Logo

Szkolenie: Zamówienia publiczne dla praktyków

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 580,00zł(713,40zł z VAT)

Czas trwania: 16h

Kategoria: Zamówienia publiczne

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

udział w szkoleniu,
lunch,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
serwis kawowy.

Dla kogo?

Pracownicy zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów) zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia za dostawy, usługi lub roboty budowlane. Pracownicy przedsiębiorstw ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków - osób, które przygotowują i prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub przygotowują oferty i uczestniczą w tych postępowaniach.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień związanych z procesem przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz omówienie praw i obowiązków uczestników tego procesu - zamawiającego i wykonawcy oraz wzajemna kontrola realizacji tych praw i obowiązków.

Tematyka

1. Definicje podstawowych pojęć w Prawie zamówień publicznych.
2. Stosowanie ustawy przy wydatkowaniu środków z UE na dofinansowanie projektów.
3. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia.
4. Opracowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania i miejsce publikacji.
5. Opracowanie treści SIWZ - ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nie naruszający uczciwej konkurencji.
6. Zakres i rodzaj dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków podmiotowych i przedmiotowych.
7. Protesty na ogłoszenie i treść SIWZ - możliwość zmiany ogłoszenia i SIWZ.
8. Pytania i udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ.
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu - podmiotowych i przedmiotowych.
10. Analiza i ocena prawidłowości oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictwa załączonych do oferty.
11. Uzupełnianie oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw na żądanie zamawiającego.
12. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
13. Żądanie i udzielanie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
14. Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności z SIWZ.
15. Przesłanki odrzucenia oferty.
16. Rażąco niska cena - zakres wymaganych czynności Zamawiającego.
17. Przesłanki utraty wadium i zasady zwrotu wadium.
18. Podstawy unieważnienia postępowania.
19. Termin związania ofertą, przedłużenie i skutki prawne jego upływu.
20. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
21. Rozstrzyganie protestów na wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty lub wybór najkorzystniejszej oferty.
22. Przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
23. Stanowisko UZP i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w omawianej problematyce.
24. Omówienie OSTATNIEJ NOWELIZACJI Z lipca 2016 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.