Logo

Szkolenie: Ordynacja podatkowa w praktyce

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 350,00zł(430,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z procedurami prawa podatkowego, zawartymi w Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian.

Tematyka

I. Przepisy ogólne
Organy podatkowe i ich właściwość
Pojęcie organu podatkowego
Interpretacja przepisów prawa podatkowego
Właściwość rzeczowa i miejscowa organów podatkowych

II. Zobowiązania podatkowe
Podstawa i termin powstania zobowiązania podatkowego
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
Terminy płatności
Zaległość podatkowa, odsetki, opłata prolongacyjna, nadpłata
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
Odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązki następców prawnych

III. Kontrola podatkowa
Czynności sprawdzające
Organ kontrolujący i cel kontroli podatkowej
Podstawa przeprowadzenia kontroli podatkowej

IV. Wszczęcie kontroli podatkowej
Przebieg i czas trwania kontroli
Uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego
Przesłuchiwanie strony i świadków
Protokół pokontrolny
Korekta deklaracji podatkowych

V. Postępowanie podatkowe
Zasady ogólne
Zasady ogólne prowadzenia postępowania podatkowego
Strony postępowania podatkowego, wyłączenia
Doręczenia, wezwania
Przywrócenie terminu

VI. Wszczęcie i prowadzenie postępowania
Wszczęcie na żądanie strony lub z urzędu
Protokoły i adnotacje
Dowody
Rozprawa podatkowa
Zawieszenie postępowania
Wydanie decyzji
Elementy decyzji
Postanowienia
Postanowienie o natychmiastowej wykonalności decyzji

VII. Postępowanie odwoławcze
Prawo i terminy do odwołania
Elementy odwołania
Adresat odwołania
Zażalenia

VIII. Zasady postępowania organu odwoławczego
Decyzja organu odwoławczego
Wznowienie postępowania odwoławczego
Nieważności decyzji ostatecznej
Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej
Wygaśnięcie decyzji
Tajemnica skarbowa.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.