Logo

Szkolenie: Pomoc publiczna w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 480,00zł(590,40zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
 • konsultacje indywidualne,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia

Tematyka

I dzień

 • Rozpoczęcie szkolenia
 • cztery przesłanki warunkujące wystąpienie pomocy publicznej,
 • różnica pomiędzy pomocą publiczną a pomocą de minimis
 • omówienie definicji beneficjenta pomocy publicznej z uwagi na szeroką kategorię potencjalnych beneficjentów projektów UE (m.in. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, podmioty prowadzące działalność edukacyjną, zakładu opieki zdrowotnej, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy), wraz ze wskazaniem konsekwencji związanych z zaklasyfikowaniem beneficjenta do jednej z ww. kategorii
 • definicja małego i średniego przedsiębiorstwa; wskazanie elektronicznych kwalifikatorów w zakresie oceny wielkości przedsiębiorstwa
 • definicja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na formę prowadzenia działalności gospodarczej, wraz ze wskazaniem dokumentów finansowych beneficjenta pomocy, na podstawie których można weryfikować wiarygodność złożonego oświadczenia
 • zdefiniowanie pracownika w szczególnie niekorzystnej sytuacji/bardzo niekorzystnej sytuacji, wraz ze wskazaniem sytuacji, gdy taka informacja jest niezbędna do prawidłowego udzielenia pomocy publicznej
 • opisanie obowiązku wykazania efektu zachęty w projekcie objętym pomocą oraz praktyczne wskazówki, w tym przygotowane przez służby komisji europejskiej;
 • przypadki zwrotu pomocy publicznej wraz z konsekwencjami dla podmiotów udzielających pomocy publicznej lub pomocy de minimis oraz dla beneficjentów pomocy
SPECYFIKA UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ I DE MINIMIS W PROGRAMACH OPERACYJNYCH
 • przypadki udzielania pomocy publicznej na kilku poziomach: bezpośrednio przez instytucje organizujące konkurs oraz przez projektodawców a także tzw. operatorów pomocy publicznej. wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za weryfikację prawidłowości udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, w tym sprawozdawczość
 • opisanie przypadków związanych z objęciem regułami pomocy publicznej lub pomocy de minimis kosztów ogólnych projektu (wraz z kosztami pośrednimi).
 • przedstawienie przypadków łączenia pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu oraz różnych rodzajów pomocy publicznej na różnych poziomach udzielania pomocy
 • specyfika kwalifikowalności wydatków z uwagi na rodzaj pomocy występującej w projektach
 • omówienie katalogu beneficjentów wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy publicznej lub pomocy de minimis
PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ NA SZKOLENIA
 • informacje wymagane do wykazania występowania efektu zachęty w projekcie szkoleniowym na dwóch poziomach: projektodawcy i uczestnika projektu
 • wskazanie odmienności podejścia do przedsiębiorców innych niż mśp (w tym przypadku analiza wariantowa realizowanego projektu) oraz małych i średnich przedsiębiorców
 • prezentacja katalogu kosztów kwalifikowalnych pomocy na szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń wypłacanych uczestnikom za czas spędzony na szkoleniu.
 • omówienie definicji szkolenia ogólnego oraz specjalistycznego (popartych praktycznymi przykładami) wraz ze wskazaniem maksymalnych intensywności pomocy
 • prezentacja na przykładach trzech form wnoszenia wkładu prywatnego do projektu na różnych poziomach udzielania pomocy publicznej. praktyczne wyliczenia będące wzorem do wykorzystania np. przy wypełnianiu pola metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną
 • konsekwencje dla podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz dla beneficjentów pomocy, związane z wyborem danej metody wnoszenia wkładu prywatnego do projektu. przykłady błędów w tym zakresie
 • przypadki finansowania wkładu prywatnego do projektu szkoleniowego (zwłaszcza w stosunku do wynagrodzeń), środkami pochodzącymi z innych źródeł publicznych (kumulacja pomocy)
 • przypadki cross-financingu w projektach szkoleniowych
 • koszty ogólne oraz koszty wynajmu a pomoc publiczna
PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ NA SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE
 • informacje wymagane do udowodnienia występowania efektu zachęty w projekcie subsydiowanego zatrudnienia, tj. obowiązek zapewnienia przez beneficjenta pomocy publicznej wzrostu netto ilości zatrudnionych pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji/bardzo niekorzystnej sytuacji (omówienie danych niezbędnych do analizy oraz sposobu ich weryfikacji)
 • przypadku udzielania pomocy publicznej na subsydiowane zatrudnienie bez wzrostu netto zatrudnienia
 • specyfika pomocy w postaci refundacji wynagrodzeń wraz z wyposażeniem/doposażeniem miejsc pracy
 • obowiązek utrzymania utworzonych miejsc pracy
 • koszty kwalifikowalne oraz maksymalna intensywność pomocy (wraz ze wskazaniem przypadków, kiedy maksymalny pułap intensywności może zostać przekroczony)
 • kumulacja pomocy na subsydiowane zatrudnienie (omówienie praktycznych przypadków kumulacji pomocy)
 • pomoc na pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych
 • koszty kwalifikowane adaptacji wyposażenia/pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb pracowników niepełnosprawnych
 • koszty kwalifikowane zatrudnienia osoby do opieki nad pracownikami niepełnosprawnymi
 • wskazanie różnic w przypadku udzielania pomocy na subsydiowane zatrudnienie w ramach projektów systemowych (tj. realizowanych przez pup)

PROJEKTY OBJĘTE POMOCĄ DE MINIMIS
 • globalny limit pomocy de minimis
 • główne formy pomocy de minimis (pomoc na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz pomoc na wyposażenie/doposażenie subsydiowanych miejsc pracy, subsydiowane miejsca pracy)
 • przedstawienie specyfiki sektora drogowego transportu towarów oraz sektorów rolnictwa oraz rybołówstwa i akwakultury
 • obowiązek wystawiania zaświadczeń oraz korekt zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis
 • przypadki dyskontowania pomocy de minimis w odniesieniu do wsparcia pomostowego
 • kumulacja pomocy de minimis z innymi rodzajami pomocy publicznej
PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY PUBLICZNEJ
 • elementy niezbędne we wniosku składanym przez beneficjenta
 • omówienie zapisów niezbędnych w umowie zawieranej z beneficjentem
 • monitorowanie prawidłowości realizowanej umowy (m. in. ocena wniosków o refundację lub dotację, badanie utrzymania zatrudnienia)
 • postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w toku realizacji umowy
 • błędy popełniane przez organy udzielające wsparcia
 • wypełnienie Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

ĆWICZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 • pomoc publiczna na szkolenia ogólne i specjalistyczne (wraz z wyliczaniem wysokości wkładu prywatnego w trzech formach)
 • pomoc na subsydiowanie zatrudnienia w formie refundacji wynagrodzeń oraz pokrycia dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych
 • pomoc de minimis na wyposażenie/doposażenie subsydiowanych miejsc pracy
 • pomoc de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej

Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

- Omówienie przypadków wysyłania sprawozdań o nieudzieleniu pomocy w danym roku sprawozdawczym.

- Wskazanie informacji niezbędnych do wypełnienia sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej (podstawy prawne, numery programów referencyjnych, kody gmin właściwych dla siedziby beneficjenta pomocy, wartość pomocy nominalna oraz brutto, źródło pochodzenia pomocy).

- Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (wraz ze wskazaniem przypadków, kiedy powyższe sprawozdania powinny być wysłane).


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.