Logo

Zapytanie ofertowe - psycholog, psychiatra "Akademia Pracy"

Lublin, dnia 13.02.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2018/AP

dotyczące zamówienia przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD na podstawie umowy nr: RPLU.11.01.00-06-0086/17-00 o dofinansowanie projektu AKADEMIA PRACY realizowanego przez Europejską Platformę Edukacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

I. ZAMAWIAJĄCY

Europejska Platforma edukacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

ul. Grottgera 10/6, 20-029 Lublin

NIP 712015 85 00

REGON 430017654

tel.:(81) 532 84 14, fax: (81) 534 35 50

e-mail: info@epe.edu.pl

www.epe.edu.pl

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 14 października 2016 r.) oraz Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 29 kwietnia 2016r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 233, poz. 1655 z późn. zm.). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy nozologicznej, diagnozy problemowej wraz z IŚR, świadczenie usług wsparcia psychologicznego wraz z sesją motywującą oraz indywidualne doradztwo zawodowe z wykonaniem IPD dla uczestników projektu AKADEMIA PRACY.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

- 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne

- 85312320-8 - Usługi doradztwa.

2. Uczestnikami projektu jest 100 osób dorosłych (55 kobiet i 45 mężczyzn) z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń psychicznych, zamieszkujących województwo lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które pozostają bez pracy.

3. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach:

I. Część: Diagnoza nozologiczna- ma na celu określenie deficytów psychicznych osoby i źródeł ich pochodzenia, co wyznacza pośrednio ścieżkę planowanej pomocy. W wyniku przeprowadzenia diagnozy przez lekarza psychiatrę zostanie przypisana osobie diagnozowanej odpowiednia jednostka numeryczna na podstawie Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń Zachowania ICD 10. Diagnoza kończy się wydaniem opinii lekarskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje 500 godzin diagnozy nozologicznej (5 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii.

II. Część: Diagnoza problemowa wraz z IŚR

Diagnoza problemowa ma na celu określenie mocnych i słabych stron Uczestników Projektu w poszczególnych obszarach funkcjonowania indywidualnego, edukacyjnego, społecznego i zawodowego. Diagnoza kończy się wydaniem opinii przez psychologa. Przedmiot zamówienia obejmuje 1000 godzin diagnozy problemowej (10 godzin/osoba) wraz z opracowaniem 100 opinii. Indywidualna Ścieżka Reintegracyjna (IŚR) ma na celu określenie indywidualnego programu wsparcia dla każdego UP co w konsekwencji ma na celu wyprowadzenie z wykluczenia społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie II Część obejmuje 1500 godzin wsparcia .

III. Część: Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne rozumiane jako indywidualna pomoc wynikająca z diagnozy , IPD oraz IŚR na podstawie indywidualnego programu oraz pomoc doraźna w przypadku wystąpienia obniżonego nastroju, niepokoju, kryzysu i innego rodzaju trudności u uczestników projektu. Wsparcie może być realizowane w różnych formach np. poradnictwa psychologiczne indywidualne, grupowe, wsparcie /poradnictwo rodzinne. . Wsparcie realizowane w wymiarze (10 godzin/osoba) 1000 godzin w okresie uczestnictwa w projekcie. Sesja motywująca przeprowadzona metodą dialogu motywującego ma na celu zmotywowanie uczestnika do udziału w projekcie , aby jego motywacja była świadoma, wewnętrzna i w miarę trwała. Przedmiot zamówienia obejmuje (5 godzin/osoba) 500 godzin wsparcia. Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje 1500 godzin wsparcia psychologicznego i motywującego.

IV. Część. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z IPD

Poradnictwo Zawodowe obejmuje: zapewnienie uczestnikom/czkom projektu wsparcia w formie

indywidualnego doradztwa zawodowego, dzięki czemu zwiększą oni swoje szanse na podjęcie

zatrudnienia. Do obowiązków doradcy zawodowego wykonującego wsparcie należeć będzie: przeprowadzenie weryfikacji kompetencji i predyspozycji uczestników projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego UP. Przedmiot zamówienia obejmuje (10 godzin/osoba) łącznie 1000 godzin wsparcia.

4. Przez godziny diagnozy (część I -IV) rozumie się godziny zegarowe. Do czasu diagnozy, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego nie wlicza się przerw.

5. Obszar realizacji zadań w ramach zamówienia obejmuje województwo lubelskie. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przejazdów, noclegów, wyżywienia, materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

6. Okres realizacji zamówienia: od I.2018r. do VI.2019r. dla części I , II i IV; I.2018r. do XII.2019r. - dla części III (każdorazowo ustalany z Zamawiającym).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, zmiany ilości godzin, realizację usług od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.

