Logo

Kurs: Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny kurs certyfikowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Dostępne terminy i lokalizacje

  • Miejsce: Polska

    Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

    Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 2 800,00zł(3 444,00zł z VAT)

Czas trwania: 232h

Kategoria: Umiejętności osobiste

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie realizowane poza siedzibą naszej firmy

Cena obejmuje

- udział w kursie,

- materiały szkoleniowe

- Autorskie materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów/ ekspertów prowadzących szkolenie
- Teczka i inne materiały.

-serwis kawowy,

- konsultacje indywidualne,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dla kogo?

  • absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia,
  • absolwenci szkół średnich posiadający 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • osoba pracująca w charakterze asystenta rodziny: pedagog/psycholog, który zamierza zostać asystentem rodziny,
  • nauczyciele prowadzący przedmiot wychowanie do życia w rodzinie,
  • osoby interesujące się tematyką, chcące poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień określonych w programie szkolenia oraz nabyć kwalifikacje do wykonywanie nowego zawodu.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem ogólnym szkolenia jest profesjonalne przygotowanie do pracy jako asystent rodziny w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz poradniach rodzinnych.

Tematyka

Wstęp do kursu Asystenta rodziny - 4 godz.
o - Spotkanie integracyjne
o - Diagnoza słabych i mocnych stron uczestników kursu
* Określenie własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych ,
* Analiza SWOT
a) Moduł I - Prawne uregulowania związane z wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą - 8 godzin
- Prawo rodzinne, administracyjne, karne, cywilne, zabezpieczenie społeczne oraz prawo pracy;
- Regulacje prawne związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej;
- System świadczeń rodzinnych wraz z postępowaniem alimentacyjnym;
- Zagadnienia związane z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
b) Moduł II - Skuteczna komunikacja w pracy asystenta rodziny - 42 godziny
- Elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej w szczególności dotyczące problemów związanych z rozwojem dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na jego zachowanie i rozwój;
- Komunikacja interpersonalna jako podstawa skutecznej pracy asystenta rodziny;
- Mediacja jako forma komunikacji i rozwiązywania problemów;
- Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym - uprawnienia i obowiązki;
- Komunikacja pokoleniowa - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
- Współpraca asystenta z rodzinami oraz innymi instytucjami, służbami, których celem jest wspieranie rodzin.
c) Moduł III - Warsztat pracy asystenta rodziny - 48 godziny
- Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu pracy asystenta - trening interpersonalny;
- Zadania i uprawnienia asystenta rodziny;
- Interwencja kryzysowa w rodzinie;
- Etyka pracy asystenta;
d) Moduł IV - Asystent i jego rodziny - 100 godzin
- Pomoc rodzinie w innych krajach UE - dobre przykłady działań w innych krajach UE
- Definicje rodziny, budowa struktury, funkcje rodziny oraz jej problemy i potrzeby;
- Główne problemy rodziny:
* destrukcyjne zachowania dziecka i rodziców,
* nieprawidłowe postawy rodzicielskie;
* problemy wychowawcze;
* zaburzenia w pełnieniu ról społecznych;
* bezrobocie, uzależnienia, choroby, ubóstwo - jako elementy destrukcji rodzin;
- Analiza potrzeb i problemów rodziny - analiza SWOT;
- Plan pracy z rodziną - zasady sporządzenia i realizacji;
-Metodyka pracy asystenta rodziny - innowacyjne metody pracy asystenta - coaching, tutoring i superwizja
- Kształtowanie i doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny:
* radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
* pokonywanie trudności wychowawczych;
- Jak wspomagać rozwój dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania?
- Wzmacnianie pełnienia ról społecznych w rodzinie:
* elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego,
* edukacja zdrowotna
*pielęgnacja niemowląt i dzieci,
- Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym - pakty lokalne, instytucje pomocowe.
e) Moduł V - Praktyka zawodowa w instytucji prowadzącej pracę z rodziną - 30 godzin
- Napisanie i obrona pracy

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową

www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.