Logo

Szkolenie: Nowelizacja rozporządzanie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy – współpraca międzystanowi skowa jako niezbędny element prawidłowej realizacji usług w PSZ

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla realizatorów usług rynku pracy w zakresie pośrednictwa pracy (pośrednicy pracy), poradnictwa zawodowego (doradcy zawodowi) oraz szkoleń (specjalista do spraw rozwoju zawodowego).

Szkolenie prowadzi

Długoletni pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia związany z realizacją usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. Posiadający również doświadczenie jako wykładowca akademicki w zakresie przygotowania i przedstawienia studentom treści dydaktycznych z tematyki: metodyki poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, teorii doskonalenia zawodowego, elementów marketingu i promocji oraz profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku pośrednika pracy- warsztat pośrednika pracy.

Cele i korzyści ze szkolenia

Doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń.

Tematyka

1. Praktyczne omówienie podstawowych definicji jako kluczowy element właściwego funkcjonowania urzędu pracy
- podstawowe pojęcia- organ administracyjny,
- sprawa administracyjna,
- definicja osoby bezrobotnej,
- inne definicje istotne z punktu wiedzenia obsługi osób bezrobotnych i udzielania poszczególnych form wsparcia zgodnie ze znowelizowaną ustawą.

2. Porównanie i omówienie zmian w standardach i warunkach prowadzenia usług rynku pracy
w zakresie pośrednictwa pracy
- nowe druki w pośrednictwie typu, zmodyfikowany druk krajowej oferty pracy, karta pracodawcy krajowego, nowe skierowania do pracy, nowe dokumentowanie giełd pracy, targów pracy, nowe skierowania na targi pracy,
- zmodyfikowane postępowanie z krajową ofertą pracy,
- nowe zasady przyjmowania ofert pracy, utrzymywanie i podejmowanie kontaktów z osobami zarejestrowanymi, właściwe warunki prowadzenia pośrednictwa pracy takie jak: katalog beneficjentów pośrednictwa pracy, wyposażenie pośrednika pracy,
- właściwe upowszechnianie pośrednictwa pracy, właściwa liczba i właściwe zadania pośredników pracy.

3. Porównanie i omówienie zmian w standardach i warunkach prowadzenia usług rynku pracy
- w zakresie poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
odbiorcy usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
- prowadzenie banków programów zajęć grupowych,
- porady indywidualne dla pracodawców,
- nowości w skierowaniach, m.in. na specjalistyczne badania lekarskie,
- krąg uprawnionych do korzystania z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- nowe regulacje związane z organizacją zajęć aktywizacyjnych.

4. Porównanie i omówienie zmian w standardach usług rynku pracy w zakresie szkoleń:
- katalog instytucji, z którymi współpracuje spec. ds. rozwoju zawodowego,
- nowości dotyczące planowania szkoleń i diagnozowania zapotrzebowania na zawody i specjalności,
- zadania w zakresie planowania środków finansowych na usługę szkoleniową,
- kryteria w praktyce, które pup uwzględnia przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych,
- nowe wnioski o powierzanie szkoleń,
- nowości w procedurze związanej z wyborem kandydata na szkolenia,
- właściwe zakresy informacji konieczne we wniosku na szkolenie, studia podyplomowe, uzyskania sfinansowania licencji

5. Aktywizacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
- Przyczyny niedopasowania podaży na pracę z popytem na pracę
- Czas pozostawania bez pracy w aspekcie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
- Specyfika wykluczenia społecznego, sposoby jego przeciwdziałania.
- Bariery w poszukiwaniu pracy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czynniki je rozróżniające, możliwości doradcze w tym zakresie.
- Zachowania osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz strategii wychodzenia tych osób z bezrobocia,
- Możliwości wsparcia osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

6. Współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi PUP
- Obszary współpracy,
- Elementy współpracy


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.