Logo

Szkolenie: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 450,00zł(553,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Cena obejmuje

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • obiad,
 • konsultacje indywidualne,

Cele i korzyści ze szkolenia

Omówienie aktualnych uregulowań prawnych z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zasygnalizowanie planowanych zmian w przepisach. Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z przywołaniem bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych (WSA i NSA) oraz poglądów doktryny. W części szkolenia dotyczącej omówienia procedury wydawania decyzji ULICP i decyzji WZ szczególny nacisk zostanie położony na to, jak wystrzegać się popełniania uchybień proceduralnych (związanych z naruszeniem KPA), by decyzje te ostały się podczas kontroli ich legalności przez SKO czy sądy administracyjne.

Szkolenie prowadzi

Agnieszka Masłowska prawnik, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo. Specjalista z zakresu ochrony środowiska, prawa gospodarczego i postępowania administracyjnego, posiadająca wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną w administracji publicznej. Pracownik administracji publicznej wydziału kształtowania środowisk. Wysoko oceniany trener licznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarczego oraz postępowania administracyjnego.

Tematyka

I. Wprowadzenie do problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego, pojęcia podstawowe.

II. Władztwo planistyczne gminy.

III. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-charakter prawny, procedura uchwalania w świetle obowiązujących przepisów i orzeczeń sądów administracyjnych:

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia studium.
 2. Czynności wójta/burmistrza/prezydenta miasta po podjęciu przez radę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium.
 3. Wnoszenie wniosków do studium-podmioty uprawnione, procedura.
 4. Wymagane uzgodnienia i opinie- organy właściwe do ich dokonania, procedura, charakter prawny współdziałania organów (art. 106 KPA), terminy.
 5. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu .
 6. Dyskusja publiczna.
 7. Wnoszenie uwag do projektu studium- podmioty uprawnione, procedura.
 8. Uchwalenie studium.
 9. Administracyjna i sądowa kontrola studium.
 10. Problem zaskarżania postanowień studium do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

IV. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mpzp w systemie aktów kształtujących ład przestrzenny. Procedura uchwalania planu.

 1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Komu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza w tym zakresie.
 2. Projekt planu, wymogi wobec części opisowej i graficznej.
 3. Obligatoryjne elementy planu miejscowego.
 4. Fakultatywne elementy planu miejscowego.
 5. Czynności wójta/burmistrza/prezydenta miasta po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu.
 6. Składanie wniosków do planu- podmioty uprawnione, forma.
 7. Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii-organy właściwe, terminy.
 8. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.
 9. Wnoszenie uwag do projektu planu miejscowego-podmioty uprawnione, forma, terminy.
 10. Ponawianie czynności w razie stwierdzenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego.
 11. Wymóg stwierdzenia, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium- sposób interpretacji tego wyrażenia na gruncie orzecznictwa sądowoadministracyjnego i poglądów doktryny.
 12. Sądowa i administracyjna kontrola legalności mpzp.
 13. Problem zaskarżania postanowień planu na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

V. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Przesłanki wydania decyzji ULICP, w tym omówienie pojęcia inwestycji celu publicznego. Charakter prawny decyzji ULICP.
 2. Organy właściwe.
 3. Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP- przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Wymogi formalne wniosku o wydanie decyzji ULICP.
 5. Przebieg postępowania w sprawie wydanie decyzji ULICP z zaakcentowaniem odmienności w stosunku do ogólnych zasad prowadzenie postępowania administracyjnego zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego:
  1. inny termin załatwienia sprawy. przesłanki wymierzania kary za nieterminowe załatwienie sprawy
  2. wyłączenie stosowania art. 31 4 KPA
  3. specjalna przesłanka zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji ULICP- przedstawienie orzecznictwa sądowoadministracyjnego w tym zakresie, w tym poglądów, kiedy organ nadużywa tej podstawy zawieszenia
  4. wymogi formalne odwołania od decyzji ULICP
  5. odmienności dot. trybów nadzwyczajnych wzruszania decyzji ostatecznych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji)

6. Uzyskiwanie wymaganych uzgodnień

7. Omówienie art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

przesłanki wydania decyzji odmownej

8. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ULICP

VI Decyzja o warunkach zabudowy

 1. Organ właściwy.
 2. Krąg stron postępowania w sprawie wydania decyzji WZ.
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
 4. Przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji WZ, w tym wskazanie odmienności w stosunku do klasycznego postępowania administracyjnego z KPA
 5. Przesłanki wydania decyzji odmownej
 6. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inny podmiot.

VII. Omówienie planowanych zmian przepisów


Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń