Logo

szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatne jednodniowe szkolenie: ,,Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz tworzenie lokalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
logo-ROPS
Miejsce szkolenia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin
Terminy szkolenia:
 Gr. I: 6.09.2016 r.
 Gr. II: 7.09.2016 r.
 Gr. III: 12.09.2016 r.
 Gr. IV: 13.09.2016 r.
 Gr. V: 14.09.2016 r.
Cele szkolenia:
dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji i motywowania klienta do podjęcia leczenia;
konstruowanie skutecznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zakres merytoryczny szkolenia:
1. Regulacje prawne związane z funkcjonowaniem komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487);
2. Specyfika pracy z klientem (osobą uzależnioną, współuzależnioną, osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc);
3. Czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
4. Kształtowanie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez tworzenie mapy punków sprzedaży, ich kontrolę, wydawanie zezwoleń;
5. Zasady konstruowania skutecznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (m.in. metodologia, system rekomendacji PARPA 2016, skuteczne strategie profilaktyczne, rzetelna diagnoza problemu i ewaluacja dotychczasowych działań, źródła finansowania, gminne dokumenty strategiczne).
Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Szkolenie jest adresowane do członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu województwa lubelskiego.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?
Należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres: ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin lub faksem na numer: 81-534-35-50 lub drogą elektroniczną na adres: info@epe.edu.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 r.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych i wyżywienie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie realizuje firma:
Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.
Adres: ul. Północna 22a, 20-064 Lublin
Rekrutację na szkolenie prowadzi firma, której zlecono realizację usługi.
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Marzena Strug
tel. 0 81 532 84 14
e- mail: marzena.strug@epe.edu.pl

Załączniki:

Data udostępnienia: 2016-07-26 | Wyświetleń strony: 2700