Logo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2018/WAiK

Lublin, dnia 02.08.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2018/WAiK

dotyczące przygotowania i przeprowadzenia :

Część 1. Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych,

Część 2. Warsztaty w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztat gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia,

na podstawie projektu Wspólnota Aktywności i Kompetencji realizowanego przez Lidera projektu: Fundację Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA z siedzibą w Lublinie oraz Partnera projektu - Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie umowa o dofinansowanie nr.: RPLU.11.01.00-06-0073/17-00 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu Wspólnota Aktywności i Kompetencji :

Część I. Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych,

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9 Usługi szkoleniowe

Część II. Warsztatów w zakresie technik poszukiwania pracy pt. Warsztat gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia ,

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9 Usługi szkoleniowe

2. Uczestnikami projektu są osoby z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Przez godziny szkolenia/warsztatu rozumie się godziny edukacyjne.

4. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

6. Zamawiający przewiduje zatrudnienie Wykonawców na podstawie umowy cywilnoprawnej.

7.Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do II. 2019r. dla cz. I i II, zgodnie z harmonogramem ustalanym każdorazowo z Zamawiającym.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin oraz liczebności poszczególnych grup, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

9. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

I. Część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych

Program przedmiotu zapytania obejmuje:

a) przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów dostosowanych do specyfiki osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczność przejawia się w sposobie i metodach prowadzenia oraz zaawansowanej tematyce szkolenia. Program warsztatów składa się z dwóch bloków szkoleniowych. Przewidziano warsztaty po 8h/dziennie- (60h/grupa) , dla ok. 5 grup (średnio 10 osób w grupie) , warsztaty będą prowadzone w duecie trenerskim (trener
wspierający) ze względu na specyfikę grupy. 2 osoby równocześnie prowadzące zajęcia każdego dnia w każdej grupie , (300 h x 2 trenerów - 600h)

- I blok szkoleniowy celem bloku jest wzbudzenie w osobach z zaburzeniami psychicznymi chęci, motywacji do podejmowania działań. Identyfikacja ich trudności i ograniczeń, a zarazem pokazanie pozytywnych wzorców (m.in. spotkania z osobami z zaburzeniami psychicznymi, aktywnymi społecznie i zawodowo) będzie niezwykle istotnym elementem dalszego procesu aktywizacyjnego. Osoby z zaburzeniami psychicznymi skonfrontują się z doświadczanymi przez siebie problemami oraz określą obszary, w których chciałyby zwiększyć swoją aktywność i dalej się rozwijać,

Zakres merytoryczny bloku szkoleniowego:

Identyfikacja własnego potencjału umiejętności, zainteresowania, umiejętności interpersonalne;

Moje marzenia, cele, plany,

Dobre wzorce osoby z zaburzeniami psychicznymi aktywne społecznie i zawodowo;

Trening motywacyjny (moja sieć wsparcia, cele, planowanie i realizacja działań);

- II blok szkoleniowy celem bloku szkoleniowego jest rozwój kompetencji interpersonalnych uczestników. Nabycie i przećwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych (zarówno w bliskim otoczeniu rodzinnym, jak i w kontakcie z otoczeniem zewnętrznym) sprawi, że osoby z niepełnosprawnością nabędą większej pewności siebie i bardziej efektywnie będą radziły sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, asertywności czy umiejętności opanowania stresu wzmocni proces integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, a co za tym idzie zwiększy ich przyszłe szanse na rynku pracy,

Zakres merytoryczny bloku szkoleniowego:

Asertywność

asertywne wyrażanie emocji, własnych opinii i przekonań;

konstruktywna krytyka;

budowanie relacji;

trudne sytuacje interpersonalne;

postawa asertywna w życiu zawodowym.

Trening radzenia sobie ze stresem

skutki i psychofizjologia stresu;

indywidualne reakcje na sytuacje stresowe;

techniki i metody radzenia sobie ze stresem;

wsparcie społeczne.

Autoprezentacja

rola i znaczenie autoprezentacji w życiu osobistym i zawodowym;

mowa ciała;

komunikacja werbalna;

moja autoprezentacja;

przygotowanie do poszukiwania pracy.

