Logo

Szkolenie: Podatek dochodowy w rachunkowości, w tym odroczony podatek dochodowy w rozwiązaniach polskich i międzynarodowych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 1 840,00zł(2 263,20zł z VAT)

Czas trwania: 18h

Kategoria: Podatki, rachunkowość

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- 3 noclegi i wyżywienie w hotelu o wysokim standardzie,
- serwis kawowy,
- imprezy towarzyszące (np: biesiada przy ognisku),
- karnet do auaparku,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

dyrektorzy finansowi,
główni księgowi
pracownicy służb finansowo-księgowych.

Szkolenie prowadzi

Małgorzata Kamieniecka - Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Zakładzie Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza i bankowa. Łączy teorię z praktycznymi zastosowaniami. Szczególnym zainteresowaniem autorki są relacje prawa bilansowego do prawa podatkowego. Doświadczony i ceniony trener licznych szkoleń.

Cele i korzyści ze szkolenia

Omówienie zasad ujmowania, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym bieżącego i odroczonego podatku dochodowego. W trakcie szkolenia wyjaśniane będą różnice między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto, przyczyny ich pojawiania się i skutki, jakie wywołują różnice o charakterze trwałym i przejściowym. Słuchacze poznają obecnie obowiązującą w Polsce metodę alokacji podatku dochodowego tj. metodę zobowiązań bilansowych. Wyjaśniane zostaną sposoby ustalania dodatnich i ujemnych różnic przejściowych między wartościami podatkowymi i księgowymi aktywów i pasywów oraz sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym skutków zmian wartości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Tematyka

1. System informacyjny rachunkowości a system podatkowy (funkcje, zasady, cechy obydwu systemów, wpływ podatków na system informacyjny rachunkowości: koncepcje teoretyczne, modele funkcjonujące na świecie, rachunkowość a podatki w Polsce).

2. Pomiar wyniku finansowego w rachunkowości (zasady uznawania przychodów i zysków, kosztów i strat, kategorie kształtujące wynik bilansowy netto).

3. Pomiar wyniku podatkowego (źródła przychodów, określenie kosztów uzyskania przychodów, podstawa opodatkowania).

4. Różnice w pomiarze wyniku podatkowego i bilansowego (ogólna charakterystyka, różnice trwałe w przychodach i kosztach, różnice okresowe, rozwiązania ewidencyjne).

5. Metody alokacji podatku dochodowego w rachunkowości (przegląd metod, podejść i koncepcji ujmowania podatku dochodowego (metoda zobowiązań i odraczania, podejście wynikowe i bilansowe, koncepcja pełnej i częściowej alokacji) i ich krytyczna ocena.

6. Metoda zobowiązań bilansowych alokacji podatku dochodowego (wartość bilansowa i podatkowa aktywów i pasywów, różnice przejściowe dodatnie i ujemne, tworzenie aktywów i zobowiązań (rezerw) z tytułu podatku odroczonego (wycena, ujmowanie, prezentacja), ewidencja skutków różnic przejściowych wynikowych i kapitałowych).

7. Uregulowania prawne dotyczące alokacji podatku dochodowego (zapisy ustawy o rachunkowości, zakres KSR 2 Podatek dochodowy, MSR 12 Podatek dochodowy, porównanie rozwiązań polskich ze standardami międzynarodowymi).

8. Przypadki powstawania różnic przejściowych na składnikach aktywów (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - amortyzacja, aktualizacja wartości, inwestycje, należności, czynne rozliczenia międzyokresowe).

9. Różnice przejściowe na składnikach pasywów (rezerwy, zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe).

10. Wybrane szczególne obszary powstawania podatku odroczonego (strata podatkowa, umowy długoterminowe, błędy poprzednich okresów i zmiana polityki rachunkowości).

11. Alokacja podatku dochodowego a ocena sytuacji majątkowo-finansowej jednostki (wpływ na rentowność, oddziaływanie na płynność, alokacja a rzetelny i wierny obraz).

12. Warsztaty - analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.