Logo

Szkolenie: Zmiany w emeryturach

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Lublin

    Data: 13 Cze 2018/Śr

    Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

    Elektroniczny zapis aktywny do: 6 Cze 2018/Śr

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 290,00zł(356,70zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu/ autorskich warsztatach,
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- lunch,
- serwis kawowy,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzi

Sławomir Maciejewski- doktor nauk prawnych, znakomity praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie jako wykładowca licznych szkoleń z zakreu prawa, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykładowca WSPiA w Lublinie

Cele i korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznaniu ze zmianami w systemie emerytalnym, które weszły w życie od 01.01.2013 r. w związku z wydłużeniem i zrównaniem wieku emerytalnego do 67 roku życia. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad przechodzenia na tzw. emerytury częściowe oraz tabeli wydłużenia wieku emerytalnego, a także funkcjonowanie w związku z tym okresu ochronnego pracowników. Omówione zostaną także regulacje dotyczące wcześniejszego świadczenia, zwanego emeryturą częściową. Tematem szkolenia będą także zmiany w zasadach zarobkowania emerytów i konieczność rozwiązania umowy o pracę w celu podjęcia wypłaty emerytury. Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
13 listopada 2012 r.

Tematyka

1. Ustawa o nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych ustaw
- stopniowe zrównanie i wydłużanie wieku emerytalnego do lat 67 i zapoznanie z tabelą zmian,
- nowe zasady przechodzenia na emeryturę po 01.01.2013r.,
- zasady i warunki przechodzenia na tzw. emerytury częściowe.

2. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych -
- nowe zasady przeliczania emerytur

3. Ustawa o emeryturach kapitałowych - prawo i wysokość emerytury kapitałowej w świetle zmian w wysokości składki do OFE:
- prawo do emerytury kapitałowej,
- rodzaje emerytur kapitałowych,
- uprawnieni do emerytur kapitałowych,
- zasady obliczania wysokości emerytury kapitałowej,
- zasady wypłaty emerytur kapitałowych,

4. Ustawa o emeryturach pomostowych - zasady przyznawania i wypłaty emerytur pomostowych:
- prawo do emerytury pomostowej,
- uprawnieni do emerytur pomostowych - katalog zawodów,
- zasady obliczania wysokości emerytury pomostowej,
- zasady wypłaty emerytur pomostowych.

5. Renta z tytułu niezdolności do pracy - zasady orzekania przez ZUS o niezdolności do pracy omówienie planowanych zmian w sposobie przyznawania i naliczania wysokości:
- prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
- zmiany w sposobie naliczania wysokości rent z tytułu niezdolności do pracy,
- Odwoławcza Komisja Lekarska - zasady wnoszenia sprzeciwu,
- okresy pobierania i rodzaje niezdolności do pracy,
- zasady podjęcia działalności dochodowej na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

6. Wyliczanie podstawy wymiaru dla w/w świadczeń:
- angaże, wynagrodzenia z umów o pracę - wpływ na wysokość świadczenia,
- podstawa wymiaru emerytury z kolejnych 10 lat kalendarzowych - zasady ustalania podstawy wymiaru,
- podstawa wymiaru emerytury z 20 lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.

Kalendarz szkoleń