Zarządzanie czasem

efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia;

przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie, złodzieje czasu;

Wymiar i forma organizacji warsztatów:

Liczba godzin 60 h/ grupa

Liczba grup szkoleniowych: około 5 grup

Liczba trenerów tandem trenerskim - warsztaty będą prowadzone w duecie trenerskim (trener
wspierający) ze względu na specyfikę grupy. 2 osoby równocześnie prowadzące zajęcia każdego dnia, 2osoby x 300h każda osoba

Liczebność grupy szkoleniowej: około 10 osób

Okres realizacji kursu / termin wykonania: sierpień 2018r. - luty 2019 r.

Godziny realizacji zajęć: dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu

Miejsce realizacji szkolenia i egzaminu: Województwo Lubelskie , wszystkie powiaty w zależności od miejsca zebrania grupy.

Terminy oraz ilość grup mogą ulec zmianie ze względu na postęp rekrutacji uczestników projektu, ew. zmiany będą uzgadniane z Wykonawcami indywidualnie w trakcie realizacji projektu, z uwzględnieniem dyspozycyjności trenerów.

Przewidziane w warsztatach metody szkoleniowe: dyskusja, prezentacja trenerska, ćwiczenia symulacyjne, praca w grupach i w parach;

Organizacja warsztatów:

 1. Zapewnienia kadry trenerskiej zapewnienie równoległego
  zaangażowania dwóch trenerów prowadzących jednocześnie warsztaty w duecie trenerskim tzw. (trener wspierający) ze względu na specyfikę grupy. Ze względu na zaplanowane metody szkoleniowe: dyskusja, prezentacja trenerska, ćwiczenia symulacyjne, praca w grupach i w parach (metody te wymagają jednoczesnego, równoległego zaangażowania dwóch trenerów dla umożliwienia realizacji np. warsztatów równoległych w podgrupach skupiających się na określonych zadaniach) - warsztaty będą prowadzone w duecie trenerskim (trener wspierający), ponieważ może okazać się, że dany uczestnik wymaga dodatkowych form dydaktycznych ze względu na przejawiane zaburzenia psychiczne.

b)opracowanie szczegółowego programu szkoleń (wraz z opisem poszczególnych ćwiczeń oraz materiałami szkoleniowymi) powinien zostać opracowany przez trenerów, realizujących poszczególne moduły szkoleniowe. Ze względu na konieczność dostosowania poszczególnych modułów szkoleniowych do potrzeb uczestników (w grupie mogą znaleźć się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i w bardzo zróżnicowanej sytuacji zdrowotnej i życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi) przedstawiono ramowe zakresy merytoryczne, które mogą ulec modyfikacji pod kątem specyficznych potrzeb uczestników,

c)Zapewnienie dla każdego UP materiałów warsztatowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeśli wystąpi taka potrzeba (np. większa czcionka) oraz dopasowanych indywidualnie do każdego szkolenia, m.in. teczka, notes, długopis, podręcznik/sylabus zawierający zestaw gotowych ćwiczeń bądź gotowych zadań czy porad dedykowanych dla osób z problemami natury psychicznej : depresja, lęki, stres czy chroniczny ból. Materiały muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi RPO 2014 2020 lubelskie.

d) Zapewnienie cateringu w postaci: serwisu kawowego (kawa , herbata, kruche ciastka, paluszki słone, woda mineralna), obiadu (przez obiad rozumie się): drugie danie składające się np. z porcji mięsa (co najmniej 150g na UP), ziemniaków(co najmniej 150g na UP), ryżu (co najmniej 150g na UP) lub frytek (co najmniej 150g na UP) i surówki (co najmniej 150g na UP) dostępnego dla uczestników zajęć w czasie trwania szkolenia (zgodnie z ustalonym harmonogramem.

II. Część: Warsztaty w zakresie technik poszukiwania pracy pt. Warsztat gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia- bariery na drodze do zatrudnienia

Program przedmiotu zapytania obejmuje:

a) przeprowadzenie warsztatów dostosowanych do specyfiki osób z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie warsztatowe w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy .

Głównym celem realizowanych działań ma być aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi, które często od wielu lat w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyły w życiu społecznym i zawodowym. Bardzo istotnym aspektem proponowanych zajęć warsztatowych jest doskonalenie kompetencji, niezbędnych w procesie poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia.

