Logo

Centrum Zamówień Publicznych

Służymy wszechstronną i profesjonalną pomocą w sprawnym, bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia.

Jakie usługi świadczymy?

 • udzielamy konsultacji z zakresu zamówień publicznych (pisemnie i mailowo) czas oczekiwania na odpowiedź do 3 dni roboczych
 • opracowujemy projektów ogłoszeń,
 • opracowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia, regulaminów konkursu, zaproszeń do składania ofert, ofert wstępnych,
 • opracowujemy zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do dialogu konkurencyjnego, projekty umów itp.
 • opracowujemy postępowanie według zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • analizujemy postępowania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowujemy komplety wzorcowych dokumentów postępowania o zamówienie publiczne (listy sprawdzające prawidłowość czynności podejmowanych przez zamawiającego, wzory pism i wniosków, projekty zarządzeń, decyzji itp.).
 • Opracowywanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, regulaminów pracy komisji przetargowych, regulaminów pracy sądów konkursowych.
 • Przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • Reprezentujemy przedsiębiorców przed KIO
 • Przygotowujemy protesty i odwołania do procedur zamówień publicznych
 • Przygotowujemy oferty w odpowiedzi na zamówienia publiczne
 • Opracowujemy analizy i ekspertyzy związanych z przeprowadzonymi procedurami zamówień publicznych

Formy współpracy:

Każdy z Naszych Klientów ma możliwość wybrania odpowiedniej dla siebie formy współpracy.

Doradztwo indywidualne związane z rozwiązaniem lub pomocą w konkretnych, pojedynczych przypadkach. Obywać się może drogą mailową, pisemną, telefoniczną lub w czasie spotkania osobistego. Cena zależy od przewidywanej ilości godzina pracy eksperta.

Kupując pakiet otrzymujecie Państwo nie tylko pomoc przy czynnościach poprzedzających sporządzenie oferty, pisaniu oferty, ale także opiekę nad całym postępowaniem, aby zakończyło się z korzyścią dla Państwa wygraniem przetargu.

Doradztwo w ramach abonamentu obejmuje stały dostęp do porad ekspertów w wymiarze do 120 minut kontaktów telefonicznych oraz 3 godziny spotkań osobistych z ekspertem, bez względu na liczbę poruszanych problemów i zapytań.

Ceny abonamentu wynoszą średnio od 500 zł/miesiąc. Wykupując abonament na 12 miesięcy opłata wynosi tylko 6000 zł brutto.

Data udostępnienia: 2012-06-11 | Wyświetleń strony: 12637