Logo

Szkolenie: Prawo pracy - niezbędna wiedza pracowników publicznych służb zatrudnienia

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 299,00zł(367,77zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
-serwis kawowy,
- lunch,
- konsultacje indywidualne,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Sławomir Maciejewski - doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie

Cele i korzyści ze szkolenia

Zapoznanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami prawa pracy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz praktycznym zastosowaniem umów cywilnoprawnych. Szkolenie obejmuje praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat obowiązków i praw stron stosunku pracy oraz przygotowanie uczestników do efektywnej pracy w działach personalno-kadrowych publicznych służb zatrudnienia.

Tematyka

I. Rodzaje umów o pracę.
1. Podstawowe zasady prawa pracy
2. Definicja pracownika i pracodawcy
3. Zatrudnienie pracownika Powstanie stosunku pracy - elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę
4. Rodzaje umów o pracę
a) umowa na okres próbny
b) umowa na czas określony, umowa na zastępstwo
c) umowa na czas nieokreślony
d) umowa na czas wykonania określonej pracy
e) umowy o zakazie konkurencji
f) Powołanie
g) Mianowanie
h) Wybór
i) Spółdzielczy stosunek pracy
5. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika
6. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika:
a) badania profilaktyczne
b) szkolenie BHP
c) szkolenie stanowiskowe
II. Tryb i sposoby rozwiązywania stosunku pracy, ich wpływ na przyznawanie świadczeń z tytułu bezrobocia.
1. Sposoby rozwiązywania stosunków pracy - wymogi formalne
2. Okresy wypowiedzenia oraz sposoby ich liczenia.
a) dni na poszukiwanie pracy
b) skracanie okresów wypowiedzenia pracy
c) zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
3. Wypowiadanie umów o pracę na czas nie określony.
4. Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony,
5. Pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy,
6. Uprawnienia pracodawcy w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia,
7. Wypowiadanie terminowych umów o pracę.
a) umowa o pracę na okres próbny,
b) umowa o pracę na czas określony
c) umowa o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika
8. Dyscyplinarne zwolnienie z pracy.
9. Wygaśniecie stosunku pracy.
10. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
11. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy.
12. Szczególna ochrona stosunku pracy.
13. Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem zwolnienia z pracy.
III. Tworzenie dokumentów z zakresu prawa pracy.
1. Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej:
2. Dane, których podania pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie oraz od pracownika
3. Ochrona danych osobowych w związku z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
4. Akta osobowe pracowników:
a) dokumenty gromadzone w części A, w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
b) dokumenty gromadzone w części B - dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
c) dokumenty gromadzone w części C - związane z ustaniem zatrudnienia
5. Karty ewidencji czasu pracy
6. Karty wynagrodzeń i innych wypłaconych świadczeń
7. Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę
IV. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne.
1. Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego (podstawa prawna kodeks cywilny)
a) umowa o dzieło
b) umowa zlecenia
2. Cechy zatrudnienia na podstawie stosunku cywilnoprawnego, a stosunku pracy - porównanie umów
3. Zasady rozliczania wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych - umowa dzieło i umowa zlecenia.
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
- umowa zlecenia
- umowa o dzieło
b) przychody i koszty uzyskania i składki z tytułu umów zlecenia i o dzieło

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.