Logo

Zapytanie ofertowe - nr 1/04/2018/F2

Lublin dnia 03 kwietnia 2018r

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2018/F2

w trybie rozeznania rynkowego

dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie zorganizowania szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe dla grupy ok. 20 osób w terminie od 20.04.2018r. do 30.04.2018r

w ramach projektu: Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze nr RPLU.11.01.00-06-0024/15 współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 11.1 Aktywne włączenie

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

Część I - szkolenie Profesjonalny Sprzedawca - Handlowiec z egzaminem ECDL zakończone egzaminem ECDL dla 1 grupy ok 9 uczestników projektu, łącznie 32 h w terminie w terminie 20.04.2018 30.04.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu kraśnickiego.

Część II- szkolenie Pracownik administracyjny z egzaminem ECDL zakończone egzaminem ECDL - dla 1 grupy ok 15 uczestników projektu łącznie 24 godziny w terminie w terminie 20.04.2018 30.04.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu kraśnickiego.

Usługa obejmuje dla każdej z w/w części przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności egzamin ECDL

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca deklaruje dyspozycyjność w ww. terminach i ww. lokalizacjach, przy założeniu że zajęcia będą się odbywały w dni robocze i weekendy w przedziale godzin 7.00 - 22.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy po zebraniu danej grupy szkoleniowej (min 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć).

Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (tj. zrealizowali łącznie min. 200 godzin usług szkoleniowych o tematyce pokrewnej ze szkoleniami opisanymi na stronie 1 i 2 niniejszej procedury lub równoważnymi w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki szkoleń ww.

- Posiadają potencjał - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. co najmniej dwoma trenerami z doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata

- Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy

Obowiązki Oferenta:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewnia:

 1. Przeprowadzenie dla wskazanych UP szkoleń o wskazanym zakresie tematycznym. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny.
 2. W razie wystąpienia potrzeby zapewnienie UP indywidualnych konsultacji z trenerem.
 3. Opracowanie i dostarczenie programu nauczania, testów wiedzy (wstępny oraz końcowy) na poszczególne szkolenia w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego szkolenia.
 4. Kadrę trenerów i egzaminatorów legitymujących się:

a) wykształceniem wyższym lub zawodowym lub certyfikatem/ zaświadczeniem umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

oraz

b) doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.

c) Wysokie kompetencje komunikacyjne.

Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa w lit. a), b) i lit. c) oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa w lit. a), b) i lit. c). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób

 1. W przypadku zmiany Instruktora/Wykładowcy, oferent jest zobowiązany w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu zgłosić nowego Instruktora/Wykładowcę o kwalifikacjach nie mniejszych od zgłoszonego przy składaniu oferty.
 2. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń, tj. sal szkoleniowych spełniających wymogi BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne, wyposażonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem jeżeli wymagać będzie tego specyfika szkolenia, sal szkoleniowych bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeżeli w grupie będą brały udział osoby niepełnosprawne.
 3. Sprzęt i urządzenia oraz pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniający bezpieczeństwo uczestników i odpowiedni poziom kursu.
 4. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego tj. m.in. dziennika zajęć wypełnianego na każdych zajęciach, list obecności podpisywanych na każdych zajęciach, kart pracy trenerów wypełnianych po każdych zajęciach, protokół odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu, testów wiedzy (wstępnych oraz końcowych) oraz rejestru wydanych zaświadczeń ukończenia szkoleń.
 5. Zapewnienie dla każdego UP materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeśli wystąpi taka potrzeba (np. większa czcionka) oraz dopasowanych indywidualnie do każdego szkolenia, m.in. teczka, notes, długopis, podręcznik i skrypt z zapisem treści poruszanych na zajęciach (wydruk dwustronny w trybie oszczędnym zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). Materiały muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi RPOLU 2014-2020.
 6. Zapewnienie cateringu w postaci serwisu kawowego (kawa , herbata, kruche ciastka, paluszki słone, woda mineralna) i obiadu (przez obiad rozumie się): drugie danie składające się np. z porcji mięsa (co najmniej 150g na UP), ziemniaków(co najmniej 150g na UP), ryżu (co najmniej 150g na UP) lub frytek (co najmniej 150g na UP) i surówki (co najmniej 150g na UP) dostępnego dla uczestników zajęć w czasie trwania szkolenia (zgodnie z ustalonym harmonogramem)
 7. Przeprowadzenie egzaminów (zapewnienie sal i egzaminatorów ) potwierdzających zdobyte kwalifikacje ECDL.
 8. Przygotowanie i wydanie zaświadczeń bądź certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.
 9. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami RPOLU 2014-2020.
 10. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 11. Każdorazowo przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdą grupę szkoleniową wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
 12. Dopilnowanie aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich UP (min. 80% frekwencja UP na zajęciach).
 13. Zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją projektu w zakresie powierzonych zadań w ramach szkoleń.
 14. Zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkoleń.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są:

Podmioty/osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin realizacji zamówienia: od 20.04.2018r. do 30.04.2018r.

