Logo

Zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 03/FII/2018- Wynajem mieszkań

Zapytanie ofertowe nr 03/FII/2018 z dnia 04.04.2018 r.

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie wraz z partnerami

Poszukuje 3 MIESZKAŃ NA WYNAJEM

w projekcie FENIKS II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

I. Informacje wstępne

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.3 (Szczegółowych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, MIiR, Warszawa, 10.04.2015 r.
  2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego www.e-p-e.edu.pl.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. Feniks II kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

70000000-1-Usługi w zakresie nieruchomości

Przedmiot zapytania: NAJEM MIESZKAŃ

Projekt: PI Odrodzenie Feniksa kompleksowy program aktywizacji spoleczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL 2014-2020), Oś 11-Włączenie Społeczne, Działanie 11.1- Aktywne Włączenie.

Projektodawcą jest Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin oraz Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6,23-204 Kraśnik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce ul. Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa.

Cel zapytania: wynajem 3 samodzielnych mieszkań na terenie miasta Kraśnik dla uczestników projektu wychowanków opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze i Rodziny Zastępcze
i będących w wieku 17-26 lat zgodnie z założeniami projektu.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-04-04 

Zapytanie ofertowe - nr 1/04/2018/F2

Lublin dnia 03 kwietnia 2018r

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018/F2

w trybie rozeznania rynkowego

dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie zorganizowania szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe dla grupy ok. 20 osób w terminie od 20.04.2018r. do 30.04.2018r

w ramach projektu: Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze nr RPLU.11.01.00-06-0024/15 współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 11.1 Aktywne włączenie

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

Część I - szkolenie Profesjonalny Sprzedawca - Handlowiec z egzaminem ECDL zakończone egzaminem ECDL dla 1 grupy ok 9 uczestników projektu, łącznie 32 h w terminie w terminie 20.04.2018 30.04.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu kraśnickiego.

Część II- szkolenie Pracownik administracyjny z egzaminem ECDL zakończone egzaminem ECDL - dla 1 grupy ok 15 uczestników projektu łącznie 24 godziny w terminie w terminie 20.04.2018 30.04.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu kraśnickiego.

Usługa obejmuje dla każdej z w/w części przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności egzamin ECDL

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca deklaruje dyspozycyjność w ww. terminach i ww. lokalizacjach, przy założeniu że zajęcia będą się odbywały w dni robocze i weekendy w przedziale godzin 7.00 - 22.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy po zebraniu danej grupy szkoleniowej (min 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć).

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-04-03 

Zapytanie ofertowe - psycholog, psychiatra "Akademia Pracy"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2018/AP

dotyczące zamówienia przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0086/17-00 o dofinansowanie projektu AKADEMIA PRACY realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD dla uczestników projektu AKADEMIA PRACY.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

- 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne

- 85312320-8 - Usługi doradztwa.

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

I. Część: Diagnoza nozologiczna- ma na celu określenie deficytów psychicznych osoby i źródeł ich pochodzenia, co wyznacza pośrednio ścieżkę planowanej pomocy. W wyniku przeprowadzenia diagnozy przez lekarza psychiatrę zostanie przypisana osobie diagnozowanej odpowiednia jednostka numeryczna na podstawie Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zachowania ICD 10. Diagnoza kończy się wydaniem opinii lekarskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 500 godzin diagnozy nozologicznej (5 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii.

II. Część: Diagnoza problemowa wraz z IŚR

Diagnoza problemowa ma na celu określenie mocnych i słabych stron Uczestników Projektu w poszczególnych obszarach funkcjonowania indywidualnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Diagnoza kończy się wydaniem opinii przez psychologa. Przedmiot zamówienia obejmuje 1000 godzin diagnozy problemowej (10 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii. Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna (IŚR) ma na celu określenie indywidualnego programu wsparcia dla każdego UP co w konsekwencji ma na celu wyprowadzenie z wykluczenia społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie II Część obejmuje 1500 godzin wsparcia .

III. Część: Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne rozumiane jako indywidualna pomoc wynikająca z diagnozy , IPD oraz IŚR na podstawie indywidualnego programu oraz pomoc doraźna w przypadku wystąpienia obniżonego nastroju, niepokoju, kryzysu i innego rodzaju trudności u uczestników projektu. Wsparcie może być realizowane w różnych formach np. poradnictwa psychologiczne indywidualne, grupowe, wsparcie /poradnictwo rodzinne. . Wsparcie realizowane w wymiarze (10 godzin/osoba) 1000 godzin w okresie uczestnictwa w projekcie. Sesja motywująca przeprowadzona metodą dialogu motywującego ma na celu zmotywowanie uczestnika do udziału w projekcie , aby jego motywacja była świadoma, wewnętrzna i w miarę trwała. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 1500 godzin wsparcia psychologicznego i motywującego.

IV. Część. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD

Poradnictwo Zawodowe obejmuje: zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia w formie

indywidualnego doradztwa zawodowego, dzięki czemu zwiększą oni swoje szanse na podjęcie

zatrudnienia. Do obowiązków doradcy zawodowego wykonującego wsparcie należeć będzie: przeprowadzenie weryfikacji kompetencji i predyspozycji uczestników projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego UP. Przedmiot zamówienia obejmuje (10 godzin/osoba) łącznie 1000 godzin wsparcia.

