Logo

PRACA - Kierownik projektu

Polskie Towarzystwo EkonomiczneZakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje :

Kierownika projektu:

Zakres obowiązków:

Opis stanowiska:

 1. kontakt z Instytucją Pośredniczącą dotyczący bieżącej realizacji Projektu.
 2. wyznaczanie osób do zadań merytorycznych w projekcie lub ustalanie kryteriów wyboru tych osób i nadzorowanie ich wyboru,
 3. dokonywanie podziału zadań merytorycznych między poszczególne osoby,
 4. weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac,
 5. zwoływanie spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb,
 6. zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu oraz sporządzanie i podpisywanie dodatkowych dokumentów określających ich związek z projektem,
 7. podpisywanie kart czasu pracy osób zatrudnionych w projekcie
 8. współudział w obliczaniu wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie z wymogami projektu,
 9. koordynacja, monitoring oraz kontrola działań związanych z realizacją Projektu,
 10. opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu wynikających zobowiązujących przepisów, wytycznych oraz innych dokumentów i zaleceń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Zarządzającej,
 11. nadzór nad procesem ewaluacji projektu
 12. nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,
 13. bieżące zarządzanie projektem,
 14. podział zadań w zakresie zarządzania projektem,
 15. nadzór nad osobami zatrudnionymi do obsługi projektu,
 16. przygotowywanie propozycji zmian w zatrudnieniu,
 17. ustalenie zasad porządkowania dokumentów związanych z realizacją projektu,
 18. dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku zatrudniania do realizacji projektu osób w formie umów o dzieło i umów zlecenia,
 19. przygotowanie umów o dzieło lub umów zlecenia, jeżeli są niezbędne dla realizacji projektu (zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi),
 20. przekazywanie osobom zatrudnionym przy realizacji projektu kart czasu pracy i nadzorowanie ich prawidłowego prowadzenia,
 21. występowanie o nadanie uprawnień do przetwarzania w określonym zakresie danych osobowych przez osoby zatrudniane na umowy o dzieło i umowy zlecenia,
 22. nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych,
 23. uzgadnianie z Zarządem Spółki wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu,
 24. dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku dokonywania zakupów produktów, usług lub robót budowlanych,
 25. dokonywanie odbioru dostaw towarów, usług i robót zamówionych do projektu,
 26. nadzór nad informowaniem społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych,
 27. sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,
 28. terminowe i zgodne z wytycznymi instytucji wdrażającej sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu,
 29. nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów,
 30. nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu,
 31. przekazywanie sporządzonych sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów i innych dokumentów związanych z realizacją projektu do właściwych instytucji z zachowaniem obowiązujących terminów,
 32. informowanie Zarządu Spółki o zaawansowaniu w realizacji projektu, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w koordynacji merytorycznej projektów POKL,
 • Co najmniej 2 samodzielnie prowadzone projekty jako Kierownik/Koordynator, w tym co najmniej jeden o wartości powyżej 1 mln. złotych,
 • Znajomość przepisów prawa pracy i kodeksu cywilnego oraz dokumentów i wytycznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z UE, pomocy publicznej, zasad konkurencyjności i PZP
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • umowę na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • interesującą, odpowiedzialną, stabilną pracę dającą możliwość rozwoju zawodowego
 • miła atmosferę pracy
 • możliwość dodatkowych szkoleń
 • pakiet ubezpieczenia zdrowotnego

Informujemy, iż wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o rekrutacji:

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

1. CV

2. List motywacyjny

3. Dokumenty (kopia) poświadczające spełnianie wymagań

CV lub list motywacyjny musi zawierać oświadczenie/ klauzulę w pełnym jej brzmieniu: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie dla celów rekrutacji. Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w następujący sposób:

1. Przyjmowanie zgłoszeń (zawierających CV i list motywacyjny) trwa do 24.03.2014 r.

2. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:malgorzata.orzel@pte.lublin.pl w tytule e-maila proszę wpisaćKierownik projektu

3. Po przeprowadzanej analizie zgłoszeń skontaktujemy z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną

4. Brak kontaktu e-mailowego lub telefonicznego ze strony Biura Projektu oznacza niezakwalifikowanie osoby do etapu rozmów kwalifikacyjnych

Data udostępnienia: 2014-03-19 | Wyświetleń strony: 4449