8. Zamawiający zastrzega możliwość poinformowania Oferenta o terminach i miejscach prowadzenia doradztwa na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

IV. OBOWIĄZKI OFERENTA

Oferent zobowiązany jest w szczególności do:

1. Przeprowadzenia dla wskazanych Uczestników usługi diagnozy/wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego o wskazanym w zapytaniu zakresie przedmiotowym z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów, zgodnie z ustalonym harmonogramem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Prowadzenia dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.

3. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym Uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju problemy.

4. Przesłania, w terminie do 7 dni od odbycia przez każdego Uczestnika diagnozy, dokumentów potwierdzających realizację usługi.

5. Wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem diagnozy/wsparcia psychologicznego.

V. NADZÓR PROWADZONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia diagnozy/wsparcia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, by podczas spotkań byli obecni i kontrolowali zakres i sposób realizacji pracownicy Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. O realizacje zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

a) Wykształcenie wyższe

  • posiadanie specjalizacji z psychiatrii (dot. Części I)
  • posiadanie specjalizacji z psychologii i ukończony kurs psychoterapeutyczny (typu behawioralno-poznawczy, terapia uzależnień, psychoanalityczny, dialog motywujący) lub specjalizację z psychologii klinicznej (posiadają tytuł specjalisty psychologa klinicznego)(dot. Części II i III)
  • studia jednolite z psychologii, studia wyższe z doradztwa zawodowego lub ukończone
  • studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność tworzenia i wykorzystywania narzędzi do diagnozy poziomu kompetencji ogólnych i/lub specyficznych związanych z

poszukiwaniem zatrudnienia (dot. Części IV)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dyplom/świadectwo ukończenia właściwych studiów, kursów.

b) posiadające wiedze merytoryczną i udokumentowane doświadczenie w zakresie, którego dotyczy zamówienie:

  • udokumentowane doświadczenie w okresie co najmniej ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) zrealizowali co najmniej 2 usługi w zakresie praktyki psychiatrycznej lub usługi równoważne , w tym dla klientów doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia , w wymiarze co najmniej 500 godzin zegarowych łącznie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi praktyki psychiatrycznej o zbliżonym zakresie przedmiotowym do opisanego w przedmiocie zamówienia. (dot. Części I)
  • udokumentowane doświadczenie w okresie co najmniej ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) zrealizowali co najmniej 2 usługi w zakresie praktyki psychologicznej w obszarze diagnozy, pomocy psychologicznej, dialogu motywującego lub usługi równoważne , w tym dla klientów doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia , w wymiarze co najmniej 500 godzin zegarowych łącznie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi praktyki psychologicznej o zbliżonym zakresie przedmiotowym do opisanego w przedmiocie zamówienia. (dot. Części II i Części III)
  • Posiadanie niezbędnego doświadczenia, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie)

zrealizowali co najmniej 2 usługi polegające na prowadzeniu wsparcia w formie

indywidualnego doradztwa zawodowego lub usługi równoważne, w tym dla klientów

doświadczających trudności psychicznych, w różnym stopniu nasilenia, w wymiarze co

najmniej 500 godzin zegarowych łącznie. Przez usługi równoważne rozumie się usługi

wsparcia w formie indywidualnego doradztwa zawodowego o zbliżonym zakresie

przedmiotowym do wsparcia w formie indywidualnego doradztwa zawodowego opisanego w niniejszej procedurze. (Dot. Części IV)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia, referencje, protokoły odbioru, wpis do KRS/CEIDG itp.), potwierdzające usługi wskazane w wykazie (Załącznik nr 2).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki opisane w pkt. 1. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie i wykształcenie albo dysponować osobami, które posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie wskazane w pkt.1 . W przypadku oferty składanej przez podmiot gospodarczy konieczne jest wskazanie z imienia i nazwiska kadry zaangażowanej do realizacji zamówienia wraz z CV tych osób. Na potwierdzenie warunków wskazanych w pkt. 1, będzie brane pod uwagę doświadczenie i wykształcenie, tylko i wyłącznie, wskazanych osób.

3. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę. Załącznik nr 4.

4. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku oraz przedkłada podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych wg wzoru: Załącznik nr 3.