Przewidziano warsztaty po 8h/dziennie (48h/grupa) , dla ok. 5 grup (średnio 10 osób w grupie) x 2 trenerów na każdą grupę. Warsztaty będą prowadzone w duecie trenerskim (trener
wspierający) ze względu na specyfikę grupy - 2 osoby równocześnie prowadzące zajęcia każdego dnia w każdej grupie , (240 h x 2 trenerów - 480h) .

Zakres merytoryczny szkolenia :

 • Warsztat gotowości do zmian wchodzę na rynek edukacyjny i rynek pracy

- pojęcie zmiany, Ja i zmiany, zmiana jako wyzwanie/zadanie, umiejętność wprowadzania zmian i zarządzania zmianą, moja motywacja do zmiany, moje zasoby radzenie sobie ze zmianą

 • Rynek pracy szanse i zagrożenia

- analiza rynku pracy - sektory, branże, formy zatrudnienia (ze szczególnym uwzględnieniem nowych form zatrudnienia), tendencje na rynku pracy, mity i prawdy o rynku pracy, znaczenie edukacji na rynku pracy, moje miejsce na rynku pracy i rynku edukacyjnym o Bariery na drodze do zatrudnienia

- bariery zewnętrzne i wewnętrzne w podjęciu aktywności edukacyjnej i zawodowej, zasoby wewnętrzne i zewnętrzne sposoby na pokonanie barier

 • Aktywne techniki poszukiwania pracy

- ukryty i jawny rynek pracy, aktywne i bierne sposoby poszukiwania pracy, czynniki wpływające na sukces w poszukiwaniu pracy; aktywne techniki poszukiwania pracy; źródła informacji o miejscach pracy, networking i budowanie kontaktów, samodzielne aplikowanie do firm, tworzenie dokumentów aplikacyjnych i własnej oferty; analizowanie ofert pracy, Internet jako źródło informacji i ofert pracy;

- zasady kontaktu z pracodawcą (osobistego, telefonicznego, mailowego), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; symulacja rozmowy wstępnej i kwalifikacyjnej z pracodawcą

 • Zarządzanie czasem poszukiwania pracy i szkolenia się

- skuteczne zarządzanie czasem, praca z kalendarzem/terminarzem, efektywne nawyki w zarządzaniu czasem

 • Asertywność w poruszaniu się po rynku pracy

- umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi/niekomfortowymi w procesie poszukiwania pracy;

- moje mocne strony na rynku pracy.

Wymiar i forma organizacji warsztatów:

Łączny wymiar 48 h/ grupa

Liczba grup szkoleniowych: około 5 grup

Liczba trenerów 2 osoby równocześnie prowadzące zajęcia w tzw. tandemie trenerskim w każdej grupie- 2osoby x 240h każda osoba

Liczebność grupy szkoleniowej: około 10 osób

Okres realizacji kursu / termin wykonania: sierpień 2018 - luty 2019 r.

Godziny realizacji zajęć: dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu

Miejsce realizacji szkolenia i egzaminu: Województwo , wszystkie powiaty w zależności od miejsca zebrania grupy.

Terminy oraz ilość grup mogą ulec zmianie ze względu na postęp rekrutacji uczestników projektu, ew. zmiany będą uzgadniane z Wykonawcami indywidualnie w trakcie realizacji projektu, z uwzględnieniem dyspozycyjności trenerów.

Metody szkoleniowe: dyskusja, prezentacja trenerska, ćwiczenia symulacyjne, praca w grupach i w parach.

