Logo

"Staś i Zosia w szkole"

Pozostałe produkty projektu

Filmy

Klasa I - Klasa II - Klasa III

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-28 

Obudowa dydaktyczna programu

Czytaj więcejData udostępnienia: 2015-01-20 

Słuchowiska dla klas I - III - Staś i Zosia w szkole

Prezentujemy Państwu serię słuchowisk dla klas I - III szkół podstawowych zrealizowanych w ramach projektu "Staś i Zosia w szkole" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-10-02 

Program nauczania w klasach I-III wraz z materiałami dydaktycznymi

Prezentujemy Państwu program nauczania wczesnoszkolnego oparty na metodzie projektu edukacyjnego, gry dydaktycznej, dramy, pracy w grupie i metody Jigsaw.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2014-10-02 

KAPITAL_LUDZKI

logo_ueefs_prawastrona

Staś i Zosia w szkole - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu

Okres realizacji: 01.03.2014 r. do 31.07.2015 r.

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe

Cel główny projektu: PODNIESIENIE POZIOMU I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA WCZESNOSZKOLNEGO (5 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich woj. lubelskiego) POPRZEZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE Programu nauczania wykorzystującego metodę projektu edukacyjnego, skierowanego na rozwijanie aktywności poznawczej dzieci i pobudzaniu do samokształcenia w ciągu 17 miesięcy.

Grupę docelową stanowi 5 szkół podstawowych prowadzących kształcenie w klasach I-III TYLKO z terenów gmin wiejskich/wiejsko-miejskich woje. lubelskiego. Odbiorcami pośrednimi są uczniowie klas I-III SP. Program będzie wdrażany w 10 klasach I-szych wśród 180 uczniów (88 dziew.) - ok. 10% to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczyciele wdrażający program -10 nauczycieli/lek (9k/1 m).

Zadania w ramach projektu obejmują:

1. OPRACOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA WRAZ Z KOMPLETEM MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (03-08.2014)

Program będzie implementował twierdzenie Dziecko ma być aktywne w działaniu i współżyciu, wypełniać różne zadania, tworzyć, eksperymentować. Wówczas będą rodziły się w dziecku pytania, wątpliwości i problemy, które będzie samodzielnie rozwiązywać i Słyszę, zapominam. Widzę, zapamiętuję. Robię sam, rozumiem - maksyma prog. opartego na obowiązującej podstawie programowej określonej w rozp. MEN z dnia 27.08.2012 r. zawiera wszystkie treści ujęte w podstawie tj.: edukcję polonistyczną, muzyczną, plastyczną, społeczną itd Skupi się w szczególności na kształtowaniu umiejętności myślenia matematycznego i umiejętności myślenia naukowego (przyroda i społeczeństwo)

Stworzone materiały dydaktyczne DARMOWE obejmują (dla kl. I, II i III oddzielnie):

a) DLA UCZNIÓW (z uwzględnieniem treści dla d. 6-letnich)

- Elementarz (Skrypt) Staś i Zosia w szkole z CD/DVD

- Zeszyty ćwiczeń (matematyka, przyroda) i zeszyt kaligrafii

- Instrukcje do projektów

- Karty demonstracyjne (przyroda/matematyka/społeczeństwo)

- Dodatek matematyka dla uczniów Staś i Zosia w świecie liczb

- Dodatek przyroda/ekologia Staś i Zosia mieszkańcy Ziemi

- Wycinanki, malowanki

- Dodatek zajęcia komputerowe (CD) Staś i Zosia w cyfrowym świecie

- Filmy, słuchowiska, gry edukacyjne

- Materiały dla uczniów zdolnych seria Chcę wiedzieć więcej matematyka, przyroda/ekologia.

b) DLA NAUCZYCIELI (wszystkie materiały uwzględniają potrzeby dzieci 6-letnich)

- Diagnoza uczniów w kierunku zdolności czy z trudnościami

- Skrypt metodyczny obejmujący (Plan pracy, Przykładowe projekty zintegrowanych kart pracy, Scenariusze zajęć przykładowe projekty wraz z instrukcjami, Indywidualny arkusz obserwacji, Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, przykł. zabawy grupowe)

- Plansze dydaktyczne(przyroda/matematyka/społeczeństwo)

- Alfabet

- Plansze Matematyczne

- Plan działań wspierających dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:

- trudności w czytaniu i pisaniu

- trudności matematyczne

- trudności w mówieniu

- zaburzenia zachowania

- trudności ruchowe

i pakiet dla uczniów zdolnych

- uzdolnienia matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze

NARZĘDZIA TIK - FILMY, GRY KOMPUTEROWE I SŁUCHOWISKA

Każda ze szkół, które zgłoszą się do wdrażania programu otrzyma bezpłatnie: komplet opracowanych materiałów dydaktycznych, elementy magnetyczne do działań matematycznych, stojak do plan i map, wizualizer oraz aparat fotograficzny.

Zadanie 2 - REKRUTACJA I WDRAŻANIE PROGRAMU W 5 Szkołach Podstawowych (05.2014-06.2015)

Przed wdrożeniem zostanie zorganizowane:

* szkolenie (2 dni x 8h) dla nauczycieli z zastosowania metody proj. w nauczaniu kl. I-III z wykorzystaniem opracowanego programu

* 18 spotkań informacyjno-promocyjnych m.in. rodzicami.

W trakcie wdrażania programu uczniowie wyjadą do Centrum Nauki Kopernik. Na zakończenie zorganizowany zostanie Konkurs z nagrodami na najlepszy projekt edukacyjny stworzony w trakcie roku szkolnego.

Strona internetowa projektu:

http://stasizosia.info/

Załączniki:

Data udostępnienia: 2014-03-19 | Wyświetleń strony: 14391