5. Oferent deklaruje gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferent podpisując ofertę Załącznik nr 1 jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

6. Oferent/psycholog/psychiatra/doradca zawodowy nie może być zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

7. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez Oferentów wskazanych w pkt. VI warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna, kompletna i prawidłowo złożona oferta poddana zostanie ocenie punktowej.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

Doświadczenie i wykształcenie oceniane według formuły spełnia/ nie spełnia

40% - cena

60% - doświadczenie zawodowe

1. Opis sposobu obliczania kryterium : 40% cena:

Kryterium stanowić będzie cena brutto za godzinę diagnozy.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : C0) x 40 gdzie:

C liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin najniższa cena spośród ważnych ofert, C0 cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 40.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium 60% doświadczenie zawodowe:

D= (Dof : Dmax) x 60 gdzie:

D-liczba punktów przyznana danej ofercie

Dof - liczba punktów za kryterium doświadczenie przyznana ofercie ocenianej

Dmax - najwyżej oceniona oferta, w kryterium doświadczenie (liczba punktów)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium Doświadczenie Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za dodatkowe doświadczenie Wykonawcy zgodne z przedmiotem zamówienia (wykraczające poza minimum określone w warunkach udziału w postępowaniu tj. powyżej 2 usług (w wymiarze co najmniej 500 godzin zegarowych łącznie, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wg następującego schematu:

  • 2 usługi 0pkt.
  • za każdą dodatkową usługę ponad wymagane 2 usługi spełniające minimalne warunki podane przez Zamawiającego lub usługę równoważną 6 pkt. Przez usługę rozumiane jest świadczenie opisanych w przedmiocie zamówienia odpowiednio usług psychiatrycznych/psychologicznych, w wymiarze min. 250 godzin zegarowych. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Opisu doświadczenia wnioskodawcy wg Załącznika nr 2, w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów Cena + Doświadczenie) uznana zostanie za najkorzystniejszą. W przypadku uzyskania przez Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

4. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację usługi, którym dysponuje Zamawiający.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

7. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

8. Wykonawcy deklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym.

VIII. WADIUM.

Nie wymaga się wniesienia wadium.

IX. ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto godziny zegarowej usługi diagnozy/wsparcia psychologicznego wyrażoną w złotych polskich w kwocie brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tzn. powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki i składki ubezpieczeniowe (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.

4. Oferta może obejmować całość zamówienia (cz. I, II, III, IV) lub część zamówienia - wykonawca składając ofertę wskazuje część przedmiotu zamówienia, którego dotyczy i liczbę godzin diagnozy/wsparcia jaką deklaruje przeprowadzić w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do dyspozycyjności w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Oferta powinna składać się z:

a) Formularza ofertowego wg Załącznika nr 1,

b) Opisu doświadczenia wnioskodawcy wg Załącznika nr 2,

c) Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych wg Załącznika nr 3,

d) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia wg Załącznika nr4

e) Kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wykształcenia i doświadczenia (m.in. dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów; świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia, protokoły odbioru itd.)W przypadku podmiotów gospodarczych dotyczy to również osób wytypowanych do realizacji zamówienia.

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawców którzy zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym, w liczbie zapewniającej należytą obsługę projektu.

10. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

XI. SKŁADANIE OFERT

1. Ofertę wraz załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać na adres Biuro Projektu AKADEMIA PRACY Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. w Lublinie, adres: ul.Grottgera 10/6, 20-029 Lublin. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta w postępowaniu na diagnozy/wsparcie psychologiczne/doradztwo zawodowe w ramach projektu AKADEMIA PRACY. Na kopercie należy podać imię i nazwisko oraz adres Oferenta.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2018 do godz. 15:00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku stwierdzenia braku:

-podpisu i parafki,

-pieczątki,

-oczywistej omyłki pisarskiej,

-ponadto może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Powyższych uzupełnień lub wyjaśnień należy dokonać w wyznaczonym terminie, ich brak złożenia w wyznaczonym terminie będzie skutkować odrzuceniem złożonej oferty.

4. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na adres e-mail: info@epe.edu.pl Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest pani Izabela Piekut, tel. 81532 84 14, e-mail: izabela.piekut@epe.edu.pl

XII. WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (patrz punkt VI), w szczególności poprzez:

1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:

a) wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b) uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;

c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

XIII INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły oferty w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium.

2. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

XIV. ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA, JEŻELI WYSTĄPIĄ NASTĘPUJĄCE OKOLICZNOŚCI:

1. Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.epe.edu.pl. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. W przypadku zaangażowania w realizację zadań w ramach innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, bądź zawarcia więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej w ramach niniejszego projektu, Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego.

5. Wykonanie zadań przez Wykonawcę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

6. Podana przez Oferentów kwota brutto w formularzu ofertowym zostanie po udzieleniu zamówienia pomniejszona o stosowne odliczenia (podatek dochodowy, podatek VAT, koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, właściwe dla Zamawiającego i Oferenta, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.

Załączniki:

1. Formularz oferty Załącznik nr 1

2. Wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiający Załącznik nr 3

4. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację zamówienia - Załącznik nr 4

Załączniki:

Data udostępnienia: 2018-02-13 | Wyświetleń strony: 1490