Logo

Zaproszenie do składania ofert - doradca zawodowy

Lublin 02 październik 2017r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na cykl spotkań z doradcą zawodowym dla grupy ok. 20 osób w terminie od 11.X.2017r. Do 31.X.2018r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na potrzeby przeprowadzenia cyklu spotkań z doradca zawodowym w celu przygotowania indywidualnych planów działania (IPD) w wymiarze 6 godzin zegarowych dla każdego uczestnika. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od 11.X.2017r. Do 31.X.2018r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) na terenie województwa lubelskiego. Miejsce realizacji zostanie szczegółowo wskazane po podpisaniu umowy.

Warunki jakie powinien spełniać doradca:

 1. Wymagany termin dostępności od 11. X. 2017r. Do 31.X.2018r.
 2. Harmonogram zajęć w dni robocze jak i w weekendy w godz. od 8.00 do 20.00
 3. Życiorys (załącznik nr 2) oraz potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.
 4. Doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie na stanowisku doradcy zawodowego lub 200 godzin udokumentowane referencjami lub zaświadczeniami.
 5. Łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizacje wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca sporządzi protokół wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencje godzin w danym miesiącu kalendarzowym.

Cena za w/w pozycję powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową doradztwa zawodowego spełniające w/w wymagania na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

Ilość uczestników szkolenia: każda grupa liczyć będzie max. 20 osób / liczba godzin dla jednego uczestnika wynosi 6 godzin zegarowych.

Termin realizacji zamówienia: 11.X.2017r. Do 31.X.2018r.

Warunki płatności: przelew na konto po przedłożeniu faktury/rachunku. Zamawiający, będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Inu Europejskiej, zastrzega sobie, że terminowe wypłacenie należności jest uzależnione od posiadania środków finansowych przykazywanych na realizację projektu przez Instytucje Zarządzająca. Wykonawca za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa wyżej, nie może żądać odszkodowania lub odsetek.

Sposób przygotowania oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w biurze projektu: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. 20-029 Lublin ul. Grottgera 10/6

lub na adres mail: info@epe.edu.pl z dopiskiem oferta-doradca zawodowy.

Termin składania oferty: 10.X.2017r.

Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100 %.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Prawa Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

Załączniki:

 1. Oferta cenowa załącznik nr 1
 2. Życiorys załącznik nr 2

Marzena Strug

Informacja o wybranym wykonawcy - Ewa Nowak i Paweł Sawicki

Załączniki:

Data udostępnienia: 2017-10-02 | Wyświetleń strony: 1200