Organizacja warsztatów:

 1. Zapewnienia kadry trenerskiej zapewnienie równoległego
  zaangażowania dwóch trenerów prowadzących jednocześnie warsztaty w duecie trenerskim tzw. (trener wspierający) ze względu na specyfikę grupy. Ze względu na zaplanowane metody szkoleniowe: dyskusja, prezentacja trenerska, ćwiczenia symulacyjne, praca w grupach i w parach (metody te wymagają jednoczesnego, równoległego zaangażowania dwóch trenerów dla umożliwienia realizacji np. warsztatów równoległych w podgrupach skupiających się na określonych zadaniach) - warsztaty będą prowadzone w duecie trenerskim (trener wspierający), ponieważ może okazać się, że dany uczestnik wymaga dodatkowych form dydaktycznych ze względu na przejawiane zaburzenia psychiczne.

b)opracowanie szczegółowego programu szkoleń (wraz z opisem poszczególnych ćwiczeń oraz materiałami szkoleniowymi) powinien zostać opracowany przez trenerów, realizujących poszczególne moduły szkoleniowe. Ze względu na konieczność dostosowania poszczególnych modułów szkoleniowych do potrzeb uczestników (w grupie mogą znaleźć się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i w bardzo zróżnicowanej sytuacji zdrowotnej i życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi) przedstawiono ramowe zakresy merytoryczne, które mogą ulec modyfikacji pod kątem specyficznych potrzeb uczestników,

c)Zapewnienie dla każdego UP materiałów warsztatowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeśli wystąpi taka potrzeba (np. większa czcionka) oraz dopasowanych indywidualnie do każdego szkolenia, m.in. teczka, notes, długopis, podręcznik/sylabus zawierający zestaw gotowych ćwiczeń bądź gotowych zadań czy porad dedykowanych dla osób z problemami natury psychicznej : depresja, lęki, stres czy chroniczny ból. Materiały muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi RPO 2014 2020 lubelskie.

d) Zapewnienie cateringu w postaci: serwisu kawowego (kawa , herbata, kruche ciastka, paluszki słone, woda mineralna), obiadu (przez obiad rozumie się): drugie danie składające się np. z porcji mięsa (co najmniej 150g na UP), ziemniaków(co najmniej 150g na UP) lub ryżu (co najmniej 150g na UP) lub frytek (co najmniej 150g na UP) i surówki (co najmniej 150g na UP) dostępnego dla uczestników zajęć w czasie trwania szkolenia (zgodnie z ustalonym harmonogramem.

IV. OBOWIĄZKI OFERENTA

Oferent zobowiązany jest w szczególności do:

1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników usługi specjalistycznego szkolenia , warsztatów wskazanym w zapytaniu zakresie przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, zgodnie z ustalonym harmonogramem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przekazanie, w wyznaczonym terminie, kompletnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego.

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju problemy.

4. Przesłania, w terminie do 7 dni od odbycia przez każdego UP doradztwa dokumentów potwierdzających realizację usługi.

5. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem warsztatów.

V. NADZÓR PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia warsztatów.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, by podczas spotkań warsztatowych byli obecni i kontrolowali zakres i sposób realizacji pracownicy Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) wykształcenie wyższe (dot. Części I-II)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunku tj. kopię dyplomu/świadectwa ukończenia studiów. Brak dokumentacji spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych.

b) doświadczenie (dot. Części I-II) za potwierdzenie spełnienia warunku, będzie brane pod uwagę doświadczenie i wykształcenie, tylko i wyłącznie, osób wskazanych do realizacji przedmiotowego działania tj:

-doświadczenie zawodowe na stanowisku trenera szkoleń w zakresie prowadzenia treningów motywacyjnych lub/i treningów umiejętności interpersonalnychmin. 3 lata doświadczenia zawodowego lub 200 godzin( w przeciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych) przeprowadzonych szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia.

lub

- posiadająca doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów grupowych z obszaru poradnictwa lub/i doradztwa zawodowego -min. 3 lata doświadczenia zawodowego lub 200 godzin ( w przeciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych)przeprowadzonych szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu wypełniony Zał. nr 2 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, referencje, kopie umów o pracę/umów cywilno-prawnych.), potwierdzające realizację usług wskazane w wykazie (załącznik nr 2). Brak dokumentacji spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki opisane w pkt. 1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie i wykształcenie albo dysponować osobami, które posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie wskazane w pkt.1 . W przypadku oferty składanej przez podmiot gospodarczy konieczne jest wskazanie z imienia i nazwiska osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z CV tych osób. Na potwierdzenie warunków wskazanych w pkt. 1, będzie brane pod uwagę doświadczenie i wykształcenie, tylko i wyłącznie, osób wskazanych do realizacji.

