Education or Training, oznaczający młodą osobę, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje do zawodu

Udział w projekcie jest bezpłatny

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych osób młodych w wieku 15-29 lat, także dla osób z niepełnosprawnościami, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Projekt zakłada realizację wsparcia w postaci:

 • Indywidualne wsparcie wspomagające określenie ścieżki zawodowej, przygotowanie indywidualnych planów działania,
 • Podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy poprzez szkolenia:
  • Monter urządzeń energii odnawialnej: 120 godz. 20dni szkoleniowych, grupa 20osób, w tym praktyka 67godz. przygotowanie do egzaminu UDT, uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
  • Monter ociepleń budynków: 184 godz. 30 dni szkoleniowych, grupa 20osób, w tym praktyka 136 godz. uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
  • Ekorecykler robotnik oczyszczania: 80 godz. 10 dni szkoleniowych, grupa 15 osób, w tym praktyka 25godz. uzyskanie uprawnienia G1 elektryczne, G2 grzewcze, G3 gazowe oraz SEP do 1kv.
  • Producent zbieracz ziół: 114 godz. 19 dni szkoleniowych, grupa 10 osób, w tym praktyki 64 godz.
  • Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych (120 godz.)+ Audyt energetyczny(40 godz.); 27 dni szkoleniowych, grupa 10 osób - rekrutacja zakończona.
  • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków): 124 godz. 21 dni szkoleniowych, grupa 20 osób, w tym praktyki 70godz.
  • Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze: 80 godz. 10 dni szkoleniowych, grupa 15 osób - rekrutacja zakończona.
 • Szkolenia kończą się uzyskaniem dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje przez przystąpienie do egzaminu,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w trakcie trzymiesięcznego stażu,
 • Zatrudnienie subsydiowane do sześciu miesięcy,

Adresaci

Projekt jest skierowany do 110 osób (60K, 50M) w wieku 15-29 lat, należących do grupy NEET's, które spełniają następujące warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) weryfikacji podlega fakt, czy osoba w okresie ostatnich 4 tygodni uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych,
 • osoby z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie województwa lubelskiego.

Każdy uczestnik otrzymuje

 • materiały szkoleniowe w formie skryptu
 • komplet materiałów piśmienniczych (notes, długopis)
 • podręcznik dotyczący wybranej ścieżki szkoleniowej
 • zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników
 • refundacja opieki nad osobami zależnymi w czasie odbywania stażu
 • wyżywienie w trakcie szkoleń
 • ubranie robocze dla uczestnika szkolenia Monter ociepleń budynków
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • badania lekarskie, szkolenia BHP i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie
 • dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Okres realizacji projektu 01.05.2017 do 31.10.2018

Data udostępnienia: 2017-05-18 | Wyświetleń strony: 4816