Logo

Rozpoczęcie projektu "FENIKS 2"

logokolor

Rozpoczynamy realizację projektu pt. Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególności powiatu kraśnickiego) w ciągu 36 mcy. Poprzez zintegrowane działania skierowane indywidualnie do każdego z wychowanków usamodzielnianych takich jak: IPD, program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji kluczowych, w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych w formie szkoleń, oraz odbycie stażu czy pracy w ramach prac interwencyjnych. Rezultatem tych działań będzie podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych przez 34 osób, podjęcie zatrudnienia przez 9 osób w tym 4k, odbycie stażu przez 28 osób, podjęcie pracy subsydiowanej przez 4 osoby.

Beneficjentami proj. jest 34 osoby (17-26 lat) młodzież wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym będąca jednocześnie wychowankami pieczy zastępczej, z terenu woj. lubelskiego a w szczególności z powiatu kraśnickiego (zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego zgodnie z KC - w tym między innymi z gmin np.; (Dzierzkowice - 77,15%, Szastarka - 100%), Trzydnik Duży - 76,33% i Wilkołaz - 71,31%), w których wskaźnik ubóstwa znajduje się pow. średniej wojewódzkiej.

wioski

epe

pcpr

FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Data udostępnienia: 2016-08-16 | Wyświetleń strony: 2924