Logo

Szkolenie: Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 660,00zł(811,80zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Zamówienia publiczne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
konsultacje indywidualne,
materiały szkoleniowe,
3 noclegi i wyżywienie w hotelu o wysokim standardzie,
serwis kawowy,
imprezy towarzyszące (np: biesiada przy ognisku),
karnet do auaparku,
zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawność procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w firmie bądź instytucji, dla służb przygotowujących procedury oraz
podejmujących decyzje w zakresie zamówień publicznych.

Szkolenie prowadzi

Prawnik, pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista z zakresu finansów publicznych, wykładowca na licznych szkoleniach z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej w
sektorze finansow publicznych (min. Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast (m. in. UM Lublin), Urzędy Gmin (m.in. Urząd Gminy Ełk, Ożarów) Uczelnie Wyższe (m.in. UMCS, Wyższa Szkoła Policji Szczytno) organy centralne (m.in. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego), jednostki wdrażające środki unijne (m.in. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Funduszy Unijnych MAZOVIA), jednostki oświatowe (m.in. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi), wiele szkoleń otwartych dla sektora publicznego i przedsiębiorców (wykonawców) w największych firmach szkoleniowych w Polsce) oraz na studiach podyplomowych UMCS z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych (prawo Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych, zamówienia publiczne przy projektach unijnych). Autor wielu publikacji dotyczących finansów publicznych, między innymi autor książki Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz ODDK Gdańsk 2009, Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań wyd. ODDK Gdańsk.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkoleń jest nabycie wiedzy praktycznej z zakresu udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe.

Tematyka

I.Niestosowanie ustawy
1.Niestosowanie ustawy pomimo wystąpienia przesłanek jej stosowania.
2.Podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy.
3.Błędy w szacowaniu wartości zamówienia skutkujące niestosowaniem ustawy.
4.Niestosowanie ustawy przy zamówieniach dodatkowych i uzupełniających.
5. Nieprawidłowe stosowanie przesłanek wyłączających obowiązek stosowania ustawy (podmiotowych i przedmiotowych).


II.Unikanie procedur (przewidzianych dla konkretnych progów kwotowych)
6.Specyfika zamówień z uwagi na ich wartość.
7. Zaniżanie wartości zamówienia w celu uniknięcia procedur.
8. Podział zamówienia w celu uniknięcia procedur.
9. Rozszerzające stosowanie procedur przewidzianych dla usług priorytetowych.


III. Ogłoszenia
10. Nieprawidłowości dotyczące przygotowywania i zamieszczania ogłoszeń w postępowaniach.


IV. Zasady udzielania zamówień.
11.Naruszenia zasad udzielania zamówień, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady bezstronności w postępowaniu.


V.Przygotowanie postępowania
12.Nieprawidłowości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
13. Nieprawidłowości w zakresie szacowania wartości zamówienia

VI.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
14.Nieprawidłowości w zakresie treści specyfikacji.
15.Nieprawidłowości w zakresie wyjaśniania treści specyfikacji.
16. Nieprawidłowości w zakresie zmian treści specyfikacji.

VII. Ocena wiarygodności wykonawcy
17.Nieprawidłowości w zakresie formułowania warunków udziału w postępowaniu, w tym w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystających z zasobów innych podmiotów.
18.Nieprawidłowości w zakresie stosowania przesłanek wykluczenia wykonawców.
19.Nieprawidłowości w zakresie wskazywania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20. Nieprawidłowości w zakresie uzupełniania dokumentów.
21. Nieprawidłowości w zakresie wadium.

VIII. Oferta i jej ocena
22.Nieprawidłowości w zakresie formułowania kryteriów oceny ofert.
23. Nieprawidłowości w zakresie przebiegu oceny ofert.
24.Nieprawidłowości w zakresie stosowania przesłanek odrzucenia oferty (między innymi błędy w obliczeniu ceny, niezgodność oferty z treścią specyfikacji, rażąco niska cena).
25.Nieprawidłowości w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej.

IX. Udzielenie zamówienia
26.Nieprawidłowości w zakresie stosowania przesłanek unieważnienia postępowania.
27. Nieprawidłowości w zakresie obowiązków informacyjnych zamawiającego.
28.Nieprawidłowości w zakresie protokołu z postępowania.

X.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
29.Podmioty kontrolujące udzielanie zamówień.
30.Naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
31. Kary nakładane przez Prezesa UZP.
32. Odpowiedzialność karna.

XI. Umowy w sprawach zamówień publicznych
33.Nieprawidłowości w zakresie formułowania treści umów.
34.Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów (między innymi zmiana przedmiotu zamówienia, zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana wynagrodzenia, klauzule waloryzacyjne).
35.Nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.