Logo

Szkolenie: Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Prawnik, trener, radca prawny, absolwent UMCS w Lublinie na kierunku prawo. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, posiadający wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną w administracji publicznej. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń z zakresu KPA.

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie z procedurą administracyjną stosowaną przez publiczne służby zatrudnienia i zmianami w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przygotowywanymi projektami zmian ustawy i ich skutkami dla praktyki urzędniczej w publicznych służbach zatrudnienia, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat poszczególnych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej, nabycie umiejętności wyboru właściwego trybu postępowania administracyjnego oraz poznanie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Tematyka

1. Zagadnienia podstawowe. Zakres obowiązywania Kpa. Problemy interpretacyjne i terminologiczne w prawie administracyjnym.
Pojęcie sprawy administracyjnej. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
Obszary działalności organów administracji publicznej i ich przełożenie na praktykę urzędniczą.
2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach. Pojęcie interesu w Kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania. Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym. Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.
3. Zagadnienia ogólne, postępowania.
Strona postępowania administracyjnego. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach. Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.
Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia i wezwania. Rodzaje pełnomocnictw i ich zakres. Liczenie terminów - problemy praktyczne na przykładach. Błędy i sposoby ich naprawienia.
4. Postępowanie przed organem I instancji. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania - kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków. Braki istotne i nieistotne pism.
Akta sprawy i metryka sprawy - pisemny charakter postępowania. Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe. Uprawnienia strony i organu. Wgląd w akta sprawy. Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów. Uprawnienia stron i innych podmiotów. Opłaty za sporządzanie odpisów.
Zawieszenie i umorzenie postępowania. Problemy praktyczne.
Rozstrzygnięcia kończące postępowanie - możliwe rodzaje. Decyzje administracyjne - rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji. Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji - konsekwencje karne.
Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.
Technika sporządzania pism urzędowych.
5. Postępowanie odwoławcze. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji. Rodzaje rozstrzygnięć organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym. Charakter poszczególnych rozstrzygnięć i ich znaczenie dla dalszego postępowania. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji. Kto może uczestniczyć w ponownym wydaniu decyzji po jej wcześniejszym uchyleniu?
Organy wyższego stopnia w rozumieniu Kpa i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przykłady z orzecznictwa.
6. Postępowania nadzwyczajne w Kpa - wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia. Zmiany uregulowań po nowelizacji. Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów. Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne na podstawie orzeczeń.
Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych, omówienie powiązań odpowiedzialności urzędników z poszczególnymi przepisami Kpa i praktyką urzędniczą.
7. Postępowania odrębne uregulowane w Kpa. Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne. Zaświadczenia po nowelizacji. Obowiązki organu administracji publicznej i zakres prowadzonego postępowania - odmienności w stosunku od postępowania orzeczniczego. Wskazówki praktyczne pozwalające uniknąć uchybień proceduralnych na podstawie przykładów z orzecznictwa.
Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej. Obejmuje dyskusję i zadania indywidualne oraz zespołowe, burzę mózgów, przykłady do samodzielnej analizy, mikrowykłady.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.