Logo

Szkolenie: Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach PO WER przy wykorzystaniu platformy SOWA

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 300,00zł(369,00zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

-udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doświadczeniem w aplikowaniu o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013 oraz z podstawową wiedzą nt. funduszy europejskich na lata 2014-2020

Szkolenie prowadzi

Długoletnia praktyczka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, prowadząca szkolenia i doradczyni m.in. z zakresu zdobywania środków i rozliczania projektów z UE przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Właścicielka instytucji szkoleniowej Muster-in - jako firma pozyskuje środki i realizuje projekty w ramach POKL. Certyfikowana trenerka Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i europejskich oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2008 roku prowadzi szkolenia i doradztwo na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie przygotowania, zarządzania i rozliczania wniosków dofinansowanych z funduszy europejskich. Certyfikowana coach ICF.

Tematyka

 1. Aplikowanie o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w latach 2014-2020 zasady.
 2. Opracowanie części merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)
 1. Informacje wstępne i rejestrowe
 2. Cele, wskaźniki oraz sposób ich pomiaru
 3. Szczegółowy opis grupy docelowej i sposobu rekrutacji
 4. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
 5. Opis projektu
 6. Zadania dobór odpowiednich wskaźników do zadań
 7. Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
 8. Sposób zarządzania projektem

3.Standard minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POWER 2014-2020.

4.Konstrukcja budżetu w ramach POWER

 1. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020
 2. Wybór wykonawców nowe zasady i nowe limity
 3. Wynagrodzenie personelu - istotne zmiany
 4. Nowe podejście do kosztów zarządzania projektem i nowe limity
 5. Zakup środków trwałych a amortyzacja dla potrzeb projektu EFS
 6. Zlecanie usług merytorycznych
 7. Uproszczone formy rozliczania wydatków w ramach EFS


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.