Logo

Szkolenie: Praktyczne warsztaty dla audytorów i kontrolerów w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 680,00zł(836,40zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Finanse

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

kierownicy oraz pracownicy jednostek rządowych i samorządowych sektora finansów publicznych,

instytucje pośredniczące oraz beneficjenci środków unijnych,

osoby, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej oraz zamówień publicznych

kontrolerzy i audytorzy tych jednostek.

Szkolenie prowadzi

Prawnik, audytor z uprawnieniami MBA, CGAP, CIA ( w trakcie), wieloletni praktyk oraz trener wielu szkoleń w zakresie audytu inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych w tym szczególnie w jednostkach będących beneficjentami środków unijnych. Wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych z zakresu audytu oraz kontroli.

Cele i korzyści ze szkolenia

Wprowadzenie uczestników w zakres zmian wynikających z nowej ustawy o naruszeniu dysycpliny finansów publicznych. Przepisy zostaną omówione w oparciu o o obowiązujące przepisy, orzecznictwo i praktykę. Szkolenie głównie kierowane jest do audytorów oraz kontrolerów, którzy w swojej codziennej pracy stykają się ze znamionami czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie zawiera w sobie warsztaty praktyczne w zakresie sprawdzenia upoważnień i powierzeń w oparciu o listy sprawdzające. Ponadto, uczestnicy szkolenia będą formułować zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w oparciu o wymogi nowej ustawy.

Tematyka

I. Wprowadzenie w zakresie zmian.

1. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w nowej ustawie-zwiększenie represyjności.

- Osoby odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki.

- Odpowiedzialność pracownika jednostki lub innej osoby, której powierzono wykonywanie obowiązków w jednostce.

- Upoważnienie w zakresie powierzenia-elementy do sprawdzenia -przykład listy sprawdzającej (warsztat praktyczny).

- Odpowiedzialność głównego księgowego-elementy upoważnienia do sprawdzenia, przykład listy sprawdzającej (warsztat praktyczny).

2. Zasady gospodarki finansowej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą-obowiązek zapewnienia procedur a odpowiedzialność kierownika jednostki.

4. Identyfikowanie naruszenia przez kontrolerów i audytorów. Nieprawidłowość a uchybienie różnica (warsztat praktyczny).

II. Typy naruszeń.

1. Problematyka wadliwej kontroli wstępnej.

2. Zakres przedmiotowy naruszenie ustawy-kiedy i za co?

- Naruszenia w zakresie dotacji-przykłady z orzecznictwa.

- Naruszenie w zakresie przekroczenia upoważnienia lub bez upoważnienia. określonego w planie finansowym, uchwale budżetowej-odniesienie do art. 44 ustawy o finansach publicznych.

3. Naruszenie w zakresie dysponowania środkami unijnymi rozszerzenie zakresu odpowiedzialności.

- Etapy naruszeń; przyznanie, przekazanie, nieustalenie, niedochodzenie, umorzenie.

- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez beneficjenta.

- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmioty pośredniczące.

- Naruszenie w zakresie gospodarowania.

4. Naruszenia w zakresie prawa zamówień publicznych-praktyczne przykłady z orzecznictwa.

- Rozszerzenie zakresu podmiotowego odpowiedzialności.

- Specyfika zmian w nowej ustawie-rozszerzenie zakresu odpowiedzialności.

- Czynności obejmujące działania lub zaniechania naruszające przepisy o zamówieniach publicznych (art. 22 ust. 4, art. 29, 32, 34 i 40, art. 62 ust. 2, art. 67 ust. 2, art. 91 i 95).

- Zakaz zmian zawartej umowy przypadki.

- Sposób stwierdzania naruszeń, kryterium a ocena stanu faktycznego na przykładach.

- Przykłady z orzecznictwa.

5. Nieprawidłowości związane z inwentaryzacją ustawa o rachunkowości a ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

- Zaniechanie przeprowadzenia.

- Zaniechanie rozliczenia lub rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami o rachunkowości.

- Przeprowadzenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości.

III. Odpowiedzialność za naruszenia.

1. Skutkowa odpowiedzialność za kontrolę zarządczą.

2. Możliwość przypisania winy-problematyka winy. Doprecyzowanie w oparciu o doktrynę prawa karnego.

3. Kwota, która nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

- Znikomość i ocena szkodliwości.

4. Kary za naruszenie ustawy. Nowy wymiar kary pieniężnej.

5. Udział innych organów w przypadku naruszeni dyscypliny-Prezes UZP.

6. Podmiot uprawniony do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny.

IV. Praktyczny warsztat.

1. Elementy obligatoryjne zawiadomienia-ćwiczenia praktyczne.

- Dowody wymagające załączenia.

- Informacja zwrotna o podjętych działaniach.

- Prawa zawiadamiającego.

V. Przebieg procedury.

1. Rodzaje reakcji oskarżyciela na zawiadomienie.

2. Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika.

3. Rozprawa.

4. Rodzaje kar w nowej ustawie.

- Sformalizowane przesłanki kary pieniężnej.

5. Skarga do Sądu Administracyjnego.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.