3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. W celu spełnienia kryterium wykonawca przedkłada Oświadczenie Załącznik nr 4

4. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku oraz przedkłada podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych wg wzoru: Załącznik nr 3.

5. Oferent deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferent podpisując ofertę Załącznik nr 1 jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

6. Oferent nie może być zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

7. Łączne zaangażowanie zawodowe każdego trenera szkoleń w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

8. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez Oferentów wskazanych w pkt. VI warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna, kompletna i prawidłowo złożona oferta poddana zostanie ocenie punktowej.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Doświadczenie i wykształcenie oceniane według formuły spełnia/ nie spełnia

30% - cena

70% - doświadczenie

1. Opis sposobu obliczania kryterium : 30% cena

Kryterium stanowić będzie cena brutto.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 30 gdzie:

C liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin najniższa cena spośród ważnych ofert,

C0 cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 30.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium 70% doświadczenie

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2 oraz referencje osób zaangażowanych do realizacji zamówienia wraz z CV tych osób, którą dołącza do oferty. Na potwierdzenie w/w warunków będzie brane pod uwagę doświadczenie tylko i wyłącznie, osób wskazanych do realizacji.

Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:

D = (DO : DMAX) x 70

gdzie:

D liczba punktów przyznana danej ofercie,

D O doświadczenie (liczba godzin) obliczone badanej oferty,

D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin) spośród ważnych ofert.

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 70. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów Cena + Doświadczenie) uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania przez Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

W przypadku podmiotów gospodarczych, ostateczną oceną jest suma ocen z doświadczenia wykazanego przez wszystkie osoby proponowane do realizacji zamówienia.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, którym dysponuje Zamawiający.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

8. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

9. Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

VIII. WADIUM.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

IX. ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto w przeliczeniu na 1 osobę oraz łącznie dla całości usługi wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4. Oferta może obejmować całość zamówienia lub część zamówienia (I lub II)- wykonawca składając ofertę wskazuje imiennie trenerów którzy zrealizują usługę w ramach przedmiotu zamówienia . Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferta powinna składać się z:

a) Formularza ofertowego wg Załącznika nr 1,

b) Opisu doświadczenia wg Załącznika nr 2,

c) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych wg Załącznika nr 3,

d) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację zlecenia wg Załącznika nr4

e) CV trenerów

f)Kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wykształcenia i doświadczenia (m.in. dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów; świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia, protokoły odbioru itd.)

W przypadku podmiotów gospodarczych, brane pod uwagę i oceniane jest doświadczenie tylko i wyłącznie osób wytypowanych do realizacji zamówienia.

Prawa Zamawiającego:

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

2.O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

3.Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.

4.Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

5.Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

XI. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę wraz załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać na adres Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie, adres: ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta na przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych, warsztatów w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. Warsztat gotowości do zmian Rynek pracy szanse i zagrożenia w projekcie Wspólnota Aktywności i Kompetencji, Na kopercie należy podać imię i nazwisko/ nazwę oraz adres Oferenta.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2018 do godz. 15:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku stwierdzenia braku:

-podpisu i parafki,

-pieczątki,

-oczywistej omyłki pisarskiej,

-ponadto może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Powyższych uzupełnień lub wyjaśnień należy dokonać w wyznaczonym terminie, ich brak złożenia w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

4. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: info@epe.edu.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest P. Marzena Strug, tel. 81532 84 14, e-mail: info@epe.edu.pl

XII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , w szczególności poprzez:

1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:

a) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

XIII INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły oferty w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.

2. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

XIV. ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, JEŻELI WYSTĄPIĄ NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI:

1. Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.epe.edu.pl, i Lidera www.fundacjawspolnota.pl oraz na stronie baza konkurencyjności: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego.

5. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

6. Podana przez Oferentów kwota brutto w formularzu ofertowym zostanie po udzieleniu zamówienia pomniejszona o stosowne odliczenia (podatek dochodowy, koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, właściwe dla Zamawiającego i Oferenta, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

Załączniki:

1. Formularz oferty Załącznik nr 1

2. Wykaz doświadczenia Załącznik nr2

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 3

4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację zlecenia Załącznik nr 4.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2018-08-02 | Wyświetleń strony: 989