Logo

Szkolenie: Spółki prawa handlowego - nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 520,00zł(639,60zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Przy większej liczbie zgłoszonych osób, jak i dla naszych stałych Klientów 10% rabatu.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,

- konsultacje indywidualne,

- materiały szkoleniowe,

- serwis kawowy,

- lunch,

- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla: zarządów spółek, wspólników, radców prawnych oraz pracowników
odpowiedzialnych za obsługę organów spółek

Szkolenie prowadzi

Radca prawny i doradca podatkowy, praktyk prowadzący kancelarię prawną obsługującą wiele spółek prawa handlowego, posiadający praktykę zawodową w EMSLEYS SOLISTORS LEEDS, doświadczony wykładowca Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacji OIC Poland.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów funkcjonowania organów w spółkach
kapitałowych, z uwzględnieniem problemów prawnych pojawiających się w codziennej praktyce gospo-
darczej. Przedstawione zostaną modelowe praktyczne rozwiązania spornych zagadnień w dokumentacji
korporacyjnej (umowach, statutach, regulaminach).

Tematyka

I. Zarząd w spółkach kapitałowych
1. Zasady powoływania, odwoływania, wygaśnięcia, mandat/kadencji, problematyka postępowania rejestrowego,
2. Funkcjonowanie (posiedzenia, uchwały, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja, pełnomocnictwa, prokury skutki niewłaściwej reprezentacji), zawieranie umów pomiędzy spółką a członkami zarządu, zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, zasady zatrudniania i wynagradzania członków zarządu (kontrakty menadżerskie, umowy o pracę etc.)
3. Odpowiedzialność członków zarządu
a. Odpowiedzialność ustawowa (na gruncie kodeksu spółek handlowych i Ordynacji podatkowej, a także wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej)
b. Odpowiedzialność organizacyjna (istota, skutki, absolutorium)
4. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem zarządu (protokoły, regulaminy, inne dokumenty, skutki braków w dokumentacji)
II. Rada nadzorcza w spółkach kapitałowych
1. Zasady powoływania, odwoływania, wygaśnięcia, mandat/kadencji, problematyka postępowania rejestrowego,
2. Funkcjonowanie (posiedzenia, uchwały, nadzór, praktyczne aspekty)
3. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej
a. Odpowiedzialność ustawowa
b. Odpowiedzialność organizacyjna (istota, skutki, absolutorium)
4. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem rady nadzorczej (protokoły, regulaminy, inne dokumenty, skutki braków w dokumentacji)
III. Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy
1. Zasady i sposób funkcjonowania, zadania i kompetencje, rodzaje,
2. Praktyczne problemy zaskarżania uchwał,
3. Dokumentacja związana z funkcjonowaniem zgromadzenia (protokoły, regulaminy, zawiadomienia, dokumenty akcji i inne dokumenty - skutki braków i wad),
4. Szczególne uprawnienia mniejszościowych wspólników, akcjonariuszy,
5. Umowy i statuty spółek - zagadnienia praktyczne (modele, przykładowe sposoby rozwiązań zagadnień spornych),
6. Odpowiedzialność wspólnika (akcjonariusza)

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.