Logo

Szkolenie: Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków UE

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 490,00zł(602,70zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
konsultacje indywidualne,
materiały szkoleniowe,
serwis kawowy,
zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Magister socjologii, koordynatorka projektów , trenerka, przygotowywanie materiałów i programów oraz prowadzenie szkoleń dla zespołu projektowego w projekcie systemowym PCPR nt. równości szans w projektach POKL. Koordynacja projektu Aktywny Obywatel poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu Lubartowskiego i Łęczyńskiego współfinansowanego w ramach działania 5.4.2 PO-KL ze środków EFS. Przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych w temacie: ewaluacja projektów społecznych, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, współpraca z administracją publiczną. Projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Cele i korzyści ze szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie potencjalnych projektodawców do opracowania diagnozy problemów oraz konstruowania celów projektowych w kontekście celów horyzontalnych POKL oraz celów statutowych instytucji, którą prezentują oraz do umieszczenia poszczególnych problemów wynikających z diagnozy w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn.

Tematyka

1. Wprowadzenie do problematyki równości szans kobiet i mężczyzn
2. Płeć biologiczna i kulturowa (Gender)
3. Stereotypy ze względu na płeć oraz rodzaje dyskryminacji
4. Regulacje prawne a kwestia równości płci (wymiar historyczny, aktualnie obowiązujące prawodawstwo)
5. Funkcjonowanie stereotypów płci- ćwiczenie
6. Wprowadzeni w politykę Gender mainstreamingu (normy prawne polskie i UE)
7. Obszary dyskryminacji ze względu na płeć ( min. rynek pracy, ubóstwo, zdrowie)
8. Obszary dyskryminacji - ćwiczenie
9. Omówienie standardu minimum na przykładach
10. Omówienie standardu minimum w kontekście nowego wzoru wniosku o dofinansowanie
11. Planowanie projektu zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn - ćwiczenie
12. Realizacja projektu zgodnie zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
- równościowe zarządzanie projektem
- równościowa rekrutacja i promocja projektu
13. Realizacja projektu zgodnie zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
- równościowy monitoring i ewaluacja projektu
- równościowe działania
- równościowy budżet projektu
14. Realizacja projektu zgodnie z równością szans - ćwiczenie
15. Realizacja projektu zgodnie zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
- wypełnianie wniosku o płatność uwzględniającego kwestie równości płci
16. Prezentacja literatury oraz stron www. związanych z problematyką równości szans kobiet i mężczyzn
17. Podsumowanie

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.