Logo

Szkolenie: Pomoc publiczna w gminach

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 530,00zł(651,90zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- lunch,
- materiały szkoleniowe,
- certyfikat ukończenia szkolenia,
- serwis kawowy

Cele i korzyści ze szkolenia

Poznanie regulacji prawnych dot. pomocy de minimis oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków w tym zakresie .

Tematyka

1. Omówienie regulacji prawnych związanych z zasadami udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

2. Pojęcie, rodzaje i zakres pomocy publicznej

3. Reguły de minimis

4. Problemy z definicją pomocy publicznej w praktyce gmin.

a) Kogo uznać za przedsiębiorcę (m.in. czy rolnik, gmina mogą być przedsiębiorcami)?

b) Wynajem jako działalność gospodarcza.

c) Badanie wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej?

d) Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach (gosp. komunalna, zoz-y, szkoły, turystyka, sport, kultura).

5. Przedsiębiorstwo jako beneficjent pomocy publicznej

6. Pojęcie MŚP w rozporządzeniu Komisji nr 800/2008

7. Podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

8. Pomoc publiczna udzielana rolnikom. Aplikacjje do przekazywania sprawozdań w rolnictwie.

9. Procedura zgłoszenia pomocy. Procedura dotycząca pomocy przyznanej bezprawnie oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

10. Zaświadczenia o pomocy de minimis.

11. Problemy praktyczne w zakresie stosowania Formularza informacji o pomocy de minimis.

a) Ocena trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy (część B formularzy).

b) Wypełnianie tabeli o pomocy otrzymanej na te same koszty kwalifikowane.

12. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w zakresie pomocy publicznej. Obowiązki sprawozdawcze dawców pomocy publicznej. Obowiązki informacyjne beneficjentów pomocy.

13. Obliczanie wielkości pomocy publicznej przyznawanej w różnych formach

14. System Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP na przykładzie sprawozdań

15. Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy najczęstsze uchybienia przy udzielaniu ulg podatkowych, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zwolnień podatkowych.

16. Stosowanie skróconego formularza informacji o pomocy innej niż de minimis w rolnictwie m.in. olga inwestycyjna, ulga z tytułu nabycia gruntu.

17. Konstruowanie i stosowanie gminnych programów pomocowych.

18. Zwolnienia z podatku od nieruchomości jako pomoc de minimis lub pomoc regionalna.

19. Jak wydawać i kiedy korygować zaświadczenia o pomocy de minimis?

20. W jaki sposób badać trudną sytuację ekonomiczną podatnika?

21. Zakaz udzielania pomocy de minimis w trudnej sytuacji ekonomicznej a ważny interes podatnika.

22. Optymalizacja ściągania podatków w praktyce i orzecznictwie sądowym warunki uznania braku pomocy publicznej przy stosowaniu ulg podatkowych.

23. Pomoc udzielana dla dotkniętych klęskami.

24. Kiedy i w jakich okolicznościach powstaje obowiązek zwrotu udzielonej pomocy ?


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.