Logo

Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce organu administracji publicznej pierwszej instancji.

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 339,00zł(416,97zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie kierowane do pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób, prowadzących postępowania administracyjne

Szkolenie prowadzi

Specjalista z zakresu KPA. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym

Tematyka

 1. Wprowadzenie zasady postępowania administracyjnego (art. 6 16 K.p.a.).
 2. Zagadnienia ogólne.
  1. Właściwość organów na podstawie art. 19 i nast. K.p.a.
  2. Wyłączenie pracownika oraz organu (art. 24 26 K.p.a.).
  3. Strona postępowania administracyjnego.
  4. Terminy załatwiania spraw i obowiązki organów w tym zakresie.
  5. Doręczenia jako gwarancja udziału stron w postępowaniu.
  6. Wezwania.
  7. Terminy zasady ich obliczania oraz przywracania.
 3. Postępowanie organu administracji publicznej.
 4. Wszczęcie postępowania. Stosowanie art. 61a K.p.a.
 5. Protokoły i adnotacje.
 6. Udostępnianie akt na podstawie art. 73 i nast. K.p.a.
 7. Postępowanie dowodowe, rodzaje dowodów, dokumenty w świetle art. 76 i 76a K.p.a.
 8. Rozprawa administracyjna.
 9. Zawieszenie postępowania. Zaskarżanie postanowień dotyczących zawieszenia.
 10. Cechy decyzji administracyjnej i jej składniki w świetle art. 107 K.p.a.
 11. Umorzenie postępowania administracyjnego na podstawie art. 105 K.p.a.
 12. Współdziałanie organów w trybie art. 106 K.p.a.
 13. Rektyfikacja decyzji administracyjnej na podstawie art. 111 i nast. K.p.a. (sprostowanie, uzupełnienie, wyjaśnienie).
 14. Odwołanie forma, treść i termin.
 15. Obowiązki organu I instancji związane z wniesieniem odwołania.
 16. Niedopuszczalność odwołania i uchybienie terminowi.
 17. Decyzje organu odwoławczego.
 18. Czynności organu I instancji po wydaniu decyzji przez organ odwoławczy.
 19. Skarga do sądu administracyjnego; obowiązki organu I instancji.
 20. Wznowienie postępowania na podstawie art. 145 i nast. K.p.a.
 21. Stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 K.p.a.
 22. Zmiana lub uchylenie decyzji w trybie art. 154 i 155 K.p.a.,
 23. Wygaśnięcie decyzji (art. 162 K.p.a.).
 24. Istota i elementy postanowienia.
 25. Zażalenia na postanowienia.
 26. Stosowanie przepisów dotyczących decyzji.
 27. Decyzja administracyjna.
 28. Postępowanie odwoławcze.
 29. Postępowania nadzwyczajne.
 30. Postanowienia.
 31. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym.
 32. Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.