Logo

Szkolenie: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 450,00zł(553,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • obiad,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Agnieszka Masłowska- radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej i studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. przez prawie 7 lat pracownik samorządowy-prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, doświadczony trener szkoleń prawnych (szkolenia prowadzi od 2012 r.), specjalista prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawnych uwarunkowań procesu inwestycyjno-budowlanego. od 2014 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tematyka

1.Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie u stawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.

2. Zasadność nakładania kar dla przedsiębiorcy odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne.

- nie osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

- przekroczenie ustalonego limitu składowania odpadów ulegających biodegradacji.

3. Sprawy związane z zagadnieniami finansowymi.

- wykorzystanie opłaty za gospodarowanie odpadami,

- przeznaczenie środków nie wykorzystywanych w latach poprzedzających danych rok budżetowy.

4. Ustanowienia obowiązku opracowywania corocznych analiz stanu gospodarki odpadami

oraz obowiązku uwzględniania wyników tej analizy w kalkulacji wysokości stawek opłat.

5. Doprecyzowanie pojęcia właściciel nieruchomości.

6. Propozycje dotyczące sposobów kalkulacji stawek w oparciu o powszechnie obowiązujący algorytm. Weryfikacja prawidłowości wyliczeń przez regionalne izby obrachunkowe.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń

2017-12-15