Logo

Zapytanie ofertowe - MENTOR USAMODZIELNIENIA

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce w Warszawie aleja Wilanowska 309a wraz z partnerami
Poszukuje MENTORA USAMODZIELNIENIA
w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
I. Informacje wstępne
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.3 (Szczegółowych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR, Warszawa, 10.04.2015 r.
2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:
- Lidera projektu: www.e-p-e.edu.pl
- Partnerów projektu: www.wioskisos.org; www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl
- Bazie konkurencyjności : www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Feniks II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa;
kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
Przedmiot zapytania: Mentor usamodzielnienia
Projekt: Feniks II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.
Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10.6, 20-029 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.
Cel zapytania: zatrudnienie mentora usamodzielnienia dla uczestników projektu wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze i będących w wieku 17-26 lat zgodnie z założeniami projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Towarzyszenie wychowankowi w wieku 17- 26 lat, który opuścił Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą lub Rodzinę Zastępczą , przez cały okres udziału w projekcie, w wymiarze średnio 60 godzin miesięcznie. Pomoc wychowankowi w jego rozwoju społecznym, edukacyjnym i zawodowym, w radzeniu sobie z wyzwaniami jakie stawia przed nim rzeczywistość. Opieka nad max. 3 wychowankami i ich procesem usamodzielniania, dbałość o jego bezpieczeństwo, tworzenie atmosfery zaufania, pomoc w budowaniu jego planów na przyszłość. Prowadzenie dokumentacji projektowej. Składanie
FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
sprawozdań Powiatowemu Zespołowi Usamodzielniania Wychowanków. Współpraca z Zespołem Projektowym, Klubem Pomocy Koleżeńskiej zgodnie z założeniami projektu, Dyspozycyjność polegająca na dostosowaniu się do elastycznego czasu pracy.
Czas trwania umowy: od sierpnia 2017 do 31.05.2019r. ( szczegółowy okres może ulec zmianie, w zależności od harmonogramu oraz postępu prac w projekcie)
Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe
- Co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w instytucjach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz instytucjach opieki społecznej
Dodatkowe umiejętności i kwalifikacje:
- Ukończony 120 godzinny kurs dla mentorów usamodzielnienia
- Doświadczenie pracy w podobnych projektach
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wykształcenia wyższego i co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w instytucjach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz instytucjach opieki społecznej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że ukończył studia wyższe i że posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w instytucjach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz instytucjach opieki społecznej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.
Wymagane dokumenty:
- formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- dokument potwierdzający ukończone studia wyższe
- dokument potwierdzający co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w instytucjach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz instytucjach opieki społecznej.
- zaświadczenie o niekaralności- załącznik nr 2;
- zaświadczenie o barku powiązań załącznik nr 3.
FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
Zamawiający zastrzega, że jeden wykonawca (np. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) może złożyć maksymalnie jedną ofertę.
2. W postępowaniu nie mogą brać udział wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym (Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce) lub Partnerem (Europejską Platformą Edukacyjną w Lublinie, PCPR Kraśnik) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnera lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
IV. Warunki Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy polegających na:
1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) Zmiana Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy,
b) Zmiana założeń projektowych,
c) Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia.
2. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia:
a) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian),
b) W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy.
3. Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób nad którymi mentor usamodzielnienia będzie sprawował opiekę
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z wykonawcą.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty (oferta musi zawierać):
- formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
zapytania ofertowego;
- dokument potwierdzający ukończone studia wyższe
- dokument potwierdzający co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w instytucjach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz instytucjach opieki społecznej.
- zaświadczenie o niekaralności- załącznik nr 2;
- zaświadczenie o barku powiązań załącznik nr 3.
VI.OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.
Dariusz Krysiak , tel. 882133376; e-mail: dariusz.krysiak@sos-wd.org
Termin oraz miejsce składania ofert
Termin składania ofert do dnia 30-06-2017 roku do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).
Dokumenty należy składać osobiście, drogą pocztową w formie papierowej lub drogą mailową (skan dokumentów) na adres:
SOS Wioska Dziecięca ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
lub mailowo : dariusz.krysiak@sos-wd.org
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.e-p-e.edu.pl, www.wioskisos.org, www.pcpr-krasnik.powiatkrasnicki.pl
Kryteria oceny ofert:
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
- spełnienie wymogów koniecznych
- cena
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z podanymi cenami.
VII. Zawarcie umowy
1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
2. Wykonawca wystawiać będzie, w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury/rachunki, w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy.
VIII. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o niekaralności;
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań

Załączniki:

Data udostępnienia: 2017-06-21 | Wyświetleń strony: 1836