Logo

Szkolenie: Pomoc publiczna w Urzędach Pracy i instytucjach rynku pracy w projektach współfinansowanych ze środków UE 2014-2020

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 490,00zł(602,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- Udział w szkoleniu,
- Materiały szkoleniowe,
- Serwis kawowy,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Pracownicy Urzędów Pracy, i Instytucji rynku pracy zajmujący się aplikowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, w tym PO WER i RPO WL.

Szkolenie prowadzi

Maciej Zasłona - absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (2002 r.), politolog o specjalizacji europeistyka, praktyk w zakresie pomocy publicznej z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o., oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.; posiada wiedzę dotyczącą praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych; specjalista zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość); w ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob; doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka; posiada kilkuletnie doświadczenie szkoleniowe z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy; wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych; autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Cele i korzyści ze szkolenia

Dostarczenie pogłębionej i kompleksowej wiedzy o warunkach i trybie uzyskiwania pomocy publicznej według reguł obowiązujących w UE oraz o polskich przepisach prawa pomocy publicznej kreowanie i pogłębianie umiejętności praktycznych aplikowania o pomoc publiczną nie wymagającą notyfikacji ze strony Komisji (WE). Szkolenie obejmuje poza elementami wykładowymi, również elementy warsztatowe pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności z zakresu pomocy publicznej.

Tematyka

I. Przesłanki pomocy publicznej.
II. Rozporządzenia MPiPS w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.
III. Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.
IV. Rozporządzenie MPiPS w sprawie refundacji ze Środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
V. Omówienie pozostałych instrumentów zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których może wystąpić pomoc publiczna lub pomoc de minimis - ze wskazaniem przypadków występowania pomocy lub jej braku.
VI. Omówienie przypadków występowania oraz warunków udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis instrumentach zawartych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
VII. Omówienie przypadków występowania oraz warunków udzielania pomocy de minimis w instrumentach zawartych w ustawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
VII. Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.