Logo

Szkolenie: ROLA DYREKTORA SZKOŁY W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA PRACY SZKOŁY I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 270,00zł(332,10zł z VAT)

Czas trwania: 5h

Kategoria: Inne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

-udział w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- serwis kawowy
- lunch
- konsultacje indywidualne
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dla kogo?

adresaci szkolenia: dyrektorzy szkół i przedszkoli

Szkolenie prowadzi

Edukator, specjalista do spraw analiz i badań w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wykładowca Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, trenerka programów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych, wieloletni dyrektor szkoły, inspektor do spraw monitorowania szkół podstawowych i gimnazjów, ekspert regionalny do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013. Posiada certyfikat Menadżer jakości - audytor zintegrowanych systemów zarządzania jakością oraz certyfikat Grupy Wymiany Doświadczeń miast członkowskich Związku Miast Polskich z zakresu zarządzania oświatą. Autorka wielu publikacji z zakresu oświaty. Lektor języka polskiego jako obcego w Michelin Olsztyn.

Cele i korzyści ze szkolenia

  • Zapoznanie z założeniami organizacyjno- prawnymi dotyczącymi nowego systemu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli w świetle nowych rozporządzeń
  • Poznanie etapów procesowego wspomagania szkoły- od diagnozy do ewaluacji- zadania dyrektora szkoły
  • Rozwinięcie umiejętności w zakresie określenia potrzeb szkoły, formułowania celów oraz planowania i ewaluacji działań
  • Poszerzenie wiedzy na temat zarządzania ludźmi, kierowania ich pracą i motywowania ich

Tematyka

1. Najważniejsze założenia nowego systemu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli- podstawy prawne.

2. Współpraca dyrektora szkoły z placówkami doskonalenia, poradniami i bibliotekami.

3. Wymagania państwa wobec szkoły:

a) wymagania- podstawą określania kierunków rozwoju szkoły,

b) czy filozofią złotych kręgów można zainspirować nauczycieli do dyskusji na temat wymagań i zawartych w nich wartości?

4. Etapy procesowego wspomagania szkoły: diagnoza- ustalanie sposobu działania- planowanie i realizacja działań- ewaluacja efektów.

5. Profil szkoły jako narzędzie diagnozy.

6. Analiza celów metodą SMART.

7. Narzędzia i metody planowania:

a) gwiazda pytań,

b) drzewko ambitnego celu,

c) wykres Gantta,

d) matryca Eisenhowera

8. Ewaluacja - oceną efektów:

a) tradycyjne i alternatywne metody ewaluacji.

9. Kierowanie procesem wspomagania i doskonalenia nauczycieli:

a) koło kompetencji,

b) style przywództwa koncepcja Blancharda,

c) typy kultur organizacyjnych.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.