Logo

Szkolenie: Zmiany w prawie pracy oraz inne istotne zagadnienia z zakresu prawa pracy

Dostępne terminy i lokalizacje

W celu ustalenia wybranego terminu lub lokalizacji szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny.

Cena: 350,00zł(430,50zł z VAT)

Czas trwania: 8h

Kategoria: Prawo

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy,
  • lunch,
  • konsultacje indywidualne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie poprowadzi

Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. Wieloletni pracownik merytoryczny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym jest zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. pracuje w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy, w związku z czym uczestniczy w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie.

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Jest również redaktorką merytoryczną w jednym z wiodących wydawnictw poradnikowych zajmujących się m.in. tematyką prawa pracy.

Trener z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.

Tematyka

1. Czas pracy, w tym: wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego wpływ świąt na wymiar czasu pracy pracowników,

2. Planowane zmiany dotyczące długości okresu rozliczeniowego czasu pracy, w tym: wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, warunki jakie należy zastosować, żeby zastosować takie rozwiązanie prawne,

3. Możliwość stosowania tzw. ruchomego czasu pracy, polegającego na wprowadzeniu przedziału czasowego, w którym pracownicy przychodziliby i wychodzili z pracy lub też na planowaniu pracownikom pracy w tej samej dobie pracowniczej, z zachowaniem prawa do obowiązujących okresów odpoczynku, warunki jakie muszą być spełnione w celu zastosowania ruchomego czasu pracy u danego pracodawcy,

4. Uprawnienia rodzicielskie:zmiany zasad korzystania z urlopu wychowawczego oraz z urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego,projektowane wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,projektowany nowy urlop rodzicielski zasady udzielania tego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu,

5. Najnowsza wykładnia dotycząca uprawnień pracowników rodziców,

6. Nowe zasady dotyczące podróży służbowych pracowników oraz najnowsza wykładnia w kwestii czasu pracy, a podróży służbowych,

7. Zmiana dodatku za pracę w porze nocnej oraz wysokości kwot wolnych od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczej z wynagrodzenia pracownika

8. Istotne orzecznictwo z zakresu czasu pracy dotyczące okresu dyżuru, w tym pod tel. komórkowym oraz czasu pracy kadry kierowniczej,

9. Urlop wypoczynkowy, zasady udzielania urlopu zaległego, najnowsze orzecznictwo dotyczące urlopu w okresie wypowiedzenia, założenia do zmian w zakresie urlopów wypoczynkowych,

10. Urlopy wypoczynkowe ze szczególnego tytułu, w tym urlop dla weteranów oraz pracowników niepełnosprawnych w znacznym lub umiarkowanym stopniu,

11. Zwalnianie pracowników od pracy, założenia do projektowanych zmian, rozbieżne poglądy na temat zwalniania pracowników się w celach prywatnych,

12. Najnowsza wykładnia dotycząca: odpowiedzialności materialnej pracowników, ochrony ich wynagrodzenia (zakaz klauzuli poufności wynagrodzenia), kontroli pracowników w miejscu pracy oraz zasad wprowadzania strategii antymobbingowej.


UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.