Logo

Kurs: Certyfikowany kurs Księgowość I stopnia

Dostępne terminy i lokalizacje

 • Miejsce: Lublin

  Zapisy: Prosimy o kontakt telefoniczny

  Zakw. wliczone w cenę: Nie

Cena: 850,00zł(1 045,50zł z VAT)

Czas trwania: 80h

Kategoria: Księgowość, kadry, płace

Proponowany termin kursu może ulec zmianie. Zajęcia rozpoczną się wraz z utworzeniem grupy oraz ustaleniem harmonogramu spotkań. Zajęcia odbywać się będą popołudniami i w weekendy.

Cena obejmuje

- udział w szkoleniu 80 godzin dydaktycznych + 2 godz. egzamin

Egzamin ma formę pisemną, potwierdza on posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: Księgowy - kod zawodu: 331301
- konsultacje indywidualne,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy,
- lunch,
- zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu oraz
ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

Dla kogo?

Kurs adresowany do osób:

- posiadających co najmniej wykształcenie średnie

- prezentujących wysokie wartości etyczne

- posiadających silną motywacja i zaangażowanie w proces nauczania

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się zawodu księgowej i uzyskać niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w dziale księgowości , osób które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, jak i dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu księgowości.

Metodyka prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, zajęć praktycznych w oparciu o podręczniki , księgowe programy komputerowe oraz materiały opracowane przez wykładowcę.

Uczestnicy podczas zajęć zapoznają się z komputerowymi programami księgowymi : SYMFONIA, PŁATNIK oraz programy z pakietu INSERT.

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem głównym kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego.

Uczestnicy zajęć uzyskają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu:

- podstaw rachunkowości,

- przepisów prawnych dotyczących zagadnień podatkowych,

- zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych,

- kalkulacji kosztów,

- ewidencji przychodów,

- rodzajów dokumentów księgowych, zasad ich korygowania,

- zasad sporządzania sprawozdania finansowego,

- zasad rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

- wykorzystania komputera w księgowości na przykładzie programów SYMFONIA, PŁATNIK oraz programy z pakietu INSERT.

Tematyka

Podstawowe zasady prowadzenia księgowości

 • Pojęcie, zakres i zadania rachunkowości
 • Jednostki zobowiązane do prowadzenia rachunkowości
 • Plany kont
 • Wymogi stawiane księgom
 • Dowody księgowe
 • Zapisy księgowe
 • Poprawianie błędów księgowych
 • Okres sprawozdawczy i rok obrotowy
 • Kompletność ujęcia operacji gospodarczych i źródeł ich pochodzenia
 • Zasady wyceny bilansowej

Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia

 • Klasyfikacja środków gospodarczych
 • Źródła pochodzenia środków gospodarczych
 • Bilansowanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia
 • Zmiany w stanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia

Ewidencja zmian w stanie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia

 • Ogólna charakterystyka kont księgowych
 • Zasady działania kont bilansowych
 • Konta niebilansowe i zasady ich działania
 • Dzielenie i łączenie kont
 • Ewidencja pozabilansowa

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków

 • Zasady obrotu pieniężnego
 • Ewidencja środków pieniężnych w kasie
 • Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
 • Ewidencja innych środków pieniężnych
 • Ewidencja rozrachunków
 • Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych

Ewidencja materiałów, towarów i usług

 • Zasady gospodarki magazynowej
 • Opodatkowanie zakupów
 • Klasyfikacja materiałów
 • Wycena materiałów w ewidencji
 • Dokumentacja i ewidencja zakupu materiałów
 • Dokumentacja i ewidencja zużycia materiałów
 • Uproszczenia ewidencji materiałów
 • Ewidencja towarów
 • Ewidencja reklamacji

Ewidencja majątku trwałego i inwestycji

 • Ewidencja inwestycji
 • Zużycie majątku trwałego
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • Etapy ewidencji i rozliczania kosztów
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Warianty rozwiązań w ramach rachunku kosztów

Wyniki działalności i ich podział

 • Wyniki działalności jednostki gospodarczej
 • Wyniki nadzwyczajne
 • Typy rachunku wyników
 • Podział wyniku

Fundusze ( kapitały )własne i specjalne

 • Fundusze ( kapitały ) powierzone i ich zmiany
 • Fundusze ( kapitały ) samofinansowania i ich zmiany
 • Fundusze specjalnego przeznaczenia

Sprawozdawczość finansowa

 • Użytkownicy sprawozdawczości finansowej
 • Bilans i kierunki jego analizy
 • Rachunek wyników i kierunki jego analizy

Przykład całościowy ( sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat)

Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu: SYMFONIA, PŁATNIK oraz programy z pakietu INSERT

Uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczeniu o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Dodatkowo Kurs kończy się egzaminem tzw. certyfikacją zawodu księgowego.
Pojęcie to należy rozumieć jako poświadczenie, sprawdzonych w trybie egzaminów, kwalifikacji osób przygotowanych do wykonywania zawodów związanych z rachunkowością.


Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większej ilości zgłoszonych osób.

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie.

UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 9 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu.

Nr fax: +48 81 532-84-14, +48 81 534-35-50 lub info@epe.edu.pl

ORGANIZACJA: Wypełnione zgłoszenie prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez stronę internetową www.epe.edu.pl

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed data rozpoczęcia szkolenia.