Logo

Zapytanie ofertowe - światłowód energia odnawialna

Lublin, dnia 13 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/12/2017/ZMP

zgodnie z procedurą konkurencyjności dotyczącą wyboru wykonawcy na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych w ramach nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe w ramach projektu: Zielone miejsca pracy, szansą na zatrudnienie dla NEET's nr POWR.01.02.01-06-0079/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Zamawiający:

Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o.

ul. Grottgera 10/6,

20-029 Lublin

tel./fax: 81/532-84-14, 81/534-35-50

www.epe.edu.pl

zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

- I część:

Monter urządzeń energii odnawialnej - zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważny

Ramowy program szkolenia:

Zapoznanie się z odnawialnymi źródłami energii z biomasy, ze słońca, z wiatru.

Odnawialne źródła energii i ich wpływ na środowisko,

Podstawy prawne rynku energetyki,

Efektywność energetyczna i efektywność korzystania z zasobów,

Budowa działanie i zastosowanie systemów fotowoltaicznych i systemów zintegrowanych w szczególności kolektorów słonecznych, pomp ciepła.

Montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

- II część:

Monter instalacji światłowodowych - zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważny

Ramowy program szkolenia:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dokumentacja techniczna instalacji światłowodowych

Podstawowe informacje na temat elementów elektronicznych stosowanych wautomatyce przemysłowej;

Łączenie włókien światłowodowych,

Budowa systemów sieciowych w teleinformatyce, telekomunikacji i automatyce budowlanej;

Pomiary torów światłowodowych, projektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej,

Rozszywanie i montaż złączy i gniazd UTP/FTP, przełącznicy światłowodowej, mufy światłowodowej;

Montaż podstawowych złącz stosowanych w automatyce przemysłowej

Pomiary torów wielomodowych i refraktometrycznych, dyspersja chromatyczna ipolaryzacyjna.

Usługa obejmuje dla każdej z w/w części przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i umiejętności egzamin SEP/ UDT/G1/G2/G3 lub równoważny.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

KOD CPV- 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowanie szkoleń zawodowych związanych z nabywaniem, podwyższaniem, uzupełnianiem lub zmianą kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego niezbędnego na rynku pracy (zajęcia teoretyczne i praktyczne) z zakresu:

Część I - szkolenie Monter urządzeń energii odnawialnej zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważnym - dla 1 grupy ok 20 uczestników projektu, łącznie 120 h w tym 67 godz. praktycznych, w terminie w terminie XII.2017r-II.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu chełmskiego.

Część II- szkolenie Monter instalacji światłowodowych zakończone egzaminem SEP/UDT/G1/G2/G3 lub równoważnym - dla 1 grupy ok 20 uczestników projektu łącznie 124 godziny w tym 70 godzin praktycznych, w terminie w terminie XII.2017r.-II.2018r., zlokalizowanych w woj. lubelskim, na terenie powiatu chełmskiego.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca deklaruje dyspozycyjność w ww. terminach i ww. lokalizacjach, przy założeniu że zajęcia będą się odbywały w dni robocze i weekendy w przedziale godzin 7.00 - 22.00.

Szczegółowy harmonogram zajęć Zamawiający przedstawi Wykonawcy po zebraniu danej grupy szkoleniowej (min 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany harmonogramu z inicjatywy Wykonawcy (z wyjątkiem udokumentowanych zdarzeń losowych, tzw. siły wyższej). Decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do Zamawiającego, który odpowiada za terminową realizację projektu. Zamawiający zastrzega również, że może wystąpić zmiana terminów realizacji usług z inicjatywy Zamawiającego (np. z powodów dotyczących uczestników). Zmiana terminu wynikająca z inicjatywy Zamawiającego zostanie ustalona z wybranym Wykonawcą. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z danym Wykonawcą.

Przewidywany termin realizacji szkoleń: XII.2017r. do II.2018r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie ustalony z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Miejsce realizacji szkoleń: teren województwa lubelskiego- powiat chełmski,

Preferowany system realizacji zajęć: dni powszednie godziny popołudniowe oraz weekendy (tak aby pomóc w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego) po 8-9 godzin dziennie oraz dodatkowo przerwy w trakcie zajęć.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (tj. zrealizowali łącznie min. 200 godzin usług szkoleniowych o tematyce pokrewnej ze szkoleniami opisanymi na stronie 1 i 2 niniejszej procedury lub równoważnymi w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez usługi szkoleniowe równoważne rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki szkoleń ww.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa szkolenia bądź jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność szkolenia. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia Wykonawcy. Wszelkie odstępstwa od wyżej opisanego sposobu przygotowania załącznika skutkują odrzuceniem oferty, ze względu na niespełnianie kryteriów formalnych.