4. Przez godziny diagnozy (część I -IV) rozumie się godziny zegarowe. Do czasu diagnozy, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego nie wlicza się przerw.

5. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

6. Okres realizacji zamówienia: od I.2018r. do VI.2019r. dla części I , II i IV; I.2018r. do XII.2019r. - dla części III (każdorazowo ustalany z Zamawiającym).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

8. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - mentor "Akademia Pracy"

Lublin, dnia 13.02.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2018/AP

dotyczące zamówienia przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0086/17-00 o dofinansowanie projektu Akademia Pracy realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego dla uczestników projektu Akademia Pracy

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills obejmuje:

a) zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia na poziomie emocjonalnym i instrumentalnym (udzielanie rad, wskazówek),

b) modelowanie zachowania uczestników/czek projektu poprzez przykład własnego życia, zachowania w sytuacjach codziennych i trudnych,

c) prowadzenie interwencji i motywowanie uczestników/czek projektu w sytuacjach kryzysowych,

d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego (listy obecności, sprawozdania z prowadzonych spotkań),

e) przekazanie, w wyznaczonym terminie, kompletnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego.

f) Mentor w razie potrzeby będzie miał obowiązek dojazdu do uczestnika/czki projektu (w ramach stawki wynagrodzenia za realizację mentoringu) na terenie województwa lubelskiego.

g) W ramach projektu będą gwarantowane wynajęte sale dostosowane do potrzeb indywidualnego kontaktu.

4. Mentoring społeczny i zawodowy opisany w pkt. III.3 będzie realizowane w wymiarze łącznym: 6000 godzin (60 godzin/osoba).

5. Przez godziny mentoringu rozumie się godziny zegarowe.

6. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

7. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do XII. 2019r., każdorazowo ustalany z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 21.00.

9. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

IV. OBOWIĄZKI OFERENTA

Oferent zobowiązany jest w szczególności do:

1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników usługi doradczej o wskazanym w zapytaniu zakresie przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, zgodnie z ustalonym harmonogramem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju problemy.

4. Przesłania, w terminie do 7 dni od odbycia przez każdego UP doradztwa dokumentów potwierdzających realizację usługi.

5. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem doradztwa.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - psycholog, psychiatra "Samodzielni i Aktywni"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2018/SiA

dotyczące zamówienia przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0085/17-00 o dofinansowanie projektu SAMODZIELNI I AKTYWNI realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD dla uczestników projektu Samodzielni i Aktywni.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

- 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne

- 85312320-8 Usługi doradztwa.

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

I. Część: Diagnoza nozologiczna- ma na celu określenie deficytów psychicznych osoby i źródeł ich pochodzenia, co wyznacza pośrednio ścieżkę planowanej pomocy. W wyniku przeprowadzenia diagnozy przez lekarza psychiatrę zostanie przypisana osobie diagnozowanej odpowiednia jednostka numeryczna na podstawie Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zachowania ICD 10. Diagnoza kończy się wydaniem opinii lekarskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 500 godzin diagnozy nozologicznej (5 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii.

II. Część: Diagnoza problemowa wraz z IŚR

Diagnoza problemowa ma na celu określenie mocnych i słabych stron Uczestników Projektu w poszczególnych obszarach funkcjonowania indywidualnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Diagnoza kończy się wydaniem opinii przez psychologa. Przedmiot zamówienia obejmuje 1000 godzin diagnozy problemowej (10 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii. Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna (IŚR) ma na celu określenie indywidualnego programu wsparcia dla każdego UP co w konsekwencji ma na celu wyprowadzenie z wykluczenia społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie II Część obejmuje 1500 godzin wsparcia.

III. Część: Wsparcie psychologiczne wraz z sesją motywującą

Poradnictwo psychologiczne rozumiane jako indywidualna pomoc wynikająca z diagnozy, IPD oraz IŚR na podstawie indywidualnego programu oraz pomoc doraźna w przypadku wystąpienia obniżonego nastroju, niepokoju, kryzysu i innego rodzaju trudności u uczestników projektu. Wsparcie może być realizowane w różnych formach np. poradnictwa psychologiczne indywidualne, grupowe, wsparcie /poradnictwo rodzinne. Wsparcie realizowane w wymiarze (10 godzin/osoba) 1000 godzin w okresie uczestnictwa w projekcie. Sesja motywująca przeprowadzona metodą dialogu motywującego ma na celu zmotywowanie uczestnika do udziału w projekcie , aby jego motywacja była świadoma, wewnętrzna i w miarę trwała. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 1500 godzin wsparcia psychologicznego i motywującego.

IV. Część. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD

Poradnictwo Zawodowe obejmuje: zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia w formie

indywidualnego doradztwa zawodowego, dzięki czemu zwiększą oni swoje szanse na podjęcie

zatrudnienia. Do obowiązków doradcy zawodowego wykonującego wsparcie należeć będzie: przeprowadzenie weryfikacji kompetencji i predyspozycji uczestników projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego UP. Przedmiot zamówienia obejmuje (10 godzin/osoba) łącznie 1000 godzin wsparcia.

4. Przez godziny diagnozy (część I -IV) rozumie się godziny zegarowe. Do czasu diagnozy, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego nie wlicza się przerw.

5. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie, powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

6. Okres realizacji zamówienia: od I.2018r. do VI.2019r. dla części I , II i IV; I.2018r. do XII.2019r. - dla części III ( każdorazowo ustalany z Zamawiającym).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

8. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - mentor "Samodzielni i Aktywni"

Lublin, dnia 13.02.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2018/SiA

dotyczące zamówienia przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0085/17-00 o dofinansowanie projektu SAMODZIELNI I AKTYWNI realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego dla uczestników projektu Samodzielni i Aktywni

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills obejmuje:

a) zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia na poziomie emocjonalnym i instrumentalnym (udzielanie rad, wskazówek),

b) modelowanie zachowania uczestników/czek projektu poprzez przykład własnego życia, zachowania w sytuacjach codziennych i trudnych,

c) prowadzenie interwencji i motywowanie uczestników/czek projektu w sytuacjach kryzysowych,

d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego (listy obecności, sprawozdania z prowadzonych spotkań),

e) przekazanie, w wyznaczonym terminie, kompletnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego.

f) Mentor w razie potrzeby będzie miał obowiązek dojazdu do uczestnika/czki projektu (w ramach stawki wynagrodzenia za realizację mentoringu) na terenie województwa lubelskiego.

g) W ramach projektu będą gwarantowane wynajęte sale dostosowane do potrzeb indywidualnego kontaktu.

4. Mentoring społeczny i zawodowy opisany w pkt. III.3 będzie realizowane w wymiarze łącznym: 6000 godzin (60 godzin/osoba).

5. Przez godziny mentoringu rozumie się godziny zegarowe.

6. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie, powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

7. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do XII. 2019r., każdorazowo ustalany z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 21.00.

9. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - światłowód energia odnawialna

Lublin, dnia 13 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2017/ZMP

zgodnie z procedurą konkurencyjności dotyczącą wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe w ramach projektu: Zielone miejsca pracy, szansą na zatrudnienie dla NEET's nr POWR.01.02.01-06-0079/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Zamawiający:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

ul. Grottgera 10/6,

20-029 Lublin

tel./fax: 81/532-84-14, 81/534-35-50

www.epe.edu.pl

zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

- I część:

Monter urządzeń energii odnawialnej - zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważny

Ramowy program szkolenia:

Zapoznanie się z odnawialnymi źródłami energii z biomasy, ze słońca, z wiatru.

Odnawialne źródła energii i ich wpływ na środowisko,

Podstawy prawne rynku energetyki,

Efektywność energetyczna i efektywność korzystania z zasobów,

Budowa działanie i zastosowanie systemów fotowoltaicznych i systemów zintegrowanych w szczególności kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

- II część:

Monter instalacji światłowodowych - zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważny

Ramowy program szkolenia:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dokumentacja techniczna instalacji światłowodowych

Podstawowe informacje na temat elementów elektronicznych stosowanych wautomatyce przemysłowej;

Łączenie włókien światłowodowych,

Budowa systemów sieciowych w teleinformatyce, telekomunikacji i automatyce budowlanej;

Pomiary torów światłowodowych, projektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej,

Rozszywanie i montaż złączy i gniazd UTP/FTP, przełącznicy światłowodowej, mufy światłowodowej;

Montaż podstawowych złącz stosowanych w automatyce przemysłowej

Pomiary torów wielomodowych i refraktometrycznych, dyspersja chromatyczna ipolaryzacyjna.

Usługa obejmuje dla każdej z w/w części przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności egzamin SEP/ UDT/G1/G2/G3 lub równoważny.

Informacja o wybraniu wykonawcy - Zapytanie nieroztrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Udzielono zamówienia z wolnej ręki.

Część I - Monter urządzeń energii odnawialnej - Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel.

Część II - Monter instalacji światłowodowych - Silver Sp. z o.o.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-13 

Zapytanie ofertowe - sala Gościeradów

Lublin 1 grudnia 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od XII.2017r. do X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/pośrednictwa pracy. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od XII.2017r. do X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Gościeradowie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-01 

Zaproszenie do składania ofert - pośrednictwo pracy

Lublin 01 grudnia 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na cykl spotkań z Pośrednikiem Pracy dla grupy ok. 20 osób w terminie od XII.2017r. do X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na potrzeby przeprowadzenia cyklu spotkań z Pośrednikiem Pracy w celu wyboru odpowiedniego zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami nabytymi w czasie trwania projektu w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od XII.2017r. do X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) na terenie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji zostanie szczegółowo wskazane po podpisaniu umowy.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-01 

Zapytanie ofertowe - sala Chełm

Lublin 2 października 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od X.2017r. do X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-10-02 

1 [2] 3456789

Data udostępnienia: 2012-06-20 | Wyświetleń strony: 142259