Logo

Szkolenie: Rozliczanie Projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 - 3 dniowe warsztaty praktyczne – 24 godziny szkoleniowe

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 999,00zł(1 228,77zł z VAT)

Czas trwania: 24h

Kategoria: Unia Europejska

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku kursów -

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu
 • 2 noclegi w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym
 • obiady i kolację
 • 2 śniadania
 • serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat i zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów finansowo-księgowych, obsługi realizacji projektów, i innych osób pracujących z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych. Na szkoleniu mile widziane są również osoby z jednostek mających zamiar aplikować o wsparcie finansowe z funduszy UE.

Szkolenie prowadzi

Długoletnia praktyczka w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, prowadząca szkolenia i doradczyni m.in. z zakresu zdobywania środków i rozliczania projektów z UE przez instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne. Certyfikowana trenerka Narodowego Centrum Kultury w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych i europejskich oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2008 roku prowadzi szkolenia i doradztwo na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w zakresie przygotowania, zarządzania i rozliczania wniosków dofinansowanych z funduszy europejskich. Certyfikowana coach ICF.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zasad związanych z procesem składania wniosków o dofinansowanie, ich oceny oraz całego procesu realizacji projektów. Zakres tematyczny szkolenia opiera się na wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i ich księgowania. Podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki związane z realizacją projektów.
Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie:
- zasad kwalifikowalności wydatków w latach 2014-2020
- oceny i rozliczania wydatków
-konstrukcji zadaniowego budżetu projektu;
-sporządzania odpowiedniej dokumentacji;
-rozliczenia podatkowego otrzymanych i wydatkowanych środków z funduszy strukturalnych UE;
-ewidencji i sprawozdawczości księgowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE.

Tematyka

 • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego
 • Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
 • Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
 • Zasady opisywania dowodów księgowych
 • Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu
 • Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Ramy czasowe kwalifikowalności
 • Zasięg geograficzny kwalifikowalności.
 • Ocena kwalifikowalności projektu
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020
 • Wkład niepieniężny
 • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 • Koszty pośrednie
 • - Przygotowanie projektu
 • - Zarządzanie projektem
 • Koszty związane z angażowaniem personelu
 • - Stosunek pracy
 • - Stosunek cywilnoprawny
 • - Osoby samozatrudnione
 • - Inne formy angażowania personelu projektu
 • Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Terminy składania Wniosku o płatność
 • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
 • Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
 • Załączniki do Wniosku o płatność
 • Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu
 • Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność
 • Typowe błędy w toku procesu rozliczeń
 • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
 • Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
 • Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
 • Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.