 1. Posiadają potencjał - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. co najmniej dwoma trenerami z doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie nie krótszym niż 2 lata.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, wypełnia Załącznik nr 2, oraz załącza CV trenerów + certyfikat/ dyplom / referencje poświadczające kwalifikacje trenerów. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Wszelkie odstępstwa od wyżej opisanego sposobu przygotowania załącznika skutkują odrzuceniem oferty, ze względu na niespełnianie kryteriów formalnych.

 1. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są:

Podmioty/osoby, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, oferent dołączy oświadczenie o braku ww powiązań (załącznik nr 3).

Obowiązki Oferenta:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent zapewnia:

 1. Przeprowadzenie dla wskazanych UP szkoleń o wskazanym zakresie tematycznym. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny i praktyczny.
 2. W razie wystąpienia potrzeby zapewnienie UP indywidualnych konsultacji z trenerem.
 3. Opracowanie i dostarczenie programu nauczania, testów wiedzy (wstępny oraz końcowy) na poszczególne szkolenia w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego szkolenia.
 4. kadrę trenerów i egzaminatorów legitymujących się:

a) wykształceniem wyższym lub zawodowym lub certyfikatem/ zaświadczeniem umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

oraz

b) doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata.

c) Wysokie kompetencje komunikacyjne.

 1. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób wskazanych przez Wykonawcę, jako kadra wykładowców pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa w lit. a), b) i lit. c) oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich zajęć (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa w lit. a), b) i lit. c). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy kadra wykładowców w toku realizacji zajęć nie będzie spełniała oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowej kadry trenerskiej. Do nowo wskazanych osób
 2. W przypadku zmiany Instruktora/Wykładowcy, oferent jest zobowiązany w terminie 10 dni przed rozpoczęciem kursu zgłosić nowego Instruktora/Wykładowcę o kwalifikacjach nie mniejszych od zgłoszonego przy składaniu oferty.
 1. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia szkoleń, tj. sal szkoleniowych spełniających wymogi BHP, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne, wyposażonych w komputery z odpowiednim oprogramowaniem jeżeli wymagać będzie tego specyfika szkolenia, sal szkoleniowych bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeżeli w grupie będą brały udział osoby niepełnosprawne.
 2. Sprzęt i urządzenia oraz pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniający bezpieczeństwo uczestników i odpowiedni poziom kursu.
 3. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego tj. m.in. dziennika zajęć wypełnianego na każdych zajęciach, list obecności podpisywanych na każdych zajęciach, kart pracy trenerów wypełnianych po każdych zajęciach, protokół odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu, testów wiedzy (wstępnych oraz końcowych) oraz rejestru wydanych zaświadczeń ukończenia szkoleń.
 4. Zapewnienie dla każdego UP materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jeśli wystąpi taka potrzeba (np. większa czcionka) oraz dopasowanych indywidualnie do każdego szkolenia, m.in. teczka, notes, długopis, podręcznik i skrypt min. 16 stron z zapisem treści poruszanych na zajęciach (wydruk dwustronny w trybie oszczędnym zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju). Materiały muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi POWER.
 5. Zapewnienie cateringu w postaci serwisu kawowego (kawa , herbata, kruche ciastka, paluszki słone, woda mineralna) i obiadu (przez obiad rozumie się): drugie danie składające się np. z porcji mięsa (co najmniej 150g na UP), ziemniaków(co najmniej 150g na UP), ryżu (co najmniej 150g na UP) lub frytek (co najmniej 150g na UP) i surówki (co najmniej 150g na UP) dostępnego dla uczestników zajęć w czasie trwania szkolenia (zgodnie z ustalonym harmonogramem)
 6. Przeprowadzenie egzaminów (zapewnienie sal i egzaminatorów ) potwierdzających zdobyte kwalifikacje SEP/UDT/G1/G2/G3, lub równoważnego w zależności od tematyki szkolenia oraz indywidualnych potrzeb UP.
 7. Przygotowanie i wydanie zaświadczeń bądź certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.
 8. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami POWER.
 9. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 10. Każdorazowo przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdą grupę szkoleniową wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
 11. Dopilnowanie aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich UP (min. 80% frekwencja UP na zajęciach).
 12. Zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją projektu w zakresie powierzonych zadań w ramach szkoleń.
 13. Zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkoleń.
 14. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