Warunki płatności:

 1. przelew na konto po przedłożeniu faktury/rachunku. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie przedstawionej Zamawiającemu faktury, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
 2. Strony dopuszczają możliwość wypłaty wynagrodzenia częściowego za poszczególne edycje szkoleń. Wysokość i terminy wypłat poszczególnych części wynagrodzenia zostaną określone przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający, będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zastrzega sobie, że terminowe wypłacenie należności jest uzależnione od posiadania środków finansowych przekazywanych na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą.
 4. Wykonawca za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa wyżej, nie może żądać odszkodowania lub odsetek.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w języku polskim w biurze projektu Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. 20-029 Lublin ul. Grottgera 10/6

lub na adres mail: info@epe.edu.pl z dopiskiem oferta szkoleniowa Feniks 2.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Marzena Strug, e-mail: marzena.strug@epe.edu.pl, fax: 81 534 35 50.

Ofertę należy składać w języku polskim na dołączonym wzorze. Istnieje możliwość złożenia oferty całościowej na wszystkie wyszczególnione części lub częściowej na wybrane szkolenia.

Wszystkie strony powinny być ponumerowane.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Wszystkie miejsca z naniesionymi poprawkami powinny być parafowane przez obie strony umowy.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta i zawierać:

 • formularz ofertowy
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o potencjale (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych (załącznik nr 3)

Termin składania oferty: 13.04.2018r do godz. 16.00.

Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100 %.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Prawa Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

2. Załącznik nr 2 oświadczenie o potencjale

3. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku powiazań kapitałowo/osobowych

Marzena Strug

Prezes Zarządu

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy:

.........................................................................................................................

Siedziba wykonawcy:

.......................................................................................................................

Adres korespondencyjny:

.................................................................................................................

Numer telefonu:

................................................................................................................................

Numer faksu:

.....................................................................................................................................

Numer NIP:

.......................................................................................................................................

Numer REGON:

................................................................................................................................

Adres e-mail:

.....................................................................................................................................

LP.

Nazwa

Cena brutto przeprowadzenie szkolenia dla jednej osoby/UP

Proponowana cena brutto zrealizowania całości usługi

1.

I część: Profesjonalny Sprzedawca - Handlowiec z egzaminem ECDL

2.

II część: Pracownik administracyjny z egzaminem ECDL

.

(data i podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wnioskodawcy)

Składając ofertę oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, spełniam określone w nim wymagania i w przypadku

wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami

określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym w terminach wskazanych w zapytaniu.

2. Biorąc udział w niniejszym postępowaniu, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie oraz ich upublicznienie w trakcie całego postępowania dot. wyboru Wykonawcy.

4. Przedstawiona przez mnie cena jest kosztem całkowitym, obejmującym również czas przerw.

5. Oferowane przez mnie sale spełniają w pełni wymagania, o których mowa w zapytaniu ofertowym.

6. Nie dokonałem/am żadnych zmian w treści niniejszego formularza, w szczególności nie usunąłem/am żadnych treści, nie dodałem/am żadnych treści (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych) i nie poddałem/am żadnych treści modyfikacjom.

..

(data i podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wnioskodawcy)

Załącznik numer 1

Lp.

Nazwa usługi szkoleniowej, jej opis oraz wskazanie, do której usługi jest równoważna

Podmiot, dla którego usługę zrealizowano i okres realizacji usługi szkoleniowej

Liczba godzin szkoleniowych usług szkoleniowych

.

Data, podpis i pieczęć oferenta

Załącznik numer 2

Lp.

Imię i nazwisko trenera

Doświadczenie zawodowe w okresie od - do (nazwy i opis prowadzonych szkoleń) *

* należy załączyć referencje lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie

.

Data, podpis i pieczęć oferenta

Załącznik numer 3

Oświadczenie o braku powiązań

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe numer 1/04/2018/F2 , z dnia 03.04.2018r w ramach projektu pt.: Feniks 2 kompleksowy program aktywizacji społeczno zawodowej osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze nr RPLU.11.01.00-06-0024/15 współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Europejską Platformą Edukacyjną Sp. z o.o., osobami upoważnionymi przez Spółkę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Spółki czynności związane zprzygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania oraz wyborem oferty,

a: ......................................................................

(wpisać nazwę Oferenta )

W szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie zmoją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.................................................................

Data, podpis i pieczęć oferenta

Data udostępnienia: 2018-04-03 | Wyświetleń strony: 1433