Logo

Zapytanie ofertowe - Opiekun Biznesowy

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z partnerami poszukuje osób

na stanowiskoOPIEKUN BIZNESOWY
w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

I. Informacje wstępne

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Feniks II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa;

kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Stanowisko: OPIEKUN BIZNESOWY

Projekt: PI Odrodzenie Feniksa kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Północna 22a, 20-064 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

Cel stanowiska: Opiekunowie biznesowi będą pełnić rolę tutora/coacha/mentora dla uczestników projektu wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze
i będących w wieku 17-26 lat zgodnie z założeniami projektu.

Opis szczegółowy stanowiska: Prowadzenie tutoringu/coachingu/mentoringu dla wychowanka, który opuścił POW lub RZ i będącego w wieku 17 26 lat, w wymiarze średnio 20 godzin miesięcznie.

Czas trwania: W okresie od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2019 r. ( szczegółowy okres może ulec zmianie,

w zależności od harmonogramu oraz postępu prac w projekcie)

Opis Zadania: Systematyczna i indywidualna pomoc udzielana jednemu wychowankowi, który opuścił POW lub RZ m.in. w pokonaniu trudności na rynku pracy przy zastosowaniu, w zależności od potrzeby, tutoringu/coachingu czy też mentoringu, głównie w zakresie:

  • wskazywanie możliwości zdobywania i podnoszenia kompetencji zawodowych/biznesowych oraz wspólne z osobą usamodzielnianą opracowywanie planu ścieżki rozwoju
  • i ekonomicznego usamodzielnienia w oparciu o jej predyspozycje i możliwości życiowe;
  • pomoc w wyborze optymalnej dla usamodzielnianego wychowanka ścieżki rozwoju osobistego i ekonomicznego usamodzielnienia;
  • bieżące aktualizowanie informacji niezbędnych w tutoringu/coachingu i mentoringu dotyczących zmian ekonomicznych i potrzeb gospodarczych rynku;
  • ścisła współpraca z podmiotami społeczno-gospodarczymi i biznesowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami w zakresie praktyk, stażu, nauki zawodu czy rzemiosła, a w sytuacji potrzeby pomoc podopiecznemu w przekwalifikowaniu;
  • pomoc w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami/organizacja stażu ;
  • wykorzystywanie zdobyczy technologicznych w planowaniu ścieżki zawodowo-biznesowej oraz udostępnianie źródeł informacji i wskazówek w zakresie ofert programów EFS i innych wspierających przedsiębiorczość;
  • nauka przez działanie, przygotowanie wychowanka do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wspieranie doradcze młodego przedsiębiorcy w początkowym okresie prowadzonej działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dokumentacji, uwrażliwianie na konieczność przestrzegania stosownych przepisów prawa.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2016-07-26 | Wyświetleń strony: 2111