IV. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę-łączną lub częściową.
 2. Z Oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje związane z realizacją zapytania, w tym negocjacje cenowe.
 3. W przypadku gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie zakresu zamówienia, za dodatkowym wynagrodzeniem, do wysokości 50 % wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą.
 5. Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi wyłącznie w formie pisemnej: e-mail/fax.
 6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Marzena Strug, e-mail: marzena.strug@epe.edu.pl, fax: 81 534 35 50.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji.

V. ZAPISY KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie przedstawionej Zamawiającemu faktury, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
 2. Strony dopuszczają możliwość wypłaty wynagrodzenia częściowego za poszczególne edycje szkoleń. Wysokość i terminy wypłat poszczególnych części wynagrodzenia zostaną określone przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający, będący realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zastrzega sobie, że terminowe wypłacenie należności jest uzależnione od posiadania środków finansowych przekazywanych na realizację projektu przez Instytucję Zarządzającą.
 4. Wykonawca za niedotrzymanie terminu płatności, z powodu o którym mowa wyżej, nie może żądać odszkodowania lub odsetek.

VI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy składać w języku polskim na dołączonym wzorze. Istnieje możliwość złożenia oferty całościowej na wszystkie wyszczególnione części lub częściowej na wybrane szkolenia.

Wszystkie strony powinny być ponumerowane.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Wszystkie miejsca z naniesionymi poprawkami powinny być parafowane przez obie strony umowy.

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta i zawierać:

 • formularz cenowy
 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o potencjale (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych (załącznik nr 3)

Wszelkie odstępstwa od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty, oraz załączników skutkują jej odrzuceniem, ze względu na niespełnianie kryteriów formalnych.

Ofertę należy złożyć

w biurze Europejskiej Platformy Edukacyjnej Sp. z o.o.

20-029 Lublin

ul. Grottgera 10/6

lub na adres e-mail: info@epe.edu.pl z dopiskiem oferta-szkolenia Zielone miejsca pracy wraz z danymi Oferenta

Termin składania oferty: 22 grudnia 2017r. do godz. 16.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 80 %. + doświadczenie 10%.+ potencjał 10%

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Cena powinna być podana w złotych polskich wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami (brutto).

Punkty przyznawana za kryterium cena będą liczone wg. następującego wzoru:

C= (CMIN : CO) x 80 gdzie:

C oznacza liczbę pkt. Przyznana danej ofercie,

CMIN oznacza najniższą cenę spośród ważnych ofert

CO - oznacza cenę ofert ocenianej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80 pkt. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie.

Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 1, którą dołącza do oferty. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do doświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.

Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru:

D = (DO : DMAX) x 10

gdzie:

D liczba punktów przyznana danej ofercie,

D O doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty,

D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert.

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium potencjału.

Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (aktualnym na dzień składania ofert), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów/wykładowców).

Każdy ze wskazanych przez Wykonawcę trenerów/wykładowców musi spełniać wymagania, o których mowa w pkt. 6 części opisowej na stronie trzeciej procedury. Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika nr 2, którą Wykonawca dołącza do oferty. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę.

W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów/wykładowców, którymi dysponuje Wykonawca.

Punkty przyznawane za kryterium potencjał będą liczone wg następującego wzoru:

P = (PO : Pmax) x 10

gdzie:

P - liczba punktów przyznana danej ofercie,

P0 - potencjał (liczba osób) obliczony badanej oferty,

Pmax - maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 10.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Oferenta oświadczeń poprzez żądanie przedstawienia odpowiednich dokumentów i kontakt

z odpowiednimi instytucjami.

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + P + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Prawa Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.
 2. O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 5. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

Załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia (załącznik nr 1)
 • oświadczenie o potencjale (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych/osobowych (załącznik nr 3)

Marzena Strug

Prezes Zarządu

Informacja o wybraniu wykonawcy - Zapytanie nieroztrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Udzielono zamówienia z wolnej ręki.

Część I - Monter urządzeń energii odnawialnej - Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel.

Część II - Monter instalacji światłowodowych - Silver Sp. z o.o.

Załączniki:

Data udostępnienia: 2017-12-13 | Wyświetleń strony: 1012