Logo

Zapytanie ofertowe - doradca zawodowy

Załączniki:

Dotyczy: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dot. przeprowadzenia indywidualnych sesji coachingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego z doradcą zawodowym.
EPE Sp. z o.o. - Zamawiający kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia dotyczącego:
1. Przeprowadzenia indywidualnych sesji coachingowych mających na celu przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla 40 uczestników projektu.
2. Przeprowadzenia dodatkowych sesji dla 2 osób niepełnosprawnych.
3. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 20 uczestników projektu NOWA DROGA wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami Projektu są: osoby młode w wieku 18-24 lat opuszczające zakłady karne i areszty śledcze do roku po opuszczeniu, o niskich kwalifikacjach, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą przez POWER 2014-2020.

Data udostępnienia: 2016-09-13 | Wyświetleń strony: 2194