Logo

Zapytania ofertowe i zaproszenia do składania ofert

Zapytanie ofertowe - psycholog, psychiatra "Akademia Pracy"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2018/AP

dotyczące zamówienia przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0086/17-00 o dofinansowanie projektu AKADEMIA PRACY realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD dla uczestników projektu AKADEMIA PRACY.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

- 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne

- 85312320-8 - Usługi doradztwa.

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

I. Część: Diagnoza nozologiczna- ma na celu określenie deficytów psychicznych osoby i źródeł ich pochodzenia, co wyznacza pośrednio ścieżkę planowanej pomocy. W wyniku przeprowadzenia diagnozy przez lekarza psychiatrę zostanie przypisana osobie diagnozowanej odpowiednia jednostka numeryczna na podstawie Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zachowania ICD 10. Diagnoza kończy się wydaniem opinii lekarskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 500 godzin diagnozy nozologicznej (5 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii.

II. Część: Diagnoza problemowa wraz z IŚR

Diagnoza problemowa ma na celu określenie mocnych i słabych stron Uczestników Projektu w poszczególnych obszarach funkcjonowania indywidualnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Diagnoza kończy się wydaniem opinii przez psychologa. Przedmiot zamówienia obejmuje 1000 godzin diagnozy problemowej (10 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii. Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna (IŚR) ma na celu określenie indywidualnego programu wsparcia dla każdego UP co w konsekwencji ma na celu wyprowadzenie z wykluczenia społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie II Część obejmuje 1500 godzin wsparcia .

III. Część: Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne rozumiane jako indywidualna pomoc wynikająca z diagnozy , IPD oraz IŚR na podstawie indywidualnego programu oraz pomoc doraźna w przypadku wystąpienia obniżonego nastroju, niepokoju, kryzysu i innego rodzaju trudności u uczestników projektu. Wsparcie może być realizowane w różnych formach np. poradnictwa psychologiczne indywidualne, grupowe, wsparcie /poradnictwo rodzinne. . Wsparcie realizowane w wymiarze (10 godzin/osoba) 1000 godzin w okresie uczestnictwa w projekcie. Sesja motywująca przeprowadzona metodą dialogu motywującego ma na celu zmotywowanie uczestnika do udziału w projekcie , aby jego motywacja była świadoma, wewnętrzna i w miarę trwała. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 1500 godzin wsparcia psychologicznego i motywującego.

IV. Część. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD

Poradnictwo Zawodowe obejmuje: zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia w formie

indywidualnego doradztwa zawodowego, dzięki czemu zwiększą oni swoje szanse na podjęcie

zatrudnienia. Do obowiązków doradcy zawodowego wykonującego wsparcie należeć będzie: przeprowadzenie weryfikacji kompetencji i predyspozycji uczestników projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego UP. Przedmiot zamówienia obejmuje (10 godzin/osoba) łącznie 1000 godzin wsparcia.

4. Przez godziny diagnozy (część I -IV) rozumie się godziny zegarowe. Do czasu diagnozy, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego nie wlicza się przerw.

5. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

6. Okres realizacji zamówienia: od I.2018r. do VI.2019r. dla części I , II i IV; I.2018r. do XII.2019r. - dla części III (każdorazowo ustalany z Zamawiającym).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

8. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - mentor "Akademia Pracy"

Lublin, dnia 13.02.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2018/AP

dotyczące zamówienia przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0086/17-00 o dofinansowanie projektu Akademia Pracy realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego dla uczestników projektu Akademia Pracy

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills obejmuje:

a) zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia na poziomie emocjonalnym i instrumentalnym (udzielanie rad, wskazówek),

b) modelowanie zachowania uczestników/czek projektu poprzez przykład własnego życia, zachowania w sytuacjach codziennych i trudnych,

c) prowadzenie interwencji i motywowanie uczestników/czek projektu w sytuacjach kryzysowych,

d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego (listy obecności, sprawozdania z prowadzonych spotkań),

e) przekazanie, w wyznaczonym terminie, kompletnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego.

f) Mentor w razie potrzeby będzie miał obowiązek dojazdu do uczestnika/czki projektu (w ramach stawki wynagrodzenia za realizację mentoringu) na terenie województwa lubelskiego.

g) W ramach projektu będą gwarantowane wynajęte sale dostosowane do potrzeb indywidualnego kontaktu.

4. Mentoring społeczny i zawodowy opisany w pkt. III.3 będzie realizowane w wymiarze łącznym: 6000 godzin (60 godzin/osoba).

5. Przez godziny mentoringu rozumie się godziny zegarowe.

6. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

7. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do XII. 2019r., każdorazowo ustalany z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 21.00.

9. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

IV. OBOWIĄZKI OFERENTA

Oferent zobowiązany jest w szczególności do:

1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników usługi doradczej o wskazanym w zapytaniu zakresie przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, zgodnie z ustalonym harmonogramem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju problemy.

4. Przesłania, w terminie do 7 dni od odbycia przez każdego UP doradztwa dokumentów potwierdzających realizację usługi.

5. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem doradztwa.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - psycholog, psychiatra "Samodzielni i Aktywni"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2018/SiA

dotyczące zamówienia przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0085/17-00 o dofinansowanie projektu SAMODZIELNI I AKTYWNI realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD dla uczestników projektu Samodzielni i Aktywni.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

- 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne

- 85312320-8 Usługi doradztwa.

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

I. Część: Diagnoza nozologiczna- ma na celu określenie deficytów psychicznych osoby i źródeł ich pochodzenia, co wyznacza pośrednio ścieżkę planowanej pomocy. W wyniku przeprowadzenia diagnozy przez lekarza psychiatrę zostanie przypisana osobie diagnozowanej odpowiednia jednostka numeryczna na podstawie Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zachowania ICD 10. Diagnoza kończy się wydaniem opinii lekarskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 500 godzin diagnozy nozologicznej (5 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii.

II. Część: Diagnoza problemowa wraz z IŚR

Diagnoza problemowa ma na celu określenie mocnych i słabych stron Uczestników Projektu w poszczególnych obszarach funkcjonowania indywidualnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Diagnoza kończy się wydaniem opinii przez psychologa. Przedmiot zamówienia obejmuje 1000 godzin diagnozy problemowej (10 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii. Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna (IŚR) ma na celu określenie indywidualnego programu wsparcia dla każdego UP co w konsekwencji ma na celu wyprowadzenie z wykluczenia społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie II Część obejmuje 1500 godzin wsparcia.

III. Część: Wsparcie psychologiczne wraz z sesją motywującą

Poradnictwo psychologiczne rozumiane jako indywidualna pomoc wynikająca z diagnozy, IPD oraz IŚR na podstawie indywidualnego programu oraz pomoc doraźna w przypadku wystąpienia obniżonego nastroju, niepokoju, kryzysu i innego rodzaju trudności u uczestników projektu. Wsparcie może być realizowane w różnych formach np. poradnictwa psychologiczne indywidualne, grupowe, wsparcie /poradnictwo rodzinne. Wsparcie realizowane w wymiarze (10 godzin/osoba) 1000 godzin w okresie uczestnictwa w projekcie. Sesja motywująca przeprowadzona metodą dialogu motywującego ma na celu zmotywowanie uczestnika do udziału w projekcie , aby jego motywacja była świadoma, wewnętrzna i w miarę trwała. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 1500 godzin wsparcia psychologicznego i motywującego.

IV. Część. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD

Poradnictwo Zawodowe obejmuje: zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia w formie

indywidualnego doradztwa zawodowego, dzięki czemu zwiększą oni swoje szanse na podjęcie

zatrudnienia. Do obowiązków doradcy zawodowego wykonującego wsparcie należeć będzie: przeprowadzenie weryfikacji kompetencji i predyspozycji uczestników projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego UP. Przedmiot zamówienia obejmuje (10 godzin/osoba) łącznie 1000 godzin wsparcia.

4. Przez godziny diagnozy (część I -IV) rozumie się godziny zegarowe. Do czasu diagnozy, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego nie wlicza się przerw.

5. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie, powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

6. Okres realizacji zamówienia: od I.2018r. do VI.2019r. dla części I , II i IV; I.2018r. do XII.2019r. - dla części III ( każdorazowo ustalany z Zamawiającym).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

8. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - mentor "Samodzielni i Aktywni"

Lublin, dnia 13.02.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/02/2018/SiA

dotyczące zamówienia przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0085/17-00 o dofinansowanie projektu SAMODZIELNI I AKTYWNI realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego dla uczestników projektu Samodzielni i Aktywni

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 85312320-8 Usługi doradztwa

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Program indywidualnego mentoringu społecznego i zawodowego w formie specjalistycznego doradztwa indywidualnego typu life skills obejmuje:

a) zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia na poziomie emocjonalnym i instrumentalnym (udzielanie rad, wskazówek),

b) modelowanie zachowania uczestników/czek projektu poprzez przykład własnego życia, zachowania w sytuacjach codziennych i trudnych,

c) prowadzenie interwencji i motywowanie uczestników/czek projektu w sytuacjach kryzysowych,

d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego (listy obecności, sprawozdania z prowadzonych spotkań),

e) przekazanie, w wyznaczonym terminie, kompletnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego.

f) Mentor w razie potrzeby będzie miał obowiązek dojazdu do uczestnika/czki projektu (w ramach stawki wynagrodzenia za realizację mentoringu) na terenie województwa lubelskiego.

g) W ramach projektu będą gwarantowane wynajęte sale dostosowane do potrzeb indywidualnego kontaktu.

4. Mentoring społeczny i zawodowy opisany w pkt. III.3 będzie realizowane w wymiarze łącznym: 6000 godzin (60 godzin/osoba).

5. Przez godziny mentoringu rozumie się godziny zegarowe.

6. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie, powiaty: lubelski i m. Lublin, świdnicki, lubartowski, łęczyński, m. Biała Podlaska, bialski, m. Chełm, chełmski, m. Zamość, zamojski, kraśnicki, puławski. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

7. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do XII. 2019r., każdorazowo ustalany z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 21.00.

9. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2018-02-13 

Zapytanie ofertowe - światłowód energia odnawialna

Lublin, dnia 13 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2017/ZMP

zgodnie z procedurą konkurencyjności dotyczącą wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe w ramach projektu: Zielone miejsca pracy, szansą na zatrudnienie dla NEET's nr POWR.01.02.01-06-0079/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Zamawiający:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

ul. Grottgera 10/6,

20-029 Lublin

tel./fax: 81/532-84-14, 81/534-35-50

www.epe.edu.pl

zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

- I część:

Monter urządzeń energii odnawialnej - zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważny

Ramowy program szkolenia:

Zapoznanie się z odnawialnymi źródłami energii z biomasy, ze słońca, z wiatru.

Odnawialne źródła energii i ich wpływ na środowisko,

Podstawy prawne rynku energetyki,

Efektywność energetyczna i efektywność korzystania z zasobów,

Budowa działanie i zastosowanie systemów fotowoltaicznych i systemów zintegrowanych w szczególności kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

- II część:

Monter instalacji światłowodowych - zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważny

Ramowy program szkolenia:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dokumentacja techniczna instalacji światłowodowych

Podstawowe informacje na temat elementów elektronicznych stosowanych wautomatyce przemysłowej;

Łączenie włókien światłowodowych,

Budowa systemów sieciowych w teleinformatyce, telekomunikacji i automatyce budowlanej;

Pomiary torów światłowodowych, projektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej,

Rozszywanie i montaż złączy i gniazd UTP/FTP, przełącznicy światłowodowej, mufy światłowodowej;

Montaż podstawowych złącz stosowanych w automatyce przemysłowej

Pomiary torów wielomodowych i refraktometrycznych, dyspersja chromatyczna ipolaryzacyjna.

Usługa obejmuje dla każdej z w/w części przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności egzamin SEP/ UDT/G1/G2/G3 lub równoważny.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-13 

Zapytanie ofertowe - sala Gościeradów

Lublin 1 grudnia 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od XII.2017r. do X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/pośrednictwa pracy. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od XII.2017r. do X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Gościeradowie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-01 

Zaproszenie do składania ofert - pośrednictwo pracy

Lublin 01 grudnia 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na cykl spotkań z Pośrednikiem Pracy dla grupy ok. 20 osób w terminie od XII.2017r. do X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na potrzeby przeprowadzenia cyklu spotkań z Pośrednikiem Pracy w celu wyboru odpowiedniego zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami nabytymi w czasie trwania projektu w wymiarze 4 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od XII.2017r. do X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) na terenie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji zostanie szczegółowo wskazane po podpisaniu umowy.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-12-01 

Zapytanie ofertowe - sala Chełm

Lublin 2 października 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od X.2017r. do X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-10-02 

Zaproszenie do składania ofert - doradca zawodowy

Lublin 02 październik 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na cykl spotkań z doradcą zawodowym dla grupy ok. 20 osób w terminie od 11.X.2017r. Do 31.X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na potrzeby przeprowadzenia cyklu spotkań z doradca zawodowym w celu przygotowania indywidualnych planów działania (IPD) w wymiarze 6 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od 11.X.2017r. Do 31.X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) na terenie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji zostanie szczegółowo wskazane po podpisaniu umowy.

Warunki jakie powinien spełniać doradca:

  1. Wymagany termin dostępności od 11. X. 2017r. Do 31.X.2018r.
  2. Harmonogram zajęć w dni robocze jak i w weekendy w godz. od 8.00 do 20.00
  3. Życiorys (załącznik nr 2) oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.
  4. Doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie na stanowisku doradcy zawodowego lub 200 godzin udokumentowane referencjami lub zaświadczeniami.
  5. Łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca sporządzi protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencje godzin w danym miesiącu kalendarzowym.

Cena za w/w pozycję powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową doradztwa zawodowego spełniające w/w wymagania na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

Ilość uczestników szkolenia: każda grupa liczyć będzie max. 20 osób / liczba godzin dla jednego uczestnika wynosi 6 godzin zegarowych.

Termin realizacji zamówienia: 11.X.2017r. Do 31.X.2018r.

Warunki płatności: przelew na konto po przedłożeniu faktury/rachunku. Zamawiający, będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Inu Europejskiej, zastrzega sobie, że terminowe wypłacenie należności jest uzależnione od posiadania środków finansowych przykazywanych na realizację projektu przez Instytucje Zarządzająca. Wykonawca za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa wyżej, nie może żądać odszkodowania lub odsetek.

Sposób przygotowania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w biurze projektu: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. 20-029 Lublin ul. Grottgera 10/6

lub na adres mail: info@epe.edu.pl z dopiskiem oferta-doradca zawodowy.

Termin składania oferty: 10.X.2017r.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-10-02 

Zapytanie ofertowe - wynajem sal szkoleniowych Hrubieszów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od VII.2017r. do IX.2017r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/ poradnictwa zawodowego. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od VII.2017r. do IX.2017r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Hrubieszowie.

Czytaj więcejData udostępnienia: 2017-07-25 

1 [2] 3456789

Data udostępnienia: 2012-06-20 | Wyświetleń strony: 133735