Logo

Zapytanie ofertowe - wynajem sal szkoleniowych Hrubieszów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-

w trybie rozeznania rynkowego

Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej dla grupy ok. 20 osób w terminie od VII.2017r. do IX.2017r w ramach realizacji projektu pt.: Zielone miejsca pracy szansą na zatrudnienie NEETs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zamawiający: Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o., 20-029 Lublin, ul. Grottgera 10/6

Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia/ poradnictwa zawodowego. Liczba osób w grupie min. 1 osoba max. 20 osób w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie od VII.2017r. do IX.2017r. (szczegółowy harmonogram do uzgodnienia) w Hrubieszowie.

Warunki jakie powinna spełniać sala:

 1. Wymagany termin dostępności sali od VII. 2017r. do IX.2017r.
 2. Sala powinna być dostępna zarówno w dni robocze jak i w weekendy w godz. od 8.00 do 20.00
 3. Sala powinna być dostosowana zarówno do prowadzenia zajęć indywidualnych jak i grupowych dla ok 20 osób, wyposażona w krzesła, stoliki, tablicę FlipChurt z kompletem przyborów piśmienniczych lub tablicą suchościeralną wraz z kompletem zmywalnych markerów oraz dostępem do internetu.
 4. Powierzchnia Sali powinna być dostosowana do liczby uczestników- ok 20 osób
 5. Sala powinna spełniać wymogi bezpieczeństwa dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, powinna posiadać instalację grzewczą, a także zaplecze sanitarne, ich stan techniczny powinien zapewniać odpowiednio wysoki poziom realizowanych usług.
 6. Sala oraz toaleta powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a wyposażenie budynku umożliwiać swobodne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością lub sale powinny znajdować się na parterze budynku, jeżeli w szkoleniu będą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością wymagające usprawnień.
 7. Uczestnicy szkolenia powinny mieć zapewnione miejsce na przechowanie odzieży wierzchniej.
 8. Uczestnicy szkolenia powinni mieć dostęp do parkingu zlokalizowanego w odległości max. 200m. od budynku , w którym znajdują się sale.
 9. Koszty utrzymania czystości w pomieszczeniach, ochrony, energii elektrycznej, dostawy wody, oraz odprowadzania nieczystości ponosi Wynajmujący.

Cena za w/w pozycję powinna być przedstawiona jedną kwotą, uwzględniającą stawkę za 1 godzinę zegarową najmu sali na potrzeby szkoleniowe spełniające w/w wymagania na załączonym formularzu.

Ilość uczestników szkolenia: każda grupa liczyć będzie liczyć max. 20 osób.

Termin realizacji zamówienia: VII.2017r. do IX.2017r.

Warunki płatności: przelew na konto po przedłożeniu faktury/rachunku.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w języku polskim w biurze projektu Europejska Platforma Edukacyjna Sp. z o.o. 20-029 Lublin ul. Grottgera 10/6

lub na adres mail: info@epe.edu.pl z dopiskiem oferta-wynajem sali szkoleniowej.

Termin składania oferty: 03.VIII.2017r.

Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100 %.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Prawa Zamawiającego:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do Zapytania.

O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożenia ofert.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 4. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe Projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy.

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 oferta cenowa

Marzena Strug

Załączniki:

Data udostępnienia: 2017-07-25 | Wyświetleń strony: 1129