Logo

Szkolenie: Funkcjonowanie oraz zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w świetle obowiązujących ustaw

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 836,00zł(1 028,28zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uszczegółowienie oferty

JEST TO OFERTA SPECJALNA I NIE ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI

DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH CENA SZKOLENIA WYNOSI 836 ZŁ

(stawka VAT "zw")

Cena obowiązuje dla minimum 9 osób

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

  • Udział w szkoleniu,
  • 1 nocleg wraz z wyżywieniem w pokoju
  • Materiały szkoleniowe,
  • Serwis kawowy,
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia(zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych).

Dla kogo?

Dla pracowników instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej.

Tematyka

I. Narzędzia wykorzystywane w zakresie rozwoju form aktywnej integracji przez pracowników OPS/PCPR:
kontrakt socjalny;
program aktywności lokalnej;
program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
Instrumenty wykorzystywane w ramach realizacji ww. narzędzi.
II. Zastosowanie dostępnych narzędzi i instrumentów w ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS - dobre praktyki.
III. Zadania wykonywane przez pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ścieżka kariery zawodowej.
IV. Współpraca jednostek / pracowników pomocy społecznej (OPS/PCPR) z jednostkami / pracownikami służb zatrudnienia.
V. Współpraca pracowników powiatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przedstawicielami innych służb społecznych, np. kuratorami sądowymi, policjantami, pracownikami urzędów pracy, pedagogami, pielęgniarkami środowiskowymi, asystentami rodziny w zakresie organizacji oraz szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.
VI. Asystent rodzinny w pracy socjalnej i proces usamodzielniania w aspekcie aktualnych i nowych zadań ustawowych samorządów ze szczególnym uwzględnieniem gmin/ ośrodków pomocy społecznej.
VII. Dom Pomocy Społecznej. Mieszkanie chronione. Środowiskowy Dom Samopomocy. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze. Hostel, dom rodzinny. Samodzielny dom.
Profesjonalne i samopomocowe formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powrót chorego do sprawnego funkcjonowania i zdrowych interakcji ze środowiskiem. Program Rozwoju Osobistego.
Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego.
Działania w zakresie upowszechnienia środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Działania w zakresie upowszechnienia zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego.
Działania w zakresie upowszechniania udziału w życiu zawodowym.
Działania w zakresie koordynacji różnych form opieki i pomocy.
Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.