Logo

Szkolenie: NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 5h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

-udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie prowadzi

Edukator, specjalista do spraw analiz i badań w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, trenerka programów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych, wieloletni dyrektor szkoły, inspektor do spraw monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów, ekspert regionalny do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Posiada certyfikat Menadżer jakości - audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz certyfikat Grupy Wymiany Doświadczeń miast członkowskich Związku Miast Polskich z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu publikacji z zakresu oświaty. Lektor języka polskiego jako obcego w Michelin Olsztyn.

Cele i korzyści ze szkolenia

1. Zapoznanie z założeniami organizacyjno- prawnymi nadzoru pedagogicznego w świetle nowego rozporządzenia.

2. Zapoznanie z nowymi zadaniami dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego wynikającymi z nowego rozporządzenia.

3. Usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia poprawnej dokumentacji badań i czynności w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Tematyka

1. Nowy nadzór pedagogiczny- omówienie zmian.

a) zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty

- nowe zobowiązania wobec rady pedagogicznej, jst, dyrektorów szkół

- nadzór pedagogiczny w szkołach publicznych i niepublicznych

b) nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego i rozporządzenie w sprawie wymagań

- warunki i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego

- formy nadzoru pedagogicznego- co się zmieniło?

- sposób ustalania wymagań- zmiany

- sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego

2. Wymagania wobec szkół i placówek- analiza zapisów.

3. Ewaluacja zewnętrzna- jak wpłynęły na nią nowe rozporządzenia? (co obejmuje, jak wygląda procedura prowadzenia ewaluacji zewnętrznej, ile trwa, kiedy może być przerwana, czynności ewaluatorów, raport z ewaluacji)

4. Obowiązki dyrektora szkoły w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

a) harmonogram prac dyrektora szkoły związany z planowaniem nadzoru pedagogicznego,

b) plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły:

- organizacja prowadzenia ewaluacji wewnętrznej

- organizacja kontroli

- organizacja wspomagania nauczycieli

5. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- terminy, wykorzystanie wniosków do dalszego planowania pracy szkoły i poprawy jakości pracy.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.