Logo

Szkolenie: Skuteczna windykacja w praktyce - aspekty prawne

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 620,00zł(762,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dla kogo?

- osoby pracujące w działach windykacji lub zajmujące się windykacją należności w swoich firmach;
- podmioty planujące zawieranie umów pożyczki lub sprzedaży;
- przedsiębiorcy;
- członkowie organów zarządczych spółek, prokurenci;
- osoby będące potencjalnymi wierzycielami i dłużnikam.i

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy, praktyk prowadzący kancelarię prawną obsługującą wiele spółek prawa handlowego, posiadający praktykę zawodową w EMSLEYS SOLISTORS LEEDS, doświadczony wykładowca Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny prawnych aspektów windykacji należności, ze szczególnym uwzględnieniem środków zaradczych jakie mogą podejmować wierzyciele na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym. Szkolenie kierowane jest do pracowników działów windykacji należności oraz firm windykacyjnych.

Tematyka

I. Źródła uzyskiwania informacji o kontrahencie i badanie wiarygodności kontrahentów (dostępne rejestry i ewidencje, dokumenty znajdujące się w aktach rejestrowych, wieczystoksięgowych i aktach spraw sądowych i komorniczych, etc.)
II. Pojęcie wierzytelność, należność główna i odsetki, obrót wierzytelnościami (umowy cesji i jej rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem cesji w celu inkasa i cesji wierzytelności przyszłych), prawa akcesoryjne i sposób ich przenoszenia, sposoby naliczania odsetek, możliwość naliczania odsetek od odsetek
III. Przedawnienie roszczenia i jego skutki, możliwość zaspokojenia roszczenia przedawnionego przez potrącenie, sposoby przerwania biegu przedawnienia, nieskuteczność podniesionego przez dłużnika zarzutu przedawnienia
IV. Ugoda z dłużnikiem, jej istota, sposoby konstruowania, skutki prawne ugody, różnice pomiędzy nowacją a ugodą, inne formy uznania przez dłużnika długu, w tym niewłaściwe uznanie długu
V. Postępowanie pojednawcze i mediacyjne - znaczenie tych postępowań i treści wniosków o ich wszczęcie dla późniejszego postępowania sądowego
VI. Postępowanie nakazowe, uproszczone, upominawcze i europejskie postępowanie nakazowe (sposoby formułowania roszczeń, wnoszenia opłat sądowych, korzyści w uzyskaniu nakazu zapłaty przez wierzyciela, zagrożenia dla wierzyciela, najczęstsze błędy popełniane przez wierzycieli)
VII. Elektroniczne postępowanie upominawcze (sposób wnoszenia pism procesowych, sposób prezentacji dowodów, wszczęcie i zakończenie postępowania, modyfikacje)
VIII. Postępowanie zabezpieczające - możliwości uzyskania zabezpieczenia roszczenia
IX. Rodzaje tytułów egzekucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aktów notarialnych i praktycznych sposobów wykorzystania aktów notarialnych w zabezpieczaniu należności, przejście długu po wydaniu nakazu zapłaty, uzyskiwanie klauzuli wykonalności na osoby nie będące stroną postępowania rozpoznawczego
X. Możliwość egzekwowania z majątku wspólnego małżeńskiego, skuteczność zawarcia umowy przez jednego z małżonków, tryb dochodzenia należności od osób pozostających w związku małżeńskim
XI. Zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych: osobiste (poręczenie, świadczenie przez osobę trzecią, weksel) i rzeczowe (zastaw, hipoteka) i ich wpływ na proces windykacji należności
XII. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, prawa o obowiązki komornika, uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego
XIII. Celowe wyzbywanie się przez dłużnika majątku w celu uniknięcia egzekucji - środki zaradcze, ocena prawno - karna i cywilnoprawna zachowań dłużników i wierzycieli w toku egzekucji, postępowanie w sprawie wyjawienia majątku
XIV. Konsekwencje śmierci dłużnika - odpowiedzialność spadkobierców, możliwość uzyskania tytułu wykonawczego w stosunku do spadkobierców
XV. Egzekucja z ruchomości (zajęcie i sprzedaż egzekucyjna, możliwość przyspieszenia sprzedaży egzekucyjnej), egzekucja z wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych,
XVI. Egzekucja z nieruchomości i uproszczona egzekucja z nieruchomości
XVII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji - możliwość uzyskania pierwszeństwa przez wierzyciela w podziale sumy uzyskanej z egzekucji.

Cena obejmuje

Udział w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe,
Serwis kawowy,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/certyfikat,
Wyżywienie,
Konsultacje indywidualne.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.