Logo

Zapytanie ofertowe - opiekun biznesowy

Zapytanie ofertowe nr 01/FII/2017 z dnia 26.07.2017 r.

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z partnerami

poszukuje osób

na stanowisko
OPIEKUN BIZNESOWY
w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

I. Informacje wstępne

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Feniks II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa;

kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Stanowisko: OPIEKUN BIZNESOWY

Projekt: PI Odrodzenie Feniksa kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

Cel stanowiska: Opiekunowie biznesowi będą pełnić rolę tutora/coacha/mentora dla uczestników projektu wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze
i będących w wieku 17-26 lat zgodnie z założeniami projektu.

Opis szczegółowy stanowiska: Prowadzenie tutoringu/coachingu/mentoringu dla wychowanka, który opuścił POW lub RZ i będącego w wieku 17 26 lat, w wymiarze średnio 20 godzin miesięcznie.

Czas trwania: W okresie od 13 sierpnia 2017 do 31 maja 2019 r. ( szczegółowy okres może ulec zmianie, w zależności od harmonogramu oraz postępu prac w projekcie)

Opis Zadania: Systematyczna i indywidualna pomoc udzielana jednemu wychowankowi, który opuścił POW lub RZ m.in. w pokonaniu trudności na rynku pracy przy zastosowaniu, w zależności od potrzeby, tutoringu/coachingu czy też mentoringu, głównie w zakresie:

 • wskazywanie możliwości zdobywania i podnoszenia kompetencji zawodowych/biznesowych oraz wspólne z osobą usamodzielnianą opracowywanie planu ścieżki rozwoju
  i ekonomicznego usamodzielnienia w oparciu o jej predyspozycje i możliwości życiowe;
 • pomoc w wyborze optymalnej dla usamodzielnianego wychowanka ścieżki rozwoju osobistego i ekonomicznego usamodzielnienia;
 • bieżące aktualizowanie informacji niezbędnych w tutoringu/coachingu i mentoringu dotyczących zmian ekonomicznych i potrzeb gospodarczych rynku;
 • ścisła współpraca z podmiotami społeczno-gospodarczymi i biznesowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami w zakresie praktyk, stażu, nauki zawodu czy rzemiosła, a w sytuacji potrzeby pomoc podopiecznemu w przekwalifikowaniu;
 • pomoc w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami/organizacja stażu ;
 • wykorzystywanie zdobyczy technologicznych w planowaniu ścieżki zawodowo-biznesowej oraz udostępnianie źródeł informacji i wskazówek w zakresie ofert programów EFS i innych wspierających przedsiębiorczość;
 • nauka przez działanie, przygotowanie wychowanka do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wspieranie doradcze młodego przedsiębiorcy w początkowym okresie prowadzonej działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu dokumentacji, uwrażliwianie na konieczność przestrzegania stosownych przepisów prawa.

Dodatkowe zadania: prowadzenie dokumentacji projektowej. Składanie sprawozdań Powiatowemu Zespołowi Usamodzielniania Wychowanków. Współpraca z Zespołem Projektowym, Klubem Pomocy Koleżeńskiej i Koleżeńską Grupą Wsparcia zgodnie z założeniami projektu, dyspozycyjność polegająca na dostosowaniu się do elastycznego czasu pracy.

Wymagania konieczne:

 • Osoba będąca przedsiębiorcą lub przedstawicielem przedsiębiorcy.
 • Min. 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem (własnej) firmy, przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej/ lub przedstawicielem przedsiębiorcy z min. 5 letnim stażem.
 • Znajomość procesu i metod zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Znajomość lokalnego rynku pracy.
 • Ze względu na specyfikę projektu (elastyczny czas pracy) mile widziane jest zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Umiejętność opracowywania/tworzenia planu rozwoju osobistego ukierunkowanego na ekonomiczne usamodzielnienie młodego człowieka w oparciu o jego predyspozycje
  i możliwości życiowe.
 • Sprawne wykorzystywanie źródeł informacji dotyczących zmian ekonomiczno-gospodarczych
  i potrzeb rynku z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi
  i biznesowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie pomocy usamodzielnianemu wychowankowi.
 • Stosowanie nowoczesnych technologii w planowaniu ścieżki zawodowo-biznesowej oraz udostępnianie źródeł informacji i wskazówek w zakresie ofert programów EFS i innych wspierających przedsiębiorczość.
 • Znajomość metod aktywizujących i sposobów ich praktycznego zastosowania w procesie przygotowania wychowanka do samozatrudnienia od pokazania szans i zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szukanie pomysłu, przygotowanie biznes planu, działania marketingowe, naukę prowadzenia dokumentacji, wypełniania formularzy
  i niezbędnych dokumentów do sformalizowania działalności.
 • Umiejętność stosowania tutoringu w początkowym okresie prowadzonej działalności gospodarczej przez usamodzielnianego wychowanka.
 • Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w interesie usamodzielnianej osoby

PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE: Odpowiedzialność, empatyczność, asertywność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kreatywność. Umiejętności: łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności organizacyjne, łatwość podejmowania decyzji.

Dodatkowe obowiązki opiekuna:

 • Dyspozycyjność i elastyczny system pracy dostosowany do potrzeb wychowanków.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako opiekun biznesowy (wykonawca będący osobą fizyczną może także wykazać samego siebie jako osobę, którą dysponuje lub będzie dysponował) posiadającą:

 1. min. 5 letnie doświadczenie w pracy jako przedsiębiorca lub przedstawiciel przedsiębiorcy

Poprzez doświadczenie w pracy jako przedsiębiorca zamawiający rozumie wszelkie formy zatrudnienia poza sektorem publicznym (np. właściciel fermy, jednoosobową działalność gospodarczą, umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z przedsiębiorcą, zatrudnienie w NGO.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie dołączonych do oferty dokumentów oświadczenia stanowiącego zał. nr 2

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 • formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 • oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w jako przedsiębiorca lub przedstawiciel przedsiębiorcy- załącznik nr 2 wraz z kserokopiami potwierdzającymi posiadanie doświadczenia w pracy

Zamawiający zastrzega, że jeden wykonawca (np. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

 1. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020.

IV. Warunki Zmiany Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy polegających na:

 1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
 1. Zmiana Wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy,
 2. Wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy siły wyższej w postaci w szczególności: powodzi, huraganu, śnieżyc lub podobnych zjawisk atmosferycznych, a także innych zjawisk obiektywnie niedających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy uniemożliwiających utrzymanie terminów realizacji zamówienia.
 1. Zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia:
 1. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje bez zmian),
 2. W przypadku niezrealizowania kompletnego przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy.
 1. Dopuszcza się zmiany na skutek zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób świadczących usługę opiekuna biznesowego i po warunkiem uzyskania przez wykonawcę akceptacji na piśmie ze strony Zamawiającego. Akceptację uzyskać może jedynie kandydatura osoby o kwalifikacjach spełniających wymogi niniejszego zapytania. Zmiana osoby świadczącej ww. usługę bez zgody Zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty (oferta musi zawierać):

- formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego;

- oświadczenie wykonawcy dot. doświadczenia w jako przedsiębiorca lub przedstawiciel przedsiębiorcy- załącznik nr 2 wraz z kserokopiami potwierdzającymi posiadanie doświadczenia w pracy

VI.OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.

Marzena Strug , tel. 8153284 14; e-mail: marzena.strug@epe.edu.pl

Termin oraz miejsce składania ofert

Termin składania ofert do dnia 10-08-2017 roku do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego).

Dokumenty należy składać osobiście, drogą pocztową w formie papierowej lub drogą mailową (skan dokumentów) na adres:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o. o. ,
ul. Grottgera 10/6,

20-029 Lublin

lub mailowo : marzena.strug@epe.edu.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.e-p-e.edu.pl,

VII. Zawarcie umowy

1. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

2. Wykonawca wystawiać będzie w przypadku podmiotów gospodarczych - faktury, w przypadku osób fizycznych - rachunki do umowy cywilno-prawnej za każdy okres rozliczeniowy, zgodnie z faktycznie liczbą przepracowanych godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu.

VIII. Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o doświadczeniu w pracy jako przedsiębiorca lub przedstawiciel przedsiębiorcy

Załączniki:

Data udostępnienia: 2017-07-26 | Wyświetleń strony: 1458