Logo

Feniks 2

logokolor

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerami Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce rozpoczyna realizację projektu pt.Feniks 2 - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej i ograniczenie marginalizacji 34 osób (15k) młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących wychowankami opuszczającymi placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, z terenu woj. lubelskiego (w szczególności powiatu kraśnickiego) w ciągu 36 mcy. Poprzez zintegrowane działania skierowane indywidualnie do każdego z wychowanków usamodzielnianych takich jak: IPD, program rozwoju osobistego połączony z programem usamodzielnienia, zajęcia w Centrum Rozwoju Osobistego wraz z warsztatami w zakresie kompetencji kluczowych, w Klubie Pomocy Koleżeńskiej PRACA, poprzez podniesienie kompetencji zawodowych w formie szkoleń, oraz odbycie stażu czy pracy w ramach prac interwencyjnych. Rezultatem tych działań będzie podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych przez 34 osób, podjęcie zatrudnienia przez 9 osób w tym 4k, odbycie stażu przez 28 osób, podjęcie pracy subsydiowanej przez 4 osoby.

Beneficjentami proj. jest 34 osoby(17-26 lat) młodzież wykluczona i zagrożona wykluczeniem społecznym będąca jednocześnie wychowankami pieczy zastępczej, z terenu woj. lubelskiego a w szczególności z powiatu kraśnickiego (zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego zgodnie z KC - w tym między innymi z gmin np.; (Dzierzkowice - 77,15%, Szastarka - 100%), Trzydnik Duży - 76,33% i Wilkołaz - 71,31%), w których wskaźnik ubóstwa znajduje się pow. średniej wojewódzkiej.

AKTUALNOŚCI

Zmiany w harmonogramie - pośrednictwo prawne- Feniks 2

Zmiany w harmonogramie na pośrednictwo prawne - Feniks 2

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-26 

Zapytanie ofertowe - opiekun biznesowy

Zapytanie ofertowe nr 01/FII/2017 z dnia 26.07.2017 r.

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z partnerami

poszukuje osób

na stanowisko
OPIEKUN BIZNESOWY
w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

I. Informacje wstępne

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Feniks II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa;

kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Stanowisko: OPIEKUN BIZNESOWY

Projekt: PI Odrodzenie Feniksa kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-07-26 

Zapytanie ofertowe - MENTOR USAMODZIELNIENIA

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w Warszawie aleja Wilanowska 309a wraz z partnerami
Poszukuje MENTORA USAMODZIELNIENIA
w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
I. Informacje wstępne
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.3 (Szczegółowych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR, Warszawa, 10.04.2015 r.
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:
- Lidera projektu: www.e-p-e.edu.pl
- Partnerów projektu: www.wioskisos.org; www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl
- Bazie konkurencyjności : www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-06-21 

Zapytanie ofertowe - Opiekun Biznesowy

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z partnerami poszukuje osób

na stanowiskoOPIEKUN BIZNESOWY w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

Czytaj więcejData udostępnienia: 2016-07-26 

Załączniki:

Data udostępnienia: 2016-08-16 | Wyświetleń strony: 5987