Logo

Szkolenie: Instytucja służebności przesyłu w działalności przedsiębiorstw przesyłowych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 420,00zł(516,60zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w 1-dniowych autorskich warsztatach

- lunch

- serwis kawowy

- zaświadczenia ukończenia szkolenia

- pakiet materiałów szkoleniowych

Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do: kadry zarządzającej, kierowników, pracowników Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Przedsiębiorstw Energetycznych, Przedsiębiorstw Gazowych, Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, zajmujących się infrastrukturą liniową/przesyłową oraz podejmujących czynności w zakresie wysuwanych przez właścicieli gruntów roszczeń związanych z posadowieniem urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie.

Szkolenie prowadzi

Radca prawny (PZ-KN-2700/09), audytor wiodący (Lead Auditor) SZBI wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007, Certyfikat IRCA No.: A17242/2011/194, od 2004 r. pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w spółce komunalnej branży wodociągowo kanalizacyjnej, wykładowca Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. W ramach swojej kancelarii przeprowadził liczne szkolenia dla pracowników spółek komunalnych z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, świadczy również usługi szkoleniowo doradcze oraz audytingowe z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w szeroko pojętym biznesie.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu przybliżenie/zaktualizowanie problematyki służebności przesyłu jako odrębnego rodzaju służebności, uregulowanego w Kodeksie cywilnym oraz przedstawienie prawnych możliwości skutkujących zastosowaniem przez przedsiębiorstwo przesyłowe tzw. instytucji zasiedzenia służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Przedmiotowe szkolenie ma również na celu przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie obrony przed roszczeniami właścicieli gruntów w celu jak najlepszego zabezpieczenia teraźniejszego i przyszłych interesów ekonomiczno finansowych przedsiębiorstwa przesyłowego. Celem szkolenia jest wyjaśnienie podstawowych problemów powstałych na tle służebności przesyłu w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w praktyce działania przedsiębiorstw przesyłowych. Uczestnicy poznają specyficzne cechy służebności przesyłu w ujęciu praktycznym oraz procesowym.

Tematyka

 1. Przesłanki ustawowe do żądania ustanowienia służebności przesyłu w trybie art. 3051 Kodeksu cywilnego.
 2. Służebność przesyłu a inne rodzaje służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym, w tym kwestia odpowiedniego stosowania do służebności przesyłu przepisów o służebnościach gruntowych.
 3. Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy (umowne), na drodze sądowej (sądowe) lub administracyjnej w trybie zapisów ustawy 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Własności urządzeń przesyłowych w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego
 5. Praktyczne zapisy umów notarialnych o ustanowienia prawa służebności przesyłu przykładowe wzory.
 6. Wzajemne roszczenia stron stosunku prawnego o ustanowienie służebności przesyłu.
 7. Wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku prawnego - przedsiębiorcy przesyłowego oraz właściciela nieruchomości obciążonej.
 1. Służebność przesyłu a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
 2. Ustalania przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym:

a) wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz

b) wynagrodzenia, względnie odszkodowania za bezumowne korzystnie z cudzego gruntu przez

przedsiębiorcę przesyłowego.

 1. Krajowe standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych (KSWS) jako podstawowe źródło przy ustalaniu przez rzeczoznawcę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu.
 2. Administracyjnoprawne - przymusowe wejście przedsiębiorstwa przesyłowego na cudzy grunt w celu realizacji zaplanowanych inwestycji przy braku zgody właściciela nieruchomości.
 3. Praktyczne możliwości obrony przed roszczeniami właścicieli nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu, w tym możliwość zasiedzenia służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu.
 4. Ustanawianie służebności przesyłu na gruntach stanowiących przedmiot m.in.: współwłasności ułamkowej, ustawowej łącznej oraz na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym.
 5. Zmiana, zniesienia oraz wygaśniecie służebności przesyłu.
 6. Terminy przedawnienie roszczeń właściciela gruntu z tytułu bezumownego korzystania z cudzego gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego.
 7. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczących służebności przesyłu.
 8. Dyskusja


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.