Logo

Szkolenie: Nowa organizacja świadczenia pomocy klientom Urzędów Pracy – jak zostać profesjonalnym doradcą zawodowym

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 565,00zł(694,95zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla kluczowych pracowników PUP : pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubu pracy

Szkolenie prowadzi

Wieloletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Doświadczony wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń.

Cele i korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie umiejętności kluczowych pracowników służb zatrudnienia w obszarach związanych z weryfikowaniem kwalifikacji zawodowych, funkcjonowaniem po zmianach systemu oświaty, diagnozowaniem m.in. kompetencji zawodowych klientów PUP, kształceniem w formach pozaszkolnych
 • zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia (), dotyczącymi profilowania bezrobotnych,
 • zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia (), dotyczącymi funkcji klienta indywidualnego i zakresu realizowanych przez niego zadań,

Tematyka

AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY: aktywne polityki rynku pracy, aktywna polityka zatrudnienia, charakterystyka bezrobocia w Polsce, cechy bezrobocia

w Polsce.

PODSTAWOWE DEFINICJE JAKO ELEMENT WŁAŚCIWEJ OBSŁUGI KLIENTA W PUP: szkolenie, kurs, kwalifikacje zawodowe, kompetencje zawodowe, umiejętności, uprawnienia zawodowe, podstawa programowa, forma pozaszkolna, kształcenie ustawiczne, placówka oświatowa, formy kształcenia

DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNEGO PROFILOWANIE I SEGMENTACJA:

 • specyfika pracy z osobą dorosłą,
 • rozwój zawodowy człowieka co powinien wiedzieć pracownik CAZ,
 • rozpoznawanie potrzeb klientów,
 • indywidualne podejście do klienta,
 • jak kompleksowo pracować z klientem,
 • profilowanie i segmentacja różnice w pojęciach,
 • założenia profilowania,
 • korzyści wynikające z profilowania
 • narzędzia przydatne przy profilowaniu,
 • właściwa alokacja działań aktywizujących,
 • wywiad jako podstawowe narzędzie profilowania,
 • przykłady profilowania z krajów UE,
 • bariery w profilowaniu klientów PUP,
 • pomiar motywacji,
 • pomiar kwalifikacji,
 • doradca klienta w procesie profilowania,
 • profile stosowane w publicznych służbach zatrudnienia:

- bezrobotni aktywni,

- bezrobotni wymagający wsparcia,

- bezrobotni oddaleni od rynku pracy,

 • działania PUP wobec klientów poszczególnych profili.

ROLA DORADCY KLIENTA INDYWIDUALNEGO W MOTYWOWANIU KLIENTA DO AKTYWNOŚCI: zastosowanie procesu doradczego oraz poszukiwanie indywidualnych rozwiązań, diagnoza klientów, motywowanie do zmian, proces podejmowania decyzji, cele życiowe.

ROLA I ZADANIA DORADCY KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO: źródła informacji o pracodawcach, sposoby pozyskiwania pracodawców, etapy procesu współpracy

z pracodawcą.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: obszary współpracy, elementy